Centar za rehabilitaciju Stančić, Stančić, Zagrebačka 23, Dugo Selo, kao naručitelj pokrenuo je postupak jednostavne nabave za Psihologijske testove i prateće edukacije za provedbu testiranja za projekt „Dva koraka dalje” iz Poziva na dostavu projektnih prijava „Podrška daljnjem procesu deinstitucionalizacije i transformacije domova socijalne skrbi za osobe s invaliditetom“, Referentna oznaka Poziva: UP.02.2.2.04 te Vam upućuje ovaj Poziv za dostavu ponude.

1.SASTAVNI DIJELOVI POZIVA ZA DOSTAVU PONUDE:

 • DIO 1.- Ponudbeni list
 • DIO 2.-Troškovnik

2.PREDMET NABAVE

Opis predmeta nabave: Psihologijski testovi i prateće edukacije za provedbu testiranja

 1. CPM
 2. WISC
 3. TSCC
 4. Bender-geštalt II
 5. RCFT
 6. ADHDT – test za deficit pažnje
 7. Koralje
 8. PRED ČIP
 9. TROG-2
 10. PPVT-III HR
 11. BYI-II
 12. RTČ
 13. RLJG
 14. E-potjeh
 • Količina predmeta nabave određena je u Troškovniku koji se nalazi u privitku ovog Poziva i čini njegov sastavni dio
 • Predmet nabave nije podijeljen na grupe
 • Procijenjena vrijednost nabave 111.760,00 HRK bez PDV-a (139.700,00 HRK s PDV-om)
 • Sukladno članku 15. i članku 12. Stavku 1. Zakona o javnoj Nabavi (NN 120/16) na nabavu roba i usluga procijenjene vrijednosti manje od 200.000,00 HRK odredbe Zakona o javnoj nabavi ne primjenjuju se.

3.PODACI O NARUČITELJU I O OSOBI ZADUŽENOJ ZA KOMUNIKACIJU S PONUDITELJEM

Naziv:                                      Centar za rehabilitaciju Stančić

Adresa:                                    Zagrebačka 23, 10370 Stančić, Dugo Selo

Osoba za kontakt:                    Jasna Lesički

Telefon:                                    +385 98 204 957

E-mail adresa:                             jasna.lesicki@gmail.com

4.UVJETI NABAVE

 • Ovaj postupak nabave uključuje sklapanje: Ugovora o nabavi Psihologijskih testova i pratećih edukacija za potrebe projekta „Dva koraka dalje“ Centra za rehabilitaciju Stančić broj ugovora UP.02.2.2.04.0005.
 • Potpisivanje ugovora se očekuje u roku od 7 dana po objavi odluke o odabiru
 • Rok valjanosti ponude: 60 dana od krajnjeg dana određenog za dostavu ponude
 • Rok izvršenja usluge: U roku 30 dana od sklapanja ugovora
 • Rok, način i uvjeti plaćanja:
  • 30% ugovorene cijene po sklapanju ugovora
  • 70% ugovorene cijene po izvršenju usluge/isporuke robe

Izvršitelj izdaje račun u gore definiranim rokovima, a isti će biti plaćen u roku do 30 dana od dana izdavanja računa.

 • Kriterij za odabir ponude: najniža cijena
 • Dokaz sposobnosti:

            1. Potvrdu porezne uprave o stanju duga ili jednakovrijedni dokument nadležnog tijela države sjedišta gospodarskog subjekta ako se ne izdaje gore navedena potvrda ili izjava pod prisegom ili odgovarajuća izjava osobe koja je po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta ispred nadležne sudske ili upravne vlasti ili bilježnika ili nadležnog strukovnog ili trgovinskog tijela u državi sjedišta gospodarskog subjekta  ili izjavu s ovjerenim potpisom kod bilježnika, ako se u državi sjedišta gospodarskog subjekta ne izdaje gore navedena potvrda ili jednakovrijedni dokument.

Potvrda ne smije biti  starija od 30 dana računajući od dana slanja poziva za dostavu ponuda  putem elektroničke pošte.

Naručitelj neće uzeti u obzir ponudu ponuditelja ako utvrdi da ponuditelj nije ispunio obvezu plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje. Iznimno, naručitelj će uzeti u obzir ponudu takvog ponuditelja ako mu skladno posebnom propisu plaćanje obveza  nije dopušteno, ili mu je odabrana odgoda plaćanja.

5.SASTAVNI DIJELOVI PONUDE

Ponuda treba sadržavati:

 • Ponudbeni list (popunjen, potpisan i ovjeren od strane ponuditelja)
 • Troškovnik (popunjen, potpisan i ovjeren od strane ponuditelja)
 • Dokazi sposobnosti

6.ROK I NAČIN DOSTAVE PONUDE

 • Krajnji rok za podnošenje ponude je 20.11.2019.g. u 12:00 sati.
 • Ponude se dostavljaju elektroničkim putem na adresu jasna.lesicki@gmail.com
 • Naručitelj će ovaj poziv za dostavu ponuda objaviti na svojim internetskim stranicama kako bi ponude mogli dostaviti svi zainteresirani gospodarski subjekti
 • Krajnji rok za donošenje odluke o odabiru odnosno odluke o poništenju iznosi trideset (30) dana od dana zaprimanja ponuda.

7.OSTALO

1.Način određivanja cijene ponude, valuta ponude

 • Tijekom trajanja ugovora cijena ponude je nepromjenjiva. Ponuditelj izražava cijenu ponude u kunama.
 • Cijena ponude piše se brojkama. U cijenu ponude bez poreza na dodanu vrijednost moraju biti uračunati svi troškovi i popusti.

2. Jezik i pismo ponude

 • Ponuda se izrađuje na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.

3.Ostale obavijesti

 • Gospodarski subjekti mogu zahtijevati objašnjenja vezana uz Poziv za dostavu ponuda i to najkasnije tri (3) dana prije isteka roka za dostavu ponuda, a naručitelj je dužan poslati odgovor na upit, na dokaziv način, najkasnije dva (2) dana prije isteka roka za dostavu ponuda.
 • Kontakt osoba u postupku nabave i suradnje s pružateljem i za cjelokupno izvršenje usluge: Jasna Lesički, jasna.lesicki@gmail.com
 • Pisanu obavijest o rezultatima nabave naručitelj će dostaviti  putem elektroničke pošte svim ponuditeljima u roku od trideset (30) dana od isteka roka za  dostavu ponuda.
 • Naručitelj će sa odabranim ponuditeljem sklopiti ugovor o nabavi Psihologijskih testova i pratećih edukacija za potrebe projekta „Dva koraka dalje“  Centra za rehabilitaciju Stančić, broj ugovora UP.02.2.2.04.0005.

S poštovanjem,

Ravnateljica Sanjica Grbavac, prof.def.

Centar za rehabilitaciju Stančić,Stančić, Zagrebačka 23, Dugo Selo, kao naručitelj pokrenuo je postupak jednostavne nabave komunalnog traktora s dizel motorom, kabinom, ralicom i prikolicom te Vam upućuje ovaj Poziv za dostavu ponude.

1.SASTAVNI DIJELOVI POZIVA ZA DOSTAVU PONUDE:

 • DIO 1.- Ponudbeni list
 • DIO 2.-Troškovnik
 • DIO 3. Tehnička specifikacija komunalnog traktora s dizel motorom i kabinom

2.OPIS PREDMETA NABAVE

 • Opis predmeta nabave: Nabava komunalnog traktora s dizel motorom, kabinom, ralicom i prikolicom
 • Procijenjena vrijednost nabave: 130.000,00 kn bez PDV-a
 • Sukladno članku 15. I članku 12. Stavku 1. Zakona o javnoj Nabavi (NN 120/16) na nabavu roba i usluga procijenjene vrijednosti manje od 200.000,00 kn odredbe Zakona o javnoj nabavi ne primjenjuju se.

