Kandidat/kinja mora ispunjavati sljedeće uvjete:

1.  Visoka / viša stručna sprema

2.  Računalna pismenost i sigurnost u korištenju MS Office paketa, izvrsno snalaženje u IT okruženju te sigurno korištenje IT infrastrukture u podršci radu

3.  Poželjno iskustvo u EU projektima ili završen tečaj za voditelja izrade i provedbe EU projekata, te poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu

4.  Nepostojanje zapreke iz članka 213. stavka 1. Zakona o socijalnoj skrbi

Opis posla:

  • održava komunikaciju i koordinira aktivnosti s partnerima i dionicima projekta, pruža logističku podršku i nadgleda provođenje svih projektnih aktivnosti
  • organizira događaje u sklopu projekta
  • osigurava vidljivost projektnih aktivnosti, priprema promotivne materijale i komunicira s medijima
  • prati provedbu i napredak projekta
  • komunicira s ugovornim tijelom i podnosi izvještaje o projektu
  • planira i provodi druge aktivnosti u skladu s potrebama projekta

Probni rad : 3 mjeseca

Pozivaju se osobe iz članka 102. stavak 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17). da uz prijavu na natječaj dostave dokaze iz članka 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17). Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843, a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju, potražiti na sljedećoj poveznici: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//POPIS%20DOKAZA%20ZA% 20OSTVARIVANJE%20PRAVA%PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

Na oglas se mogu javiti osobe oba spola.

Uz prijavu su kandidati/kinje dužni priložiti:

1. Životopis

2. Dokaz o stečenoj stručnoj spremi/ presliku diplome

3. Presliku domovnice

4. Presliku rodnog lista

5. Uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 1 mjeseca)

6. Dokaz o eventualnom radnom iskustvu (ne starije od 1 mjeseca)

Priložene isprave dostavljaju se u neovjerenoj preslici uz obvezu izabranog kandidata/kandidatkinje da nakon izbora dostavi izvornike.

Zamolbe sa životopisom i dokazima o ispunjavanju uvjeta poslati u roku 8 dana od objave natječaja na adresu:

Centar za rehabilitaciju Stančić

Zagrebačka 23, Stančić, 10 370 Dugo Selo, s naznakom „ Za natječaj“

Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja izabrani kandidat/kandidatkinja po obavijesti o izboru, a prije sklapanja ugovora o radu.

Za potrebe provjere podataka o osuđivanosti za kaznena djela i prekršaje iz članka 213. stavka 1. Zakona o socijalnoj skrbi, Centar će za odabranog kandidata/kandidatkinju po službenoj dužnosti pribaviti podatke, kao i uvjerenje da se ne vodi kazneni postupak pred nadležnim sudom iz stavka 1. podstavka 4. istog članka.

Osobe koje podnesu nepotpune ili nepravodobne prijave na oglas ne smatraju se kandidatima prijavljenim na oglas i njihove prijave neće se razmatrati.

U Stančiću, 21.11.2019

URBROJ: 238/04-94-19-5903/02

Dokumenti: