Centar za rehabilitaciju Stančić, Stančić, Zagrebačka 23, Dugo Selo, kao naručitelj pokrenuo je postupak jednostavne nabave za Snimanje dokumentarnog filma za projekt „Dva koraka dalje” iz Poziva na dostavu projektnih prijava „Podrška daljnjem procesu deinstitucionalizacije i transformacije domova socijalne skrbi za osobe s invaliditetom“, Referentna oznaka Poziva: UP.02.2.2.04 te Vam upućuje ovaj Poziv za dostavu ponude.

1.SASTAVNI DIJELOVI POZIVA ZA DOSTAVU PONUDE:

 • DIO 1.- Ponudbeni list
 • DIO 2.-Troškovnik

2.OPIS PREDMETA NABAVE

Projektni zadatak: Snimanje dokumentarnog filma koji će prikazivati rad novozaposlenih stručnih djelatnika, rad projektnog tima i sve ključne aktivnosti koje će se provoditi u sklopu projekta: edukacije, održavanje javnih manifestacija (okrugli stolovi, stručna konferencija), opremanje prostora i drugo.

Opis predmeta nabave: Izabrani Ponuditelj bit će angažiran za slijedeće:

 1. Video snimanje
 2. Montaža dokumentarnog filma
 1. VIDEO SNIMANJE

SNIMANJE NA TERENU

 • 20 izlazaka na teren (do 60 km od središta Zagreba)
 • Profesionalno podešavanje scene i rasvjete, 2 snimatelja na terenu cijeli dan
 • Snimanje iz zraka s profesionalnom dron letjelicom uz prijavu i dozvole snimanja
 • Korištenje motoriziranog slidera za snimanje

ANIMIRANA GRAFIČKA OPREMA

 • Usluga izrade animiranog grafičkog paketa opreme / 2D infografika sa pomičnim pozadinama do 10 slideova s ukupno 5 odgovora na rješenja / pitanja
 1. MONTAŽA

POSTPRODUKCIJA

 • Montaža finalnog dokumentarnog filma u trajanju do 15 minuta, prema izrađenom scenariju i storyboardu

PROFESIONALNA KOLOR KOREKCIJA

 • Korištenje filtera, ujednačavanje boja
 • Predmet nabave nije podijeljen na grupe
 • Procijenjena vrijednost nabave: 96.000,00 HRK bez PDV-a (120.000,00 HRK s PDV-om)
 • Sukladno članku 15. i članku 12. Stavku 1. Zakona o javnoj Nabavi (NN 120/16) na nabavu roba i usluga procijenjene vrijednosti manje od 200.000,00 HRK odredbe Zakona o javnoj nabavi ne primjenjuju se.

3.PODACI O NARUČITELJU I O OSOBI ZADUŽENOJ ZA KOMUNIKACIJU S PONUDITELJEM

Naziv:                                      Centar za rehabilitaciju Stančić

Adresa:                                    Zagrebačka 23, Stančić, 10370 Dugo Selo

Osoba za kontakt:                    Ana Lovrić

E-mail adresa:                             ana.dvakorakadalje@gmail.com

4.UVJETI NABAVE

 • Ovaj postupak nabave uključuje sklapanje: Ugovora o snimanju dokumentarnog filma za potrebe projekta „Dva koraka dalje“ Centra za rehabilitaciju Stančić broj ugovora UP.02.2.2.04.0005
 • Potpisivanje ugovora se očekuje u roku od 7 dana po objavi odluke o odabiru
 • Rok valjanosti ponude: 60 dana od krajnjeg dana određenog za dostavu ponude
 • Rok izvršenja usluge: do kraja provedbe projekta tj. do 16.04.2022. godine
 • Rok, način i uvjeti plaćanja:
 • 25% ugovorene cijene po potpisu ugovora
 • 10% ugovorene cijene u roku od 120 dana od potpisa ugovora
 • 10% ugovorene cijene u roku od 300 dana od potpisa ugovora
 • 25% ugovorene cijene u roku od 420 dana od potpisa ugovora
 • 10% ugovorene cijene u roku od 540 dana od potpisa ugovora
 • 20% ugovorene cijene 120 dana prije kraja provedbe projekta

Izvršitelj izdaje račun u gore definiranim rokovima, a isti će biti plaćen u roku do

60 dana od dana izdavanja računa.

 • Kriterij za odabir ponude je ekonomski najpovoljnija ponuda prema slijedećim kriterijima:
Kriterij Relativni značaj Maksimalni broj bodova
1. Izrađeni dokumentarni filmovi 10% 10
2. Radno i profesionalno iskustvo na relevantnom području 40% 40
3. Cijena 50% 50
Ukupno 100% 100

             Metodologija ocjene ponuda koju će Naručitelj primijeniti je sljedeća:

 1. Izrađeni dokumentarni filmovi (maksimalni broj bodova je 10)

Bodovi će se u ovoj kategoriji određivati na sljedeći način:

Broj izrađenih dokumentarnih filmova Broj bodova
1 2
2-3 5
4 i više 10
 • Radno iskustvo na relevantnom području (maksimalni broj bodova je 40)

       Bodovi će se u ovoj kategoriji određivati na sljedeći način:

Broj godina iskustva na relevantnom području Broj bodova
1-3 10
3-5 25
6 i više 40
 • Cijena (maksimalno 50 bodova)

Maksimalni broj bodova dodijeliti će se ponudi s najnižom cijenom dok će se ostalim ponudama dodijeliti bodovi sukladno slijedećoj formuli:

P=PI/Pt x 50

gdje je:

P – broj bodova koji je ponuda dobila na temelju ponuđene cijene

PI – najniža cijena ponuđena u postupku nabave

Pt – cijena ponude koja je predmet ocjene

50– maksimalni broj bodova za cjenovni kriterij

 • Dokaz sposobnosti:
 1. Ponuditelj mora dokazati svoj upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar države sjedišta gospodarskog subjekta.

Upis u registar dokazuje se odgovarajućim izvodom (npr. Izvadak iz sudskog registra), a ako se oni ne izdaju u državi sjedišta gospodarskog subjekta, gospodarski subjekt može dostaviti izjavu s ovjerom potpisa kod nadležnog tijela.

Izvod ili izjava ne smiju biti stariji od 3 mjeseca računajući od dana slanja poziva za dostavu ponuda putem elektroničke pošte.

Naručitelj neće uzeti u obzir ponudu Ponuditelja koji ne priloži traženi dokaz sposobnosti.

         2. Potvrdu porezne uprave o stanju duga ili jednakovrijedni dokument nadležnog tijela države sjedišta gospodarskog subjekta ako se ne izdaje gore navedena potvrda ili izjava pod prisegom ili odgovarajuća izjava osobe koja je po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta ispred nadležne sudske ili upravne vlasti ili bilježnika ili nadležnog strukovnog ili trgovinskog tijela u državi sjedišta gospodarskog subjekta  ili izjavu s ovjerenim potpisom kod bilježnika, ako se u državi sjedišta gospodarskog subjekta ne izdaje gore navedena potvrda ili jednakovrijedni dokument.

Potvrda ne smije biti starija od 30 dana računajući od dana slanja poziva za dostavu ponuda  putem elektroničke pošte.

Naručitelj neće uzeti u obzir ponudu Ponuditelja ako utvrdi da Ponuditelj nije ispunio obvezu plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje. Iznimno, Naručitelj će uzeti u obzir ponudu takvog Ponuditelja ako mu skladno posebnom propisu plaćanje obveza  nije dopušteno, ili mu je odobrena odgoda plaćanja.

  3. Uvjeti tehničke i stručne sposobnosti i njihove minimalne razine: Naručitelj zahtijeva od gospodarskog subjekta potrebne ljudske i tehničke resurse te iskustvo potrebno za izvršenje ugovora na odgovarajućoj razini kvalitete, a osobito da gospodarski subjekt ima dovoljnu razinu iskustva, što se dokazuje odgovarajućim referencijama, odnosno stručna sposobnost gospodarskog subjekta za pružanje usluga ocjenjuje se u odnosu na njegove vještine, učinkovitost, iskustvo i pouzdanost.

Gospodarski subjekt dostavlja u ponudi dokaze sposobnosti.

3.1. Dokazi sposobnosti

– popis ugovora o uslugama Ponuditelja izvršenih za proizvodnju dokumentarnih filmova

iz koji je vidljivo da je do trenutka objave ovog Poziva izradio najmanje jedan (1) dokumentarni film

životopisi stručnjaka ukojem moraju biti jasno istaknuti podaci vezani uz traženo profesionalno iskustvo iz čega će se bodovati kriterij iskustva stručnjaka na relevantnom području.

Životopis mora biti vlastoručno potpisan od strane stručnjaka na koga se odnosi, mora biti na hrvatskom jeziku, a ukoliko je na nekom stranom jeziku, ponuditelj u ponudi obvezno mora priložiti prijevod životopisa na hrvatski jezik.

5.SASTAVNI DIJELOVI PONUDE

Ponuda treba sadržavati:

 • Ponudbeni list (popunjen, potpisan i ovjeren od strane ponuditelja)
 • Troškovnik (popunjen, potpisan i ovjeren od strane ponuditelja)
 • Dokazi sposobnosti

6.ROK I NAČIN DOSTAVE PONUDE

 • Krajnji rok za podnošenje ponude je 27.02.2020.g. u 12:00 sati.
 • Ponude se dostavljaju elektroničkim putem na adresu ana.dvakorakadalje@gmail.com
 • Naručitelj će ovaj poziv za dostavu ponuda objaviti na svojim internetskim stranicama kako bi ponude mogli dostaviti svi zainteresirani gospodarski subjekti.
 • Krajnji rok za donošenje odluke o odabiru odnosno odluke o poništenju iznosi trideset (30) dana od dana zaprimanja ponuda.

7.OSTALO

1.Način određivanja cijene ponude, valuta ponude

 • Tijekom trajanja ugovora cijena ponude je nepromjenjiva. Ponuditelj izražava cijenu ponude u kunama.
 • Cijena ponude piše se brojkama. U cijenu ponude bez poreza na dodanu vrijednost
 • moraju biti uračunati svi troškovi i popusti.

2. Jezik i pismo ponude

 • Ponuda se izrađuje na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.

3.Ostale obavijesti

 • Gospodarski subjekti mogu zahtijevati objašnjenja vezana uz Poziv za dostavu ponuda i to najkasnije tri (3) dana prije isteka roka za dostavu ponuda, a naručitelj je dužan  poslati odgovor na upit, na dokaziv način, najkasnije dva (2) dana prije isteka roka za dostavu ponuda.
 • Kontakt osoba u postupku nabave i suradnje s pružateljem i za cjelokupno izvršenje usluge: Ana Lovrić, ana.dvakorakadalje@gmail.com
 • Pisanu obavijest o rezultatima nabave naručitelj će dostaviti  putem elektroničke pošte svim ponuditeljima u roku od trideset (30) dana od isteka roka za  dostavu ponuda.
 • Naručitelj zadržava pravo poništiti ovaj postupak nabave u bilo kojem trenutku, odnosno ne odabrati niti jednu ponudu, a sve bez ikakvih obveza ili naknada bilo koje vrste prema Ponuditeljima.
 • Naručitelj će sa odabranim ponuditeljem sklopiti ugovor o Snimanju dokumentarnog filma za potrebe projekta „Dva koraka dalje“ Centra za rehabilitaciju Stančić, broj ugovora UP.02.2.2.04.0005.

S poštovanjem,

                                                                                                     Ravnateljica
Sanjica Grbavac, prof.def.

                                                                                           

Centar za rehabilitaciju Stančić,Stančić, Zagrebačka 23, Dugo Selo, kao naručitelj pokrenuo je postupak jednostavne nabave komunalnog traktora s dizel motorom, kabinom, ralicom i prikolicom te Vam upućuje ovaj Poziv za dostavu ponude.

1.SASTAVNI DIJELOVI POZIVA ZA DOSTAVU PONUDE:

 • DIO 1.- Ponudbeni list
 • DIO 2.-Troškovnik
 • DIO 3. Tehnička specifikacija komunalnog traktora s dizel motorom i kabinom

2.OPIS PREDMETA NABAVE

 • Opis predmeta nabave: Nabava komunalnog traktora s dizel motorom, kabinom, ralicom i prikolicom
 • Procijenjena vrijednost nabave: 150.000,00 kn bez PDV-a
 • Sukladno članku 15. I članku 12. Stavku 1. Zakona o javnoj Nabavi (NN 120/16) na nabavu roba i usluga procijenjene vrijednosti manje od 200.000,00 kn odredbe Zakona o javnoj nabavi ne primjenjuju se.

3.UVJETI NABAVE

 • Ovaj postupak nabave uključuje sklapanje: Naručitelj nema planirana sredstava u svom Financijskom planu za nabavu predmetne nabave te je dužan uputiti obrazloženi pisani zahtjev Ministarstvu o potrebi nabave . Ako Ministarstvo ocijeni nabavu opravdanom, te ako su za predmetnu nabavu rezervirana sredstva u Financijskom planu Ministarstva, Ministarstvo  dostavlja suglasnost za sklapanje ugovora . Ako Ministarstvo uskrati  suglasnost Naručitelj je obvezan poništiti postupak nabave.
 • Rok valjanosti ponude: 90 dana od otvaranja ponude
 • Rok isporuke robe: Isporučitelj se obvezuje isporučiti komunalni traktor s dizel motorom, kabinom, ralicom i prikolicom u roku od 30 dana od dana potpisivanja Ugovora.