3.UVJETI NABAVE

 • Ovaj postupak nabave uključuje sklapanje: Naručitelj nema planirana sredstava u svom Financijskom planu za nabavu predmetne nabave te je dužan uputiti obrazloženi pisani zahtjev Ministarstvu o potrebi nabave . Ako Ministarstvo ocijeni nabavu opravdanom, te ako su za predmetnu nabavu rezervirana sredstva u Financijskom planu Ministarstva, Ministarstvo  dostavlja suglasnost za sklapanje ugovora . Ako Ministarstvo uskrati  suglasnost Naručitelj je obvezan poništiti postupak nabave.
 • Rok valjanosti ponude: 90 dana od otvaranja ponude
 • Rok isporuke robe: Isporučitelj se obvezuje isporučiti komunalni traktor s dizel motorom, kabinom, ralicom i prikolicom u roku od 30 dana od dana potpisivanja Ugovora.

Isporučitelj će komunalni traktor s dizel motorom , kabinom, ralicom i prikolicom  isporučiti na lokaciju Naručitelja: Stančić, Zagrebačka 23, Dugo Selo

 • Rok,način i uvjeti plaćanja: 30 dana od dana primitka  valjanog računa  . Centar za rehabilitaciju Stančić obveznik  je provođenja javne nabave. Prema članku 6. Zakona o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi (NN 94/2018) od 1.srpnja 2019.g više nećemo zaprimati račune u papirnatom obliku putem pošte ili skenirane putem e-maila. Slijedom navedenog račun je potrebno poslati   isključivo  kao eRačun koji je sukladan EU normi.
 • Kriterij za odabir ponude: najniža cijena
 • Dokaz sposobnosti:

1.Ponuditelj mora dokazati svoj upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar države sjedišta gospodarskog subjekta.

Upis u registar dokazuje se odgovarajućim izvodom (npr. Izvadak iz sudskog registra), a ako se oni ne izdaju u državi sjedišta gospodarskog subjekta, gospodarski subjekt može dostaviti izjavu s ovjerom potpisa kod nadležnog tijela.

Izvod ili izjava ne smiju biti stariji od 30 dana računajući od dana slanja poziva za dostavu ponuda putem elektroničke pošte.

Naručitelj neće uzeti u obzir ponudu ponuditelja koji ne priloži traženi dokaz sposobnosti.

            2. Potvrdu porezne uprave o stanju duga ili jednakovrijedni dokument nadležnog tijela države sjedišta gospodarskog subjekta ako se ne izdaje gore navedena potvrda ili izjava pod prisegom ili odgovarajuća izjava osobe koja je po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta ispred nadležne sudske ili upravne vlasti ili bilježnika ili nadležnog strukovnog ili trgovinskog tijela u državi sjedišta gospodarskog subjekta  ili izjavu s ovjerenim potpisom kod bilježnika, ako se u državi sjedišta gospodarskog subjekta ne izdaje gore navedena potvrda ili jednakovrijedni dokument.

Potvrda ne smije biti  starija od 30 dana računajući od dana slanja poziva za dostavu ponuda  putem elektroničke pošte.

Naručitelj neće uzeti u obzir ponudu ponuditelja ako utvrdi da ponuditelj nije ispunio obvezu plaćanja dospjelih poreznih obveza  i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje. Iznimno ,naručitelj će uzeti u obzir ponudu takvog ponuditelja ako mu skladno posebnom propisu plaćanje obveza  nije dopušteno, ili mu je odabrana odgoda plaćanja.

4. UVJETI TEHNIČKE I STRUČNE SPOSOBNOSTI

Opisi ili  fotografije proizvoda tehnička i stručna sposobnost gospodarskog subjekta iz ove točke dokumentacije , dokazuje se : fotografijom predmeta nabave za svaki traženi artikl

5.SASTAVNI DIJELOVI PONUDE

Ponuda treba sadržavati:

 • Ponudbeni list ( popunjen,potpisan i ovjeren od strane ponuditelja)
 • Troškovnik
 • Dokazi sposobnosti
 • Dokazi tehničke i stručne sposobnosti

 6.NAČIN IZRADE PONUDE:

 • Stranice ponude se označavaju brojem na način da je vidljiv redni broj stranice i ukupan broj stranica ponude.
 • Ponuda se pišu neizbrisivom tintom.
 • Ispravci u ponudi moraju biti izrađeni na način da su vidljivi. Ispravci moraju uz navod datuma ispravka biti potvrđeni potpisom ponuditelja.

7.ROK I NAČIN DOSTAVE PONUDE

 • Krajnji rok za podnošenje ponude je   31.listopad  2019 g. u 10:00 sati. Otvaranje ponuda održat će se nakon  isteka roka za dostava ponuda u prostorijama naručitelja.
 •  Otvaranje ponuda nije javno.
 • Ponuda se dostavlja na  mail adresu naručitelja: sanja.duras@socskrb.hr
 • Naručitelj će ovaj poziv za dostavu ponuda objaviti na svojim internetski stranicama kako bi ponude mogli dostaviti svi zainteresirani gospodarski subjekti

8.OSTALO

1.Način određivanja cijene ponude, valuta ponude

 • Tijekom trajanja ugovora cijena ponude je nepromjenjiva. Ponuditelj izražava cijenu ponude u kunama.
 • Cijena ponude piše se brojkama. U cijenu ponude bez poreza na dodanu vrijednost moraju biti uračunati svi troškovi i popusti.
 • Ponuda se izrađuje bez posebne naknade.

2. Jezik i pismo ponude

 • Ponuda se izrađuje na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.

3.Ostale obavijesti

 • Gospodarski subjekti mogu zahtjevati objašnjenja vezana uz Poziv za dostavu ponuda i to najkasnije tri (3) dana prije isteka roka za dostavu ponuda, a naručitelj je dužan  poslati odgovor na upit , na dokaziv način, najkasnije dva (2) dana prije isteka roka za dostavu ponuda.
 • Kontak osoba u postupku nabave i suradnje s pružateljem i za cijelokupno izvršenje usluge: Sanja Đuras, sanja.duras@socskrb.hr
 • Pisanu obavijest o rezultatima nabave naručitelj će dostaviti  putem elektroničke pošte svim ponuditeljima u roku od trideset (30) dana od isteka roka za  dostavu ponuda.
 • Naručitelj će sa odabranim ponuditeljem sklopiti ugovor o nabavi komunalnog traktora s dizel motorom, kabinom, ralicom i prikolicom za potrebe Centra za rehabilitaciju Stančić

S poštovanjem,

                                                                                    Sanjica Grbavac, prof.def.ravnateljica

                                                                                    Odgovorna osoba  Naručitelja

Centar za rehabilitaciju Stančić,Stančić, Zagrebačka 23, Dugo Selo, kao naručitelj pokrenuo je postupak jednostavne nabave i isporuke radne obuće za potrebe djelatnika Centra za rehabilitaciju Stančić , te Vam upućuje ovaj Poziv za dostavu ponude.

1.SASTAVNI DIJELOVI POZIVA ZA DOSTAVU PONUDE:

 • DIO 1.- Ponudbeni list
 • DIO 2.-Troškovnik
 • DIO 3.-Prijedlog Ugovora

2.OPIS PREDMETA NABAVE

 • Opis predmeta nabave: Nabava i isporuka radne obuće za potrebe djelatnika  Centara za rehabilitaciju Stančić
 • Procijenjena vrijednost nabave: 80.000,00 kn bez PDV-a
 • Sukladno članku 15. I članku 12. Stavku 1. Zakona o javnoj Nabavi (NN 120/16) na nabavu roba i usluga procijenjene vrijednosti manje od 200.000,00 kn odredbe Zakona o javnoj nabavi ne primjenjuju se.