Isporučitelj će komunalni traktor s dizel motorom , kabinom, ralicom i prikolicom  isporučiti na lokaciju Naručitelja: Stančić, Zagrebačka 23, Dugo Selo

 • Rok,način i uvjeti plaćanja: 30 dana od dana primitka  valjanog računa  . Centar za rehabilitaciju Stančić obveznik  je provođenja javne nabave. Prema članku 6. Zakona o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi (NN 94/2018) od 1.srpnja 2019.g više nećemo zaprimati račune u papirnatom obliku putem pošte ili skenirane putem e-maila. Slijedom navedenog račun je potrebno poslati isključivo  kao eRačun koji je sukladan EU normi.
 • Kriterij za odabir ponude: najniža cijena
 • Dokaz sposobnosti:

1.Ponuditelj mora dokazati svoj upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar države sjedišta gospodarskog subjekta.

Upis u registar dokazuje se odgovarajućim izvodom (npr. Izvadak iz sudskog registra), a ako se oni ne izdaju u državi sjedišta gospodarskog subjekta, gospodarski subjekt može dostaviti izjavu s ovjerom potpisa kod nadležnog tijela.

Izvod ili izjava ne smiju biti stariji od 30 dana računajući od dana slanja poziva za dostavu ponuda putem elektroničke pošte.

Naručitelj neće uzeti u obzir ponudu ponuditelja koji ne priloži traženi dokaz sposobnosti.

            2. Potvrdu porezne uprave o stanju duga ili jednakovrijedni dokument nadležnog tijela države sjedišta gospodarskog subjekta ako se ne izdaje gore navedena potvrda ili izjava pod prisegom ili odgovarajuća izjava osobe koja je po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta ispred nadležne sudske ili upravne vlasti ili bilježnika ili nadležnog strukovnog ili trgovinskog tijela u državi sjedišta gospodarskog subjekta  ili izjavu s ovjerenim potpisom kod bilježnika, ako se u državi sjedišta gospodarskog subjekta ne izdaje gore navedena potvrda ili jednakovrijedni dokument.

Potvrda ne smije biti  starija od 30 dana računajući od dana slanja poziva za dostavu ponuda  putem elektroničke pošte.

Naručitelj neće uzeti u obzir ponudu ponuditelja ako utvrdi da ponuditelj nije ispunio obvezu plaćanja dospjelih poreznih obveza  i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje. Iznimno ,naručitelj će uzeti u obzir ponudu takvog ponuditelja ako mu skladno posebnom propisu plaćanje obveza  nije dopušteno, ili mu je odabrana odgoda plaćanja.

4. UVJETI TEHNIČKE I STRUČNE SPOSOBNOSTI

Opisi ili  fotografije proizvoda tehnička i stručna sposobnost gospodarskog subjekta iz ove točke dokumentacije , dokazuje se : fotografijom predmeta nabave za svaki traženi artikl

5.SASTAVNI DIJELOVI PONUDE

Ponuda treba sadržavati:

 • Ponudbeni list ( popunjen,potpisan i ovjeren od strane ponuditelja)
 • Troškovnik
 • Dokazi sposobnosti
 • Dokazi tehničke i stručne sposobnosti

 6.NAČIN IZRADE PONUDE:

 • Stranice ponude se označavaju brojem na način da je vidljiv redni broj stranice i ukupan broj stranica ponude.
 • Ponuda se pišu neizbrisivom tintom.
 • Ispravci u ponudi moraju biti izrađeni na način da su vidljivi. Ispravci moraju uz navod datuma ispravka biti potvrđeni potpisom ponuditelja.

7.ROK I NAČIN DOSTAVE PONUDE

 • Krajnji rok za podnošenje ponude je 24.01.2020   g. u 13:00 sati. Otvaranje ponuda održat će se nakon  isteka roka za dostava ponuda u prostorijama naručitelja.
 •  Otvaranje ponuda nije javno.
 • Ponuda se dostavlja na  mail adresu naručitelja: sanja.duras@socskrb.hr
 • Naručitelj će ovaj poziv za dostavu ponuda objaviti na svojim internetski stranicama kako bi ponude mogli dostaviti svi zainteresirani gospodarski subjekti

8.OSTALO

1.Način određivanja cijene ponude, valuta ponude

 • Tijekom trajanja ugovora cijena ponude je nepromjenjiva. Ponuditelj izražava cijenu ponude u kunama.
 • Cijena ponude piše se brojkama. U cijenu ponude bez poreza na dodanu vrijednost moraju biti uračunati svi troškovi i popusti.
 • Ponuda se izrađuje bez posebne naknade.

2. Jezik i pismo ponude

 • Ponuda se izrađuje na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.

3.Ostale obavijesti

 • Gospodarski subjekti mogu zahtjevati objašnjenja vezana uz Poziv za dostavu ponuda i to najkasnije tri (3) dana prije isteka roka za dostavu ponuda, a naručitelj je dužan  poslati odgovor na upit , na dokaziv način, najkasnije dva (2) dana prije isteka roka za dostavu ponuda.
 • Kontak osoba u postupku nabave i suradnje s pružateljem i za cijelokupno izvršenje usluge: Sanja Đuras, sanja.duras@socskrb.hr
 • Pisanu obavijest o rezultatima nabave naručitelj će dostaviti  putem elektroničke pošte svim ponuditeljima u roku od trideset (30) dana od isteka roka za  dostavu ponuda.
 • Naručitelj će sa odabranim ponuditeljem sklopiti ugovor o nabavi komunalnog traktora s dizel motorom, kabinom, ralicom i prikolicom za potrebe Centra za rehabilitaciju Stančić

S poštovanjem,

                                                                                    Sanjica Grbavac, prof.def.ravnateljica                                                                                     Odgovorna osoba  Naručitelja

Centar za rehabilitaciju Stančić, Stančić, Zagrebačka 23, Dugo Selo, kao naručitelj pokrenuo je postupak jednostavne nabave za Promidžbu i vidljivost za projekt „Dva koraka dalje” iz Poziva na dostavu projektnih prijava „Podrška daljnjem procesu deinstitucionalizacije i transformacije domova socijalne skrbi za osobe s invaliditetom“, Referentna oznaka Poziva: UP.02.2.2.04 te Vam upućuje ovaj Poziv za dostavu ponude.

1.SASTAVNI DIJELOVI POZIVA ZA DOSTAVU PONUDE:

 • DIO 1.- Ponudbeni list
 • DIO 2.-Troškovnik

2.OPIS PREDMETA NABAVE

Opis predmeta nabave: Izabrani Ponuditelj bit će angažiran za slijedeće:

 1. Izrada i održavanje web stranice projekta
 2. Izrada promotivnih materijala
 1. Izrada i održavanje web stranice projekta – x 1 usluga

– Kategorizacija sadržaja web stranice kroz “Wireframe” prikaz (pojednostavljeni   

  prikaz budućeg dizajna koji pokazuje osnovne elemente stranice)

– Izrada responzivnog dizajna stranica sukladno definiranim elementima

– Izrada web stranice – “rezanje” dizajna stranice u HTML5/CSS3/JS

– Implementacija CMS sustava (Sustav za upravljanje sadržajem)

–  Definiranje uloga korisnika i prilagodba administracijskog sustava za korisnike

–  SEO optimizacija (H tagovi, favicon.ico, Schema.org)

–  Komponente za newsletter i društvene mreže

–  Edukacija za rad s web stranicom

– Povećanje dosega vidljivosti, analiza konkurentnosti, web analitika (Google    servisi)

– Prilagodba za mobilne telefone i tablete

– Otklanjanje eventualnih pogrešaka u sustavu, Instalacija novih verzija CMS-a, izrada

  pričuvnih kopija sadržaja i konfiguracije web-a (backup)

– Hosting u trajanju od 27 mjeseci

– Održavanje web stranice projekta u trajanju od 27 mjeseci

– Usklađenost sa Općom uredbom o zaštiti osobnih podataka (GDPR)

 1. Izrada promotivnih materijala – x 1 kpl
 • Brošura – x 2000 kom

– formata A5, 8 stranica, tisak 4/4, papir 200 g, savijeno i klamano po sredini

– dizajn, grafička priprema, tisak

 • Izrada naljepnica – x 600 kom

– izrada vodootpornih naljepnica u boji

– veličina 100x60mm

– rezanje na format

– dizajn, grafička priprema, tisak

 • Izrada naljepnica za 5 automobila – x 5 kom

– izrada vodootpornih naljepnica u boji, postojane na UV zračenje

– rezanje na format

– dizajn, grafička priprema, tisak

 • Letak  – x 2000 kom

– format A5, papir 200gr, tisak 4/0

– dizajn, grafička priprema, tisak

 • Promotivne vrećice – x 300 kom

– pamučna ručkica, tisak u boji

– dizajn, grafička priprema, tisak u boji

 • Promotivne kemijske olovke s logotipom projekta– x 300 kom

– dizajn, grafička priprema, tisak u boji

 • Roll-up – x 2 kom

– 120 x 200cm s transportnom platnenom torbom i mehanizmom

– dizajn, grafička priprema, tisak 4/0

 • Plakat – x 5 kom

-70x100cm

-dizajn, jednostrani tisak, grafička priprema, tisak u boji 4/0

 • Posjetnice  – x 200 kom

– 85 x 55mm

– premazani mat 300 gr, tisak 4/0 CMYK  kolor jednostrano

– tisak, rezanje na format

 • Blok za pisanje s logotipom projekta – x 300 kom

– dimenzija A5, opseg 100 listova, papir 80g

– dizajn, grafička priprema, tisak

 • Rokovnik s logotipom projekta – x 300 kom

– notes A5 formata, sa zaobljenim uglovima i elastičnom trakom
– dimenzije: 14x21cm, opseg 150 str.
– dizajn, grafička priprema, tisak