3.UVJETI NABAVE

 • Ovaj postupak nabave uključuje sklapanje: Ugovora o nabavi i isporuci radne obuće za potrebe djelatnika Centra za rehabilitaciju Stančić.

Naručitelj temeljem članka 51. ZJN2016, rezervira pravo sudjelovanja u postupcima javne nabave zaštitnim radionicama, gospodarskim subjektima čiji je osnovni cilj društvena i profesionalna integracija osoba s invaliditetom, gospodarskim subjektima čiji je osnovni cilj društvena i profesionalna integracija osoba u nepovoljnom položaju odnosno određuje za takve ugovore da se izvršavaju u kontekstu zaštićenih programa zapošljavanja.

U slučaju rezerviranja prava na sudjelovanje ponuditelji moraju imati najmanje 51 % zaposlenih osoba u tim radionicama, gospodarskim subjektima ili programima predstavljaju radnici koji su osobe s invaliditetom ili radnici u nepovoljnom položaju.

 • Rok valjanosti ponude: 30 dana od otvaranja ponude
 • Rok isporuke robe: Isporučitelj se obvezuje izvršiti isporuku radne obuće u roku od 30 dana od dana potpisivanja ugovora.
 • Rok,način i uvjeti plaćanja: Izvršitelj se obvezuje fakturirati svaku isporuku po ugovorenim cijenama, a plaćanje se načelno vrši u roku od 30 dana od dana zaprimanja računa .
 • Kriterij za odabir ponude: najniža cijena
 • Dokaz sposobnosti:

1.Ponuditelj mora dokazati da udovoljava uvjetima upisom u odgovarajući registar, potvrdom nadležnog tijela ili na drugi prikladan  način da ima najmanje 51 % zaposlenih osoba u radionicama, gospodarskim subjektima ili programima u kojima su osobe s invaliditetom ili radnici u nepovoljnom položaju.

Upis u registar dokazuje se odgovarajućim izvodom (npr. Izvadak iz sudskog registra), a ako se oni ne izdaju u državi sjedišta gospodarskog subjekta, gospodarski subjekt može dostaviti izjavu s ovjerom potpisa kod nadležnog tijela.

Izvod ili izjava ne smiju biti stariji od 30 dana računajući od dana slanja poziva za dostavu ponuda putem elektroničke pošte.

Naručitelj neće uzeti u obzir ponudu ponuditelja koji ne priloži traženi dokaz sposobnosti.

            2. Potvrdu porezne uprave o stanju duga ili jednakovrijedni dokument nadležnog tijela države sjedišta gospodarskog subjekta ako se ne izdaje gore navedena potvrda ili izjava pod prisegom ili odgovarajuća izjava osobe koja je po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta ispred nadležne sudske ili upravne vlasti ili bilježnika ili nadležnog strukovnog ili trgovinskog tijela u državi sjedišta gospodarskog subjekta  ili izjavu s ovjerenim potpisom kod bilježnika, ako se u državi sjedišta gospodarskog subjekta ne izdaje gore navedena potvrda ili jednakovrijedni dokument.

Potvrda ne smije biti  starija od 30 dana računajući od dana slanja poziva za dostavu ponuda  putem elektroničke pošte.

Naručitelj neće uzeti u obzir ponudu ponuditelja ako utvrdi da ponuditelj nije ispunio obvezu plaćanja dospjelih poreznih obveza  i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje. Iznimno ,naručitelj će uzeti u obzir ponudu takvog ponuditelja ako mu skladno posebnom propisu plaćanje obveza  nije dopušteno, ili mu je odabrana odgoda plaćanja.

4.UVJETI TEHNIČKE I SRUČNE SPOSOBNOSTI           

                  1.  Opisi ili fotografije proizvoda  Tehnička i stručna sposobnost gospodarskog subjekta, iz ove točke dokumentacije, dokazuje se:-Fotografijom predmeta nabave za svaki traženi artikl 

                  2. Potvrde koje izdaju nadležni instituti za kontrolu kvalitete ili agencije priznate stručnosti kojima se potvrđuje sukladnost proizvoda s točno određenim tehničkim specifikacijama ili normama na koje se upućuje.

5.SASTAVNI DIJELOVI PONUDE

Ponuda treba sadržavati:

 • Ponudbeni list ( popunjen,potpisan i ovjeren od strane ponuditelja)
 • Troškovnik
 • Dokazi sposobnosti
 • Potpisani prijedlog Ugovora

6.ROK I NAČIN DOSTAVE PONUDE

 • Krajnji rok za podnošenje ponude je 17.listopad 2019. g. u 13:00 sati. Otvaranje ponuda održat će se nakon isteka  roka za dostava ponuda u prostorijama naručitelja. Otvaranje ponuda nije javno.
 • Ponuda se u zatvorenoj omotnici dostavlja na adresu naručitelja:

            Centar za rehabilitaciju Stančić

            Stančić, Zagrebačka 23, 10370 Dugo Selo

Na omotnici ponude mora biti naznačeno:

 • naziv i adresa naručitelja,
 • naziv i adresa ponuditelja,
 • naziv predmeta nabave, odnosno grupe predmeta nabave na koju se ponuda odnosi,
 • naznaka “ne otvaraj”
 • Nije dopušteno dostavljanje ponude elektroničkim putem.
 • Naručitelj će ovaj poziv za dostavu ponuda objaviti na svojim internetski stranicama kako bi ponude mogli dostaviti svi zainteresirani gospodarski subjekti

7.OSTALO

1.Način određivanja cijene ponude, valuta ponude

 • Tijekom trajanja ugovora cijena ponude je nepromjenjiva. Ponuditelj izražava cijenu ponude u kunama.
 • Cijena ponude piše se brojkama. U cijenu ponude bez poreza na dodanu vrijednost moraju biti uračunati svi troškovi i popusti.
 • Ponuda se izrađuje bez posebne naknade.

2. Jezik i pismo ponude

 • Ponuda se izrađuje na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.

3.Ostale obavijesti

 • Gospodarski subjekti mogu zahtjevati objašnjenja vezana uz Poziv za dostavu ponuda i to najkasnije tri (3) dana prije isteka roka za dostavu ponuda, a naručitelj je dužan  poslati odgovor na upit , na dokaziv način, najkasnije dva (2) dana prije isteka roka za dostavu ponuda.
 • Kontak osoba u postupku nabave i suradnje s pružateljem i za cijelokupno izvršenje usluge: Sanja Đuras, sanja.duras@socskrb.hr
 • Pisanu obavijest o rezultatima nabave naručitelj će dostaviti  putem elektroničke pošte svim ponuditeljima u roku od trideset (30) dana od isteka roka za  dostavu ponuda.
 • Naručitelj će sa odabranim ponuditeljem sklopiti ugovor o nabavi i isporuci radne obuće za potrebe djelatnika Centra za rehabilitaciju Stančić

S poštovanjem,

                                                                                    Sanjica Grbavac, prof.def.ravnateljica                                                                                     Odgovorna osoba  Naručitelja

Centar za rehabilitaciju Stančić,Stančić, Zagrebačka 23, Dugo Selo, kao naručitelj pokrenuo je postupak jednostavne nabave i isporuke radne odjeće za potrebe djelatnika Centra za rehabilitaciju Stančić , te Vam upućuje ovaj Poziv za dostavu ponude.

1.SASTAVNI DIJELOVI POZIVA ZA DOSTAVU PONUDE:

 • DIO 1.- Ponudbeni list
 • DIO 2.-Troškovnik
 • DIO 3.-Prijedlog Ugovora

2.OPIS PREDMETA NABAVE

 • Opis predmeta nabave: Nabava i isporuka radne odjeće za potrebe djelatnika  Centara za rehabilitaciju Stančić
 • Procijenjena vrijednost nabave: 80.000,00 kn bez PDV-a
 • Sukladno članku 15. I članku 12. Stavku 1. Zakona o javnoj Nabavi (NN 120/16) na nabavu roba i usluga procijenjene vrijednosti manje od 200.000,00 kn odredbe Zakona o javnoj nabavi ne primjenjuju se.