 • Majica s logotipom projekta – x 300 kom

            –  majica kratkih rukava, bijela boja, unisex, okrugli ovratnik od kombinacije            

               pamuka i elastina, jednostruko prošiven, veličine – 25 x S, M, L, XL

            –  dizajn, grafička priprema, tisak

 • Keramička šalica s logotipom projekta – x 25 kom

– bijela boja

– grafička priprema, dizajn, tisak

 • USB stick s logotipom projekta – x 50 kom

– minimalno 16 GB, bijela boja

– dizajn, grafička priprema, tisak

 • Kišobran s logotipom projekta – x 50 kom

– automatski kišobran, zakrivljena drška, bijela boja, promjer 96 cm

– grafička priprema, dizajn, tisak

 • Predmet nabave nije podijeljen na grupe
 • Procijenjena vrijednost nabave 104.000,00 HRK bez PDV-a (130.000,00 s PDV-om)
 • Sukladno članku 15. i članku 12. Stavku 1. Zakona o javnoj Nabavi (NN 120/16) na nabavu roba i usluga procijenjene vrijednosti manje od 200.000,00 HRK odredbe Zakona o javnoj nabavi ne primjenjuju se.

3.PODACI O NARUČITELJU I O OSOBI ZADUŽENOJ ZA KOMUNIKACIJU S PONUDITELJEM

Naziv:                                      Centar za rehabilitaciju Stančić

Adresa:                                    Zagrebačka 23, Stančić, 10370 Dugo Selo

Osoba za kontakt:                    Ana Lovrić

Telefon:                                    +385 91 785 6359

E-mail adresa:                             ana.dvakorakadalje@gmail.com

4.UVJETI NABAVE

 • Ovaj postupak nabave uključuje sklapanje: Ugovora o nabavi Promidžbe i vidljivosti za potrebe projekta „Dva koraka dalje“ Centra za rehabilitaciju Stančić broj ugovora UP.02.2.2.04.0005.
 • Potpisivanje ugovora se očekuje u roku od 7 dana po objavi odluke o odabiru
 • Rok valjanosti ponude: 60 dana od krajnjeg dana određenog za dostavu ponude
 • Rok izvršenja usluge: do kraja provedbe projekta tj. do 16.04.2022. godine
 • Rok, način i uvjeti plaćanja:
  • 30% ugovorene cijene za svaku pojedinačnu kategoriju po potpisu ugovora
  • 70% ugovorene cijene za svaku pojedinačnu kategoriju po izvršenju usluge/isporuke robe

Izvršitelj izdaje račun u gore definiranim rokovima, a isti će biti plaćen u roku do 60 dana od dana izdavanja računa.

 • Kriterij za odabir ponude: najniža cijena
 • Dokaz sposobnosti:
 1. Ponuditelj mora dokazati svoj upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar države sjedišta gospodarskog subjekta.

Upis u registar dokazuje se odgovarajućim izvodom (npr. Izvadak iz sudskog registra), a ako se oni ne izdaju u državi sjedišta gospodarskog subjekta, gospodarski subjekt može dostaviti izjavu s ovjerom potpisa kod nadležnog tijela.

Izvod ili izjava ne smiju biti stariji od 3 mjeseca računajući od dana slanja poziva za dostavu ponuda putem elektroničke pošte.

Naručitelj neće uzeti u obzir ponudu Ponuditelja koji ne priloži traženi dokaz sposobnosti.

          2. Potvrdu porezne uprave o stanju duga ili jednakovrijedni dokument nadležnog tijela države sjedišta gospodarskog subjekta ako se ne izdaje gore navedena potvrda ili izjava pod prisegom ili odgovarajuća izjava osobe koja je po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta ispred nadležne sudske ili upravne vlasti ili bilježnika ili nadležnog strukovnog ili trgovinskog tijela u državi sjedišta gospodarskog subjekta  ili izjavu s ovjerenim potpisom kod bilježnika, ako se u državi sjedišta gospodarskog subjekta ne izdaje gore navedena potvrda ili jednakovrijedni dokument.

Potvrda ne smije biti starija od 30 dana računajući od dana slanja poziva za dostavu ponuda  putem elektroničke pošte.

Naručitelj neće uzeti u obzir ponudu Ponuditelja ako utvrdi da Ponuditelj nije ispunio obvezu plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje. Iznimno, Naručitelj će uzeti u obzir ponudu takvog Ponuditelja ako mu skladno posebnom propisu plaćanje obveza  nije dopušteno, ili mu je odobrena odgoda plaćanja.

5.SASTAVNI DIJELOVI PONUDE

Ponuda treba sadržavati:

 • Ponudbeni list (popunjen, potpisan i ovjeren od strane ponuditelja)
 • Troškovnik (popunjen, potpisan i ovjeren od strane ponuditelja)
 • Dokazi sposobnosti

6.ROK I NAČIN DOSTAVE PONUDE

 • Krajnji rok za podnošenje ponude je 16.12.2019.g. u 12:00 sati.
 • Ponude se dostavljaju elektroničkim putem na adresu ana.dvakorakadalje@gmail.com
 • Naručitelj će ovaj poziv za dostavu ponuda objaviti na svojim internetskim stranicama kako bi ponude mogli dostaviti svi zainteresirani gospodarski subjekti.
 • Krajnji rok za donošenje odluke o odabiru odnosno odluke o poništenju iznosi trideset (30) dana od dana zaprimanja ponuda.

7.OSTALO

1.Način određivanja cijene ponude, valuta ponude

 • Tijekom trajanja ugovora cijena ponude je nepromjenjiva. Ponuditelj izražava cijenu ponude u kunama.
 • Cijena ponude piše se brojkama. U cijenu ponude bez poreza na dodanu vrijednost
 • moraju biti uračunati svi troškovi i popusti.

2. Jezik i pismo ponude

 • Ponuda se izrađuje na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.

3.Ostale obavijesti

 • Gospodarski subjekti mogu zahtijevati objašnjenja vezana uz Poziv za dostavu ponuda i to najkasnije tri (3) dana prije isteka roka za dostavu ponuda, a naručitelj je dužan poslati odgovor na upit, na dokaziv način, najkasnije dva (2) dana prije isteka roka za dostavu ponuda.
 • Kontakt osoba u postupku nabave i suradnje s pružateljem i za cjelokupno izvršenje usluge: Ana Lovrić, ana.dvakorakadalje@gmail.com
 • Pisanu obavijest o rezultatima nabave naručitelj će dostaviti  putem elektroničke pošte svim ponuditeljima u roku od trideset (30) dana od isteka roka za  dostavu ponuda.
 • Naručitelj zadržava pravo poništiti ovaj postupak nabave u bilo kojem trenutku, odnosno ne odabrati niti jednu ponudu, a sve bez ikakvih obveza ili naknada bilo koje vrste prema Ponuditeljima
 • Naručitelj će sa odabranim ponuditeljem sklopiti ugovor o nabavi Promidžbe i vidljivosti za potrebe projekta „Dva koraka dalje“ Centra za rehabilitaciju Stančić, broj ugovora UP.02.2.2.04.0005.

S poštovanjem,

                                                                                                     Ravnateljica
  Sanjica Grbavac, prof.def.

                                                                                

Centar za rehabilitaciju Stančić, Stančić, Zagrebačka 23, 10370 Dugo Selo, kao Naručitelj, pokrenuo je postupak jednostavne nabave za Usluge PR stručnjaka za odnose s javnošću za projekt „Dva koraka dalje” iz Poziva na dostavu projektnih prijava „Podrška daljnjem procesu deinstitucionalizacije i transformacije domova socijalne skrbi za osobe s invaliditetom“, Referentna oznaka Poziva: UP.02.2.2.04 te Vam upućuje ovaj Poziv za dostavu ponude.

 1. SASTAVNI DIJELOVI POZIVA ZA DOSTAVU PONUDE:
 • DIO I – Ponudbeni list
 • DIO II – Troškovnik
 1. OPIS PREDMETA NABAVE
 • Opis predmeta nabave:

Izabrani Ponuditelj bit će angažiran za usluge PR stručnjaka za odnose s javnošću kroz slijedeće aktivnosti:

 • Organiziranje press konferencija – minimalno 1
 • Pisanje poziva za medije za press konferenciju
 • Priopćenje nakon konferencije x 1 na minimalno 10 različitih medija
 • Kontaktiranje medija i usluga press clipinga
 • Održavanje jedne media trening radionice za projektni tim (max. 5 osoba)
 • Usluga konzultacija putem telefona i/ili email-a neograničeno po potrebi za vrijeme trajanja ugovora
 • Pisanje objava za web stranicu projekta – minimalno 20 objava u razdoblju trajanja ugovora
 • Izrada tekstova za posebne publikacije koje prate projekt (letci, brošure)
 • Priprema intervjua i njihova kontrola – minimalno 2 u razdoblju trajanja ugovora
 • Osigurati najmanje 2 TV nastupa teme ili gostovanja na temu projekta
 • Minimalno 15 objava o projektu u različitim digitalnim medijima u razdoblju trajanja ugovora
 • Minimalno 15 objava o projektu u različitim tiskovnim medijima u razdoblju trajanja ugovora
 • Organizacija i moderiranje 1 završne konferencije projekta
 • Ukupna vrijednost projekta: 11.439.695,68 HRK
 • Procijenjena vrijednost nabave:  115.200,00 kn bez PDV-a (144.000,00 kn s PDV-om)
 • Sukladno članku 15. i članku 12. stavku 1. Zakona o javnoj Nabavi (NN 120/16) na nabavu roba i usluga procijenjene vrijednosti manje od 200.000,00 kn odredbe Zakona o javnoj nabavi ne primjenjuju se.
 1. PODACI O NARUČITELJU I O OSOBI ZADUŽENOJ ZA KOMUNIKACIJU S PONUDITELJEM