3.UVJETI NABAVE

 • Ovaj postupak nabave uključuje sklapanje: Ugovora o nabavi i isporuci radne odjeće za potrebe djelatnika  Centra za rehabilitaciju Stančić.

Naručitelj temeljem članka 51. ZJN2016, rezervira pravo sudjelovanja u postupcima javne nabave zaštitnim radionicama, gospodarskim subjektima čiji je osnovni cilj društvena i profesionalna integracija osoba s invaliditetom, gospodarskim subjektima čiji je osnovni cilj društvena i profesionalna integracija osoba u nepovoljnom položaju odnosno određuje za takve ugovore da se izvršavaju u kontekstu zaštićenih programa zapošljavanja.

U slučaju rezerviranja prava na sudjelovanje ponuditelji moraju imati najmanje 51 % zaposlenih osoba u tim radionicama, gospodarskim subjektima ili programima predstavljaju radnici koji su osobe s invaliditetom ili radnici u nepovoljnom položaju.

 • Rok valjanosti ponude: 30 dana od otvaranja ponude
 • Rok isporuke robe: Isporučitelj se obvezuje izvršiti isporuku radne odjeće u roku od 30 dana od dana potpisivanja ugovora.
 • Rok,način i uvjeti plaćanja: Izvršitelj se obvezuje fakturirati svaku isporuku po ugovorenim cijenama, a plaćanje se načelno vrši u roku od 30 dana od dana zaprimanja računa .
 • Kriterij za odabir ponude: najniža cijena
 • Dokaz sposobnosti:

1.Ponuditelj mora dokazati da udovoljava uvjetima upisom u odgovarajući registar, potvrdom nadležnog tijela ili na drugi prikladan  način da ima najmanje 51 % zaposlenih osoba u radionicama, gospodarskim subjektima ili programima u kojima su osobe s invaliditetom ili radnici u nepovoljnom položaju.

Upis u registar dokazuje se odgovarajućim izvodom (npr. Izvadak iz sudskog registra), a ako se oni ne izdaju u državi sjedišta gospodarskog subjekta, gospodarski subjekt može dostaviti izjavu s ovjerom potpisa kod nadležnog tijela.

Izvod ili izjava ne smiju biti stariji od 30 dana računajući od dana slanja poziva za dostavu ponuda putem elektroničke pošte.

Naručitelj neće uzeti u obzir ponudu ponuditelja koji ne priloži traženi dokaz sposobnosti.

            2. Potvrdu porezne uprave o stanju duga ili jednakovrijedni dokument nadležnog tijela države sjedišta gospodarskog subjekta ako se ne izdaje gore navedena potvrda ili izjava pod prisegom ili odgovarajuća izjava osobe koja je po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta ispred nadležne sudske ili upravne vlasti ili bilježnika ili nadležnog strukovnog ili trgovinskog tijela u državi sjedišta gospodarskog subjekta  ili izjavu s ovjerenim potpisom kod bilježnika, ako se u državi sjedišta gospodarskog subjekta ne izdaje gore navedena potvrda ili jednakovrijedni dokument.

Potvrda ne smije biti  starija od 30 dana računajući od dana slanja poziva za dostavu ponuda  putem elektroničke pošte.

Naručitelj neće uzeti u obzir ponudu ponuditelja ako utvrdi da ponuditelj nije ispunio obvezu plaćanja dospjelih poreznih obveza  i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje. Iznimno ,naručitelj će uzeti u obzir ponudu takvog ponuditelja ako mu skladno posebnom propisu plaćanje obveza  nije dopušteno, ili mu je odabrana odgoda plaćanja.

4.UVJETI TEHNIČKE I SRUČNE SPOSOBNOSTI           

                  1.  Opisi ili fotografije proizvoda  Tehnička i stručna sposobnost gospodarskog subjekta, iz ove točke dokumentacije, dokazuje se:-Fotografijom predmeta nabave za svaki traženi artikl 

                  2. Potvrde koje izdaju nadležni instituti za kontrolu kvalitete ili agencije priznate stručnosti kojima se potvrđuje sukladnost proizvoda s točno određenim tehničkim specifikacijama ili normama na koje se upućuje.

5.SASTAVNI DIJELOVI PONUDE

Ponuda treba sadržavati:

 • Ponudbeni list ( popunjen,potpisan i ovjeren od strane ponuditelja)
 • Troškovnik
 • Dokazi sposobnosti
 • Potpisani prijedlog Ugovora

6.ROK I NAČIN DOSTAVE PONUDE

 • Krajnji rok za podnošenje ponude je    17.listopad 2019. g. u 13:00 sati. Otvaranje ponuda održat će se nakon isteka  roka za dostava ponuda u prostorijama naručitelja. Otvaranje ponuda nije javno.
 • Ponuda se u zatvorenoj omotnici dostavlja na adresu naručitelja:

            Centar za rehabilitaciju Stančić

            Stančić, Zagrebačka 23, 10370 Dugo Selo

Na omotnici ponude mora biti naznačeno:

 • naziv i adresa naručitelja,
 • naziv i adresa ponuditelja,
 • naziv predmeta nabave, odnosno grupe predmeta nabave na koju se ponuda odnosi,
 • naznaka “ne otvaraj”
 • Nije dopušteno dostavljanje ponude elektroničkim putem.
 • Naručitelj će ovaj poziv za dostavu ponuda objaviti na svojim internetski stranicama kako bi ponude mogli dostaviti svi zainteresirani gospodarski subjekti

7.OSTALO

1.Način određivanja cijene ponude, valuta ponude

 • Tijekom trajanja ugovora cijena ponude je nepromjenjiva. Ponuditelj izražava cijenu ponude u kunama.
 • Cijena ponude piše se brojkama. U cijenu ponude bez poreza na dodanu vrijednost moraju biti uračunati svi troškovi i popusti.
 • Ponuda se izrađuje bez posebne naknade.

2. Jezik i pismo ponude

 • Ponuda se izrađuje na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.

3.Ostale obavijesti

 • Gospodarski subjekti mogu zahtjevati objašnjenja vezana uz Poziv za dostavu ponuda i to najkasnije tri (3) dana prije isteka roka za dostavu ponuda, a naručitelj je dužan  poslati odgovor na upit , na dokaziv način, najkasnije dva (2) dana prije isteka roka za dostavu ponuda.
 • Kontak osoba u postupku nabave i suradnje s pružateljem i za cijelokupno izvršenje usluge: Sanja Đuras, sanja.duras@socskrb.hr
 • Pisanu obavijest o rezultatima nabave naručitelj će dostaviti  putem elektroničke pošte svim ponuditeljima u roku od trideset (30) dana od isteka roka za  dostavu ponuda.
 • Naručitelj će sa odabranim ponuditeljem sklopiti ugovor o nabavi i isporuci radne odjeće za potrebe djelatnika Centra za rehabilitaciju Stančić

S poštovanjem,

                                                                                    Sanjica Grbavac, prof.def.ravnateljica

                                                                                    Odgovorna osoba  Naručitelja

Centar za rehabilitaciju Stančić, Stančić, Zagrebačka 23, 10370 Dugo Selo, kao Naručitelj, pokrenuo je postupak jednostavne nabave za Usluge podrške vođenju projekta i javne nabave za projekt „Dva koraka dalje” iz Poziva na dostavu projektnih prijava „Podrška daljnjem procesu deinstitucionalizacije i transformacije domova socijalne skrbi za osobe s invaliditetom“, Referentna oznaka Poziva: UP.02.2.2.04 te Vam upućuje ovaj Poziv za dostavu ponude.

 1. SASTAVNI DIJELOVI POZIVA ZA DOSTAVU PONUDE:
 • DIO I – Ponudbeni list
 • DIO II – Troškovnik
 1. OPIS PREDMETA NABAVE
 • Opis predmeta nabave:

Izabrani Ponuditelj bit će angažiran za usluge podrške vođenju projekta i javne nabave kroz slijedeće aktivnosti:

 • podrška projektnom timu Naručitelja pri upravljanju projektom
 • podška pri upravljanju aktivnostima – vođenje projekta prema ugovoru odobrenom od strane provedbenih tijela
 • savjetovanje vezano uz upravljanje rizicima
 • podrška projektnom timu Naručitelja pri računovodstveno-financijskim evidentiranjima
 • provedbe projektnih aktivnosti tijekom cijelog trajanja projekta
 • savjetovanje vezano uz financijsko upravljanje i planiranje novčanog tijeka
 • kontrola ispravnosti knjiženja poslovnih promjena pri provedbi projektnih aktivnosti
 • savjetovanje oko pripreme izvještaja (ZNS-ova) te potrebne dokumentacije za izmjene i dopune Ugovora
 • savjetovanje o administrativnom vođenju i arhiviranju projektne dokumentacije
 • savjetovanje oko osiguranja vidljivosti projekta sukladno mjerama o informiranju i vidljivosti projekata financiranih iz Europskog socijalnog fonda
 • Izrada i revidiranje dokumentacije za nadmetanje za izbor dobavljača
 • Provođenje postupaka nabave
 • Sudjelovanje u radu odbora za ocjenjivanje, priprema zapisnika o ocjeni ponuda, odluka o odabiru, odluke o poništenju postupka i drugi potrebni dokumenti
 • Sva druga savjetovanja protrebna za uspješnu provedbu projekta
 • Planirane projektne aktivnosti:
  • Pružanje izvaninstitucijskih socijalnih usluga u sklopu Dnevnog centra Dugo Selo i Dnevnog centra organiziranog stanovanja Dugo Selo i Sesvete
  • Pružanje izvaninstitucijskih socijalnih usluga u sklopu Dnevnog centra Vrbovec
  • Jačanje kapaciteta stručnjaka za podršku djeci s teškoćama u razvoju i odraslim osobama s invaliditetom
  • Senzibilizacija javnosti o procesu prevencije institucionalizacije i deinstitucionalizacije
  • Promidžba i vidljivost
  • Upravljanje projektom i administracija
 • Ukupna vrijednost projekta: 11.439.695,68 HRK
 • Procijenjena vrijednost nabave: 190.000,00 kn bez PDV-a (237.500,00 s PDV-om)
 • Sukladno članku 15. i članku 12. stavku 1. Zakona o javnoj Nabavi (NN 120/16) na nabavu roba i usluga procijenjene vrijednosti manje od 200.000,00 kn odredbe Zakona o javnoj nabavi ne primjenjuju se.
 • U sklopu projekta biti će potrebno provesti slijedeće postupke nabava:
 • 2 otvorena postupka nabave roba
 • 32 jednostavna postupaka nabave roba/usluga
 1. PODACI O NARUČITELJU I O OSOBI ZADUŽENOJ ZA KOMUNIKACIJU S PONUDITELJEM

Naziv:                                      Centar za rehabilitaciju Stančić

Adresa:                                    Zagrebačka 23, 10370 Stančić, Dugo Selo

Osoba za kontakt:                    Jasna Lesički

Telefon:                                    +385 98 204 957, 

E-mail adresa:                            jasna.lesicki@gmail.com

 1. UVJETI NABAVE
 • Ovaj postupak nabave uključuje sklapanje: Ugovora o nabavi usluga podrške vođenju projekta i javne nabave za potrebe projekta „Dva koraka dalje“, broj ugovora UP.02.2.2.04.0005
 • Potpisivanje ugovora se očekuje u roku od 7 dana po objavi odluke o odabiru
 • Rok valjanosti ponude: 60 dana od otvaranja ponude
 • Rok izvršenja usluge: do kraja provedbe projekta tj. do 16.04.2022. godine
 • Rok, način i uvjeti plaćanja:
  • 25% ugovorene cijene po potpisu ugovora
  • 25% ugovorene cijene u roku od 150 dana od potpisa ugovora
  • 20% ugovorene cijene u roku od 360 dana od potpisa ugovora
  • 10% ugovorene cijene u roku od 540 dana od potpisa ugovora
  • 10% ugovorene cijene u roku od 700 dana od potpisa ugovora
  • 10% ugovorene cijene 120 dana prije kraja provedbe projeka

Izvršitelj izdaje račun u gore definiranim rokovima, a isti će biti plaćen u roku do 90 dana od dana izdavanja računa.

 • Kriterij za odabir ponude je ekonomski najpovoljnija ponuda.

Kriterij za odabir ponude je ekonomski najpovoljnija ponuda (najbolji omjer cijene i kvalitete).

Ako su dvije ili više valjanih ponuda jednako rangirane prema kriteriju za odabir ponude, Naručitelj će odabrati onu ponudu, koja je pristigla ranije.

Opis kriterija i način utvrđivanja bodovne vrijednosti:

Pri odabiru najpovoljnijeg Ponuditelja Naručitelj će koristiti sljedeće kriterije:

Kriterij Relativni značaj Maksimalni broj bodova
1. Cijena ponude 35% 35
2. Specifično znanje i iskustvo stručnjaka u provedbi projekata financiranih sredstvima EFRR i ESF 35% 35
3. Godine iskustva stručnjaka u provedbi projekata financiranih sredstvima EFRR i ESF 10% 10
4. Specifično znanje i iskustvo stručnjaka u provedbi postupaka javne nabave 20% 20
Ukupno 100% 100

Metodologija ocjene ponuda koju će Naručitelj primijeniti je sljedeća:

 1. Cijena (maksimalno 35 bodova)

Maksimalni broj bodova dodijeliti će se ponudi s najnižom cijenom dok će se ostalim ponudama dodijeliti bodovi sukladno slijedećoj formuli:

P=PI/Pt x 35

gdje je:

P – broj bodova koji je ponuda dobila na temelju ponuđene cijene

PI – najniža cijena ponuđena u postupku nabave

Pt – cijena ponude koja je predmet ocjene

35– maksimalni broj bodova za cjenovni kriterij

 • Specifično znanje i iskustvo stručnjaka 1 u provedbi projekata financiranih sredstvima EFRR i ESF (maksimalno 35 bodova)

Bodovi će se u ovoj kategoriji određivati na sljedeći način:

Specifično znanje i iskustvo stručnjaka 1 u provedbi projekata financiranih sredstvima EFRR i ESF
Broj završenih/provedenih projekata i/ili ugovora Broj bodova
1-5 5
6-15 15
16-25 20
26-35 25
više od 35 35
 • Godine iskustva stručnjaka 1 u provedbi projekata financiranih sredstvima EFRR i ESF (maksimalno 10 bodova)

Bodovi će se u ovoj kategoriji određivati na sljedeći način:

Godine iskustva stručnjaka 1 u provedbi projekata financiranih sredstvima EFRR i ESF
Broj godina iskustva stručnjaka 1 u provedbi projekata Broj bodova
0-2 1
2-3 2
3-4 4
4-5 6
više od 5 10
 • Specifično znanje i iskustvo stručnjaka 2 u provedbi postupaka javne nabave (maksimalno 20 bodova)

Bodovi će se u ovoj kategoriji određivati na sljedeći način:

Specifično znanje i iskustvo stručnjaka 2 u provedbi postupaka javne nabave
Broj završenih/provedenih postupaka javne nabave Broj bodova
1-5 3
6-15 5
16-25 15
više od 25 20
 • Dokazi sposobnosti:
 1. Ponuditelj mora dokazati svoj upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar države sjedišta gospodarskog subjekta.