Naziv:                                      Centar za rehabilitaciju Stančić

Adresa:                                    Zagrebačka 23, Stančić, 10370 Dugo Selo

Osoba za kontakt:                    Ana Lovrić

Telefon:                                    +385 91 785 6359, 

E-mail adresa:                            ana.dvakorakadalje@gmail.com

 1. UVJETI NABAVE
 • Ovaj postupak nabave uključuje sklapanje: Ugovora o nabavi usluge PR stručnjaka za odnose s javnošću za potrebe projekta „Dva koraka dalje“, broj ugovora UP.02.2.2.04.0005
 • Potpisivanje ugovora se očekuje u roku od 7 dana po objavi odluke o odabiru
 • Rok valjanosti ponude: 60 dana od otvaranja ponude
 • Rok izvršenja usluge: do kraja provedbe projekta tj. do 16.04.2022. godine
 • Rok, način i uvjeti plaćanja:
  • 25% ugovorene cijene po potpisu ugovora
  • 10% ugovorene cijene u roku od 150 dana od potpisa ugovora
  • 10% ugovorene cijene u roku od 360 dana od potpisa ugovora
  • 25% ugovorene cijene u roku od 540 dana od potpisa ugovora
  • 10% ugovorene cijene u roku od 700 dana od potpisa ugovora
  • 20% ugovorene cijene 120 dana prije kraja provedbe projeka

Izvršitelj izdaje račun u gore definiranim rokovima, a isti će biti plaćen u roku do 60 dana od dana izdavanja računa.

 • Kriterij za odabir ponude je ekonomski najpovoljnija ponuda.

Kriterij za odabir ponude je ekonomski najpovoljnija ponuda (najbolji omjer cijene i kvalitete).

Ako su dvije ili više valjanih ponuda jednako rangirane prema kriteriju za odabir ponude, Naručitelj će odabrati onu ponudu, koja je pristigla ranije.

Opis kriterija i način utvrđivanja bodovne vrijednosti:

Pri odabiru najpovoljnijeg Ponuditelja Naručitelj će koristiti sljedeće kriterije:

Kriterij Relativni značaj Maksimalni broj bodova
1. Cijena ponude 40% 40
2. Iskustvo PR stručnjaka u radu sa/u medijima 20% 20
3. Iskustvo PR stručnjaka u moderiranju velikih skupova i press konferencija 20% 20
4. Broj objavljenih tekstova PR stručnjaka u digitalnim i tiskovnim medijima 20% 20
Ukupno 100% 100

Metodologija ocjene ponuda koju će Naručitelj primijeniti je sljedeća:

 1. Cijena (maksimalno 40 bodova)

Maksimalni broj bodova dodijeliti će se ponudi s najnižom cijenom dok će se ostalim ponudama dodijeliti bodovi sukladno slijedećoj formuli:

P=PI/Pt x 40

gdje je:

P – broj bodova koji je ponuda dobila na temelju ponuđene cijene

PI – najniža cijena ponuđena u postupku nabave

Pt – cijena ponude koja je predmet ocjene

40– maksimalni broj bodova za cjenovni kriterij

 • Iskustvo jednog PR stručnjaka u radu sa/u medijima (maksimalno 20 bodova)

Bodovi će se u ovoj kategoriji određivati na sljedeći način:

Broj godina iskustva jednog PR stručnjaka u radu sa/u medijima Broj bodova
1-4 5
5-8 10
9-12 15
13 i više 20
 • Iskustvo jednog PR stručnjaka u moderiranju velikih skupova i press konferencija (maksimalno 20 bodova)

Bodovi će se u ovoj kategoriji određivati na sljedeći način:

Broj moderiranja velikih skupova i press konferencija od strane jednog PR stručnjaka Broj bodova
1-5 5
6-10 10
11-15 15
16 i više 20
 • Broj objavljenih tekstova PR stručnjaka u digitalnim