Upis u registar dokazuje se odgovarajućim izvodom (npr. Izvadak iz sudskog registra), a ako se oni ne izdaju u državi sjedišta gospodarskog subjekta, gospodarski subjekt može dostaviti izjavu s ovjerom potpisa kod nadležnog tijela.

Izvod ili izjava ne smiju biti stariji od 30 dana računajući od dana slanja poziva za dostavu ponuda putem elektroničke pošte.

Naručitelj neće uzeti u obzir ponudu Ponuditelja koji ne priloži traženi dokaz sposobnosti.

 •  Potvrdu porezne uprave o stanju duga ili jednakovrijedni dokument nadležnog tijela države sjedišta gospodarskog subjekta ako se ne izdaje gore navedena potvrda ili izjava pod prisegom ili odgovarajuća izjava osobe koja je po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta ispred nadležne sudske ili upravne vlasti ili bilježnika ili nadležnog strukovnog ili trgovinskog tijela u državi sjedišta gospodarskog subjekta  ili izjavu s ovjerenim potpisom kod bilježnika, ako se u državi sjedišta gospodarskog subjekta ne izdaje gore navedena potvrda ili jednakovrijedni dokument.

Potvrda ne smije biti  starija od 30 dana računajući od dana slanja poziva za dostavu ponuda  putem elektroničke pošte.

Naručitelj neće uzeti u obzir ponudu Ponuditelja ako utvrdi da Ponuditelj nije ispunio obvezu plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje. Iznimno, Naručitelj će uzeti u obzir ponudu takvog Ponuditelja ako mu skladno posebnom propisu plaćanje obveza  nije dopušteno, ili mu je odobrena odgoda plaćanja.

 • Uvjeti tehničke i stručne sposobnosti i njihove minimalne razine: Naručitelj zahtijeva od gospodarskog subjekta potrebne ljudske i tehničke resurse te iskustvo potrebno za izvršenje ugovora na odgovarajućoj razini kvalitete, a osobito da gospodarski subjekt ima dovoljnu razinu iskustva, što se dokazuje odgovarajućim referencijama, odnosno stručna sposobnost gospodarskog subjekta za pružanje usluga ocjenjuje se u odnosu na njegove vještine, učinkovitost, iskustvo i pouzdanost. Od gospodarskog subjekta zahtjeva se angažiranje u provedbi ugovora minimalno (1) jednog stručnjaka u provedbi projekata i minimalno (1) jednog stručnjaka iz područja javne nabave.

Gospodarski subjekt dostavlja u ponudi dokaze sposobnosti.

3.1. Dokazi sposobnosti za stručnjaka 1 u provedbi projekata:

– Izjava o iskustvu stručnjaka 1 u provedbi projekata – broj završenih projekata i/ili ugovora. Izjava obavezno sadrži referentni broj projekta/ugovora, ime projekta, ukupnu vrijednost projekta, trajanje projekta u mjesecima, fond iz kojeg je sufinanciran projekt te kontakt  za provjeru ugovora (broj telefona i/ili email adresa).

– Izjava o iskustvu stručnjaka u provedbi projekata – broj godina iskustva u provedbi projekata i/ili ugovora financiranih iz EFRR ili ESF,

– Životopis stručnjaka u kojem moraju biti jasno istaknuti podaci vezani uz traženo profesionalno iskustvo u provedbi projekata i/ili ugovora,

Životopis mora biti vlastoručno potpisan od strane stručnjaka na koga se odnosi, mora biti na hrvatskom jeziku, a ukoliko je na nekom stranom jeziku, ponuditelj u ponudi obvezno mora priložiti prijevod životopisa na hrvatski jezik izvršen po ovlaštenom sudskom tumaču.

– Uvjerenje ili ovlašteni certifikat stručnjaka da zadovoljava uvjete za ovlaštenog voditelja EU projekta (stručna kvalifikacija)

3.2. Dokazi sposobnosti za stručnjaka 2 iz područja javne nabave:

– Izjava o iskustvu stručnjaka u javnoj nabavi – broj završenih postupaka javne nabave. Izjava obavezno sadrži, ime naručitelja, predmet nabave, datum završetka postupka nabave, vrijednost potpisanog ugovor te kontakt za provjeru ugovora (broj telefona i/ili email adresa)

– Životopis stručnjaka kojem moraju biti jasno istaknuti podaci vezani uz traženo profesionalno iskustvo u provedbi postupaka javne nabave,

Životopis mora biti vlastoručno potpisan od strane stručnjaka na koga se odnosi, mora biti na hrvatskom jeziku, a ukoliko je na nekom stranom jeziku, ponuditelj u ponudi obvezno mora priložiti prijevod životopisa na hrvatski jezik izvršen po ovlaštenom sudskom tumaču.

– Certifikat stručnjaka iz područja javne nabave (aktualan)

Nakon rangiranja ponuda prema kriteriju za odabir ponude, a prije donošenja odluke o odabiru, naručitelj može provjeriti vjerodostojnost podataka iz dostavljenih izjava te od najpovoljnijeg ponuditelja s kojim namjerava sklopiti ugovor o nabavi zatražiti dostavu dodatnih dokaza za provjeru podataka na potpisanim izjavama. Isto tako naručitelj može tražiti dostavu izvornika ili ovjerenih preslika jednog ili više dokumenata koji su bili traženi, a koje izdaju nadležna tijela.

 • SASTAVNI DIJELOVI PONUDE

Ponuda treba sadržavati:

 • Ponudbeni list (popunjen, potpisan i ovjeren od strane Ponuditelja)
 • Troškovnik (popunjen, potpisan i ovjeren od strane Ponuditelja)
 • Dokazi sposobnosti
 • ROK I NAČIN DOSTAVE PONUDE
 • Krajnji rok za podnošenje ponude je 06.09.2019.g. u 12:00 sati.
 • Ponude se dostavljaju elektroničkim putem na adresu jasna.lesicki@gmail.com
 • Postupak nabave će se provesti slanjem poziva za dostavu ponuda na adrese najmanje tri (3) ponuditelja te će se objaviti na internetskim stranicama Centra za rehabilitaciju Stančić kako bi ponude mogli dostaviti svi zainteresirani gospodarski subjekti.
 • OSTALO

1. Način određivanja cijene ponude, valuta ponude

 • Tijekom trajanja ugovora cijena ponude je nepromjenjiva. Ponuditelj izražava cijenu ponude u kunama.
 • Cijena ponude piše se brojkama. U cijenu ponude bez poreza na dodanu vrijednost moraju biti uračunati svi troškovi i popusti.
 • Jezik i pismo ponude
 • Ponuda se izrađuje na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.
 • Ostale obavijesti
 • Gospodarski subjekti mogu zahtjevati objašnjenja vezana uz Poziv za dostavu ponuda i to najkasnije 3 (tri) dana prije isteka roka za dostavu ponuda, a Naručitelj je dužan poslati odgovor na upit, na dokaziv način, najkasnije 2 (dva) dana prije isteka roka za dostavu ponuda.
 • Kontakt osoba u postupku nabave i suradnje s pružateljem i za cjelokupno izvršenje usluge: Jasna Lesički, jasna.lesicki@gmail.com
 • Pisanu obavijest o rezultatima nabave Naručitelj će dostaviti  putem elektroničke pošte svim Ponuditeljima u roku od trideset (30) dana od isteka roka za dostavu ponuda.
 • Naručitelj zadržava pravo poništiti ovaj postupak nabave u bilo kojem trenutku, odnosno ne odabrati niti jednu ponudu, a sve bez ikakvih obveza ili naknada bilo koje vrste prema Ponuditeljima.
 • Naručitelj će sa odabranim Ponuditeljem sklopiti ugovor o nabavi usluga podrške vođenju projekta i javne nabave za potrebe projekta „Dva koraka dalje“, broj ugovora UP.02.2.2.04.0005

S poštovanjem,

Ravnateljica

                                                                                                  Sanjica Grbavac, prof.def.

Centar za rehabilitaciju Stančić, Stančić, Zagrebačka 23, Dugo Selo, kao naručitelj pokrenuo je postupak jednostavne nabave izrada projektne dokumentacije za potrebe prijave na natječaj Energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora za potrebe Centra za rehabilitaciju Stančić te Vam upućuje ovaj Poziv za dostavu ponude.

1. SASTAVNI DIJELOVI POZIVA ZA DOSTAVU PONUDE:

 • DIO I – Ponudbeni list
 • DIO II – Troškovnik

2. OPIS PREDMETA NABAVE

Predmet nabave: Izrada projektne dokumentacije za potrebe energetske obnove objekata u sklopu Centra Stančić izgrađenih na k.č.br. 2153/1 k.o. Hrebinec u svemu kako je definirano projektnim zadatkom.

PROJEKTNI ZADATAK

Na lokaciji k.č.br. 2153/1 k.o. Hrebinec nalazi se kompleks zgrada Centra za rehabilitaciju Stančić. Kompleks čine zgrada za smještaj štićenika i zgrade koje su u funkciji osiguravanja primjerenog životnog standarda štićenika (kuhinja sa blagavaonicom i potrebnim pratećim prostorima te skladišta, škola, praonica rublja, upravna zgrada te više poljoprivrednih zgrada). Predmet energetske obnove bile bi zgrade koje služe smještaju štićenika i to:

 1. Zgrada odjela 1 i 2 (smještaj štićenika)

Zgrada ima GBP od okvirno 2400 m2, visine je prizemlja i kata. Ovim zahvatom na njoj je predviđeno:

– obnova krova

– obnova ovojnice izvedbom adekvatne termoizolacijske fasade, toplinska izolacija podova i stropova te izmjena dijela fasadnih elemenata (prozora i vrata), što će projektant utvrditi u dogovoru s korisnikom

U zgradi je potrebno predvidjeti i postavu led – rasvjete, rekonstrukciju sustava grijanja ( kotlovnica i razvoda), projektirati sustav hlađenja koristeći obnovljive izvore energije Potrebno je ispitati mogućnost uštede energije postavom solarnih jedinica za pripremu tople vode

 • Zgrada odjela 3 i 4 (smještaj štićenika)

Zgrada ima GBP od okvirno 2400 m2, i visine je prizemlja i kata. Ovim zahvatom na njoj je predviđeno:

– obnova krova

– obnova pročelja izvedbom adekvatne termoizolacijske fasade

– postavu termoizolacije na podu i stropu

– djelomičnu zamjenu fasadnih elemenata (utvrditi će se u dogovoru investitora i   projektanta )

– potrebno je projektirati hlađenje zgrade koristeći obnovljive izvore energije

– pripremu tople vode projektirati koristeći solarne kolektore

– projektirati hlađenje prostorija koristeći obnovljive izvore energije

– projektirati led-rasvjetu u svim prostorima

 • Zgrada 5a (smještajni kapacitet)

Zgrada je visine prizemlja i ima GBP od cca 400 m2. Ovim zahvatom se predviđa:

– obnova pročelja izvedbom adekvatne termoizolacijske fasade

– instalacija led-rasvjete u svim prostorijama

– zamjena fasadnih elemenata po potrebi (u dogovoru sa investitorom)

Projektant mora ispitati opravdanost postave solarnih kolektora za pripremu tople vode kao i opravdanost uvođenja sustava hlađenja sa obnovljivim izvorima energije.

 • Zgrada Mali dom (smještajni kapacitet)

Ovim zahvatom predviđa se:

– izvedba adekvatne termoizolacije pročelja

– zamjena fasadnih elemenata (po potrebi)

– izvedba led-rasvjete

– racionalizacija sustava grijanja i eventualna potreba hlađenja.

Projektant je dužan temeljito analizirati objekte predviđene za energetsku obnovu i investitoru predložiti rješenja kojim će se optimalnim ulaganjima doprinijeti uštedi energije za grijanje i hlađenje kao i primarne energije. 

Trošak predviđenih radova i građevinsko-obrtničkih radova na investicijama predvidjeti u skladu sa preporukama iz programa za energetsku obnovu javnih zgrada. Potrebno je također voditi računa da se postotak postignutih ušteda uskladi sa traženim kroz  mjere energetske obnove javnih zgrada. Sve tražene mjere koje je potrebno provjeriti  prije projektiranja obavezno prezentirati i uskladiti sa investitorovim potrebama i financijskim mogućnostima, potrebno je projektirati i sve mjere na zgradama koje ne doprinose neposredno uštedi energije ali ih je nužno i logično provesti prije izvedbe radova na samoj racionalizaciji korištenja energije (sanacija vlage, potrebne sanacije vodovodnih i kanalizacijskih sustava, sanacija pokrova i podkonstrukcija).

POTREBAN OBIM DOKUMENTACIJE

 1. GLAVNI PROJEKT
  1. snimak postojećeg stanja
  1. arhitektonski projekt
  1. projekt vodovoda i kanalizacije
  1. projekt elektroinstalacija
  1. projekt strojarskih instalacija
  1. elaborat toplinske zaštite i nacionalne uporabe energije za postojeće i novo stanje
 2. IZVEDBENA DOKUMENTACIJA
  1. arhitektonski detalji za izvedbu u mjerilu 1:5, 1:10, 1:20, shemu stolarije i bravarije
  1. shemu instalacija vode i kanalizacije
  1. potrebnu shemu strojarskih instalacija
 3. TROŠKOVNIK SVIH RADOVA ZA PROVEDBU NATJEČAJA ZA IZVOĐENJE
 4. ISHODOVANJE POSEBNIH UVJETA
 5. ISHODOVANJE POTREBNIH POTVRDA GLAVNOG PROJEKTA 
 • Procijenjena vrijednost nabave: 195.000,00 kn bez PDV-a
 • Sukladno članku 12. Stavku 1. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16), za nabavu roba i usluga manju od 200.000,00 kuna bez PDV, odnosno 500.000,00 kuna za nabavu radova, nije obvezno provoditi postupke javne nabave propisane Zakonom o javnoj nabavi. Za ove vrijednosti nabave provodi se postupak jednostavne nabave, sukladno Pravilniku o provedbi postupaka jednostavne nabave, koju je propisao Naručitelj. Stoga se na ovaj postupak nabave ne primjenjuje niti jedan postupak pravne zaštite pred Državnom komisijom za kontrolu postupaka javne nabave.

3. PODACI O NARUČITELJU I O OSOBI ZADUŽENOJ ZA KOMUNIKACIJU S PONUDITELJEM

Naziv:                                      Centar za rehabilitaciju Stančić

Adresa:                                    Zagrebačka 23, 10370 Stančić, Dugo Selo

Osoba za kontakt:                    Sanjica Grbavac       

E-mail adresa:                            sgrbavac@socskrb.hr

4. UVJETI NABAVE

 • Ovaj postupak nabave uključuje sklapanje: Ugovora o izradi projektne dokumentacije za potrebe prijave na natječaj Energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora za potrebe Centra za rehabilitaciju Stančić
 • Rok valjanosti ponude: 180 dana od krajnjeg dana određenog za dostavu ponude
 • Rok, način i uvjeti plaćanja: Uredno izvršenu uslugu naručitelj će platiti na račun Izvršitelja na temelju ispostavljenog računa u roku od 60 dana od dana izdavanja računa
 • Kriterij za odabir ponude: ekonomski najpovoljnija ponuda
Kriterij Maksimalni broj bodova
Cijena ponude 55
Iskustvo u izradi projekata energetske obnove javnih zgrada 45 (jedan projekt 15 bodova, dva projekta 30 bodova, tri i više projekata 45 bodova)
Ukupno: 100 bodova

Opis kriterija i način utvrđivanja bodovne vrijednosti:

 1. Cijena ponude – Bodovi se prema kriteriju cijene određuju primjenom sljedeće formule:

Maksimalni broj bodova koje Ponuditelj može ostvariti po ovom kriteriju je 55. Ponuditelj koji dostavi ponudu s najnižom cijenom, dobit će maksimalni broj bodova. Način izračunavanja bodova: Maksimalni broj bodova dijeli se s brojem ukupno pristiglih ponuda (npr. 55:5 pristiglih ponuda = 11), ponude se rangiraju od najviše prema najnižoj cijeni  na način da najviša ima jedan bod, a najniža pet bodova pomnoženo s 11 = 55. Druga po redu najniža cijena ima 4×11=44, treća po redu najniža cijena 3×11=33 boda, četvrta 2×11=22 i zadnja odnosno ponuda s najvećom cijenom 1bodx11= 11 bodova.

Dostavljene ponude koje iznosom  prelaze procijenjenu vrijednost nabave neće  se  razmatrati.

 1. Iskustvo u izradi projekata energetske obnove javnih zgrada:

Ponuditelj je dužan dostaviti popis ugovora o izvršenim uslugama – projektima energetske učinkovitosti javnih zgrada. Popis mora sadržavati ime i naziv građevine, investitora/naručitelja, razdoblje obavljanja usluge (tijekom 2019. i tri prethodne godine), ukupnu vrijednost provedenog projekta te kontakt naručitelja usluge.

Maksimalni broj bodova koje Ponuditelj može ostvariti po ovom kriteriju je 45.

Bodovi će se u ovoj kategoriji određivati na sljedeći način:

  Broj bodova
1 ugovor 15
2 ugovora 30
3 ili više ugovora 45
 • Dokazi sposobnosti:
 1.  Ponuditelj mora dokazati svoj upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar države sjedišta gospodarskog subjekta.

Upis u registar dokazuje se odgovarajućim izvodom (npr. Izvadak iz sudskog registra), a ako se oni ne izdaju u državi sjedišta gospodarskog subjekta, gospodarski subjekt može dostaviti izjavu s ovjerom potpisa kod nadležnog tijela.

Izvod ili izjava ne smiju biti stariji od 3 mjeseca računajući od dana slanja poziva za dostavu ponuda putem elektroničke pošte.

Naručitelj neće uzeti u obzir ponudu Ponuditelja koji ne priloži traženi dokaz sposobnosti.

          2. Potvrdu porezne uprave o stanju duga ili jednakovrijedni dokument nadležnog tijela države sjedišta gospodarskog subjekta ako se ne izdaje gore navedena potvrda ili izjava pod prisegom ili odgovarajuća izjava osobe koja je po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta ispred nadležne sudske ili upravne vlasti ili bilježnika ili nadležnog strukovnog ili trgovinskog tijela u državi sjedišta gospodarskog subjekta  ili izjavu s ovjerenim potpisom kod bilježnika, ako se u državi sjedišta gospodarskog subjekta ne izdaje gore navedena potvrda ili jednakovrijedni dokument.

Potvrda ne smije biti starija od 30 dana računajući od dana slanja poziva za dostavu ponuda  putem elektroničke pošte.

Naručitelj neće uzeti u obzir ponudu Ponuditelja ako utvrdi da Ponuditelj nije ispunio obvezu plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje. Iznimno, Naručitelj će uzeti u obzir ponudu takvog Ponuditelja ako mu skladno posebnom propisu plaćanje obveza  nije dopušteno, ili mu je odobrena odgoda plaćanja.

4. SASTAVNI DIJELOVI PONUDE

Ponuda treba sadržavati:

 • Ponudbeni list (popunjen, potpisan i ovjeren od strane ponuditelja)
 • Troškovnik (popunjen, potpisan i ovjeren od strane ponuditelja)
 • Dokaze sposobnosti

5. ROK I NAČIN DOSTAVE PONUDE

 • Krajnji rok za podnošenje ponude je 19.08.2019.g. u 13:00 sati. Otvaranje ponuda održat će se istodobno s istekom roka za dostava ponuda u prostorijama naručitelja. Otvaranje ponuda nije javno.
 • Naručitelj će ovaj poziv za dostavu ponuda objaviti na svojim internetskim stranicama kako bi ponude mogli dostaviti svi zainteresirani gospodarski subjekti

6. OSTALO

1. Način određivanja cijene ponude, valuta ponude

 • Tijekom trajanja ugovora cijena ponude je nepromjenjiva. Ponuditelj izražava cijenu ponude u kunama.
 • Cijena ponude piše se brojkama. U cijenu ponude bez poreza na dodanu vrijednost moraju biti uračunati svi troškovi i popusti.
 • Ponuda se izrađuje bez posebne naknade.

2. Jezik i pismo ponude

 • Ponuda se izrađuje na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.

3. Ostale obavijesti

 • Gospodarski subjekti mogu zahtijevati objašnjenja vezana uz Poziv za dostavu ponuda i to najkasnije tri (3) dana prije isteka roka za dostavu ponuda, a naručitelj je dužan  poslati odgovor na upit, na dokaziv način, najkasnije dva (2) dana prije isteka roka za dostavu ponuda.
 • Kontakt osoba u postupku nabave i suradnje s pružateljem i za cjelokupno izvršenje usluge: Sanjica Grbavac, sgrbavac@socskrb.hr
 • Pisanu obavijest o rezultatima nabave naručitelj će dostaviti  putem pošte svim ponuditeljima u roku od trideset (30) dana od isteka roka za  dostavu ponuda.
 • Naručitelj će sa odabranim ponuditeljem sklopiti ugovor o izradi projektne dokumentacije za potrebe prijave na natječaj Energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora za potrebe Centra za rehabilitaciju Stančić
 • Naručitelj zadržava pravo poništiti ovaj postupak nabave u bilo kojem trenutku, odnosno ne odabrati niti jednu ponudu, a sve bez ikakvih obveza ili naknada bilo koje vrste prema ponuditeljima.

S poštovanjem,

                                                                                                         Ravnateljica                                                                                                          Sanjica Grbavac, prof.def.

Za predmet: Usluge podrške vođenju projekta i  javne nabave za projekt „Dva koraka dalje“ 

Članak 1.

Centar za rehabilitaciju Stančić, Stančić, Zagrebačka 23, 10 370 Dugo Selo je donošenjem Odluke o početku postupka jednostavne nabave za predmet Usluge podrške vođenju projekta i javne nabave za projekt „Dva koraka dalje“ Ur.broj: 238/04-94-19-327/01 od 18.07.2019.  pokrenuo postupak jednostavne nabave.

Procijenjena vrijednost nabave: 190.000,00 kn bez PDV-a.

Poziv na dostavu ponuda poslan je na tri adrese i objavljen je na web stranici Centra za rehabilitaciju Stančić: www.centar-stancic.hr.

U razdoblju od objave 18.07.2019. do 25.07.2019.  do 12 sati pristiglo je  ukupno 7  ponuda.

Članak 2.

Poništava se postupak jednostavne nabave iz članka 1. ove Odluke jer je došlo do promjene uvjeta bitnih  za provedbu postupka javne nabave. 

Kada se steknu uvjeti za ponavljanje postupka, poziv će ponovno biti objavljen na mrežnoj stranici  Naručitelja.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja,  dostavlja se svim ponuditeljima i objavljuje na web stranici Centra za rehabilitaciju Stančić.

Ur.broj: 238/04-94-19-3541/01 Stančić, 01.08.2019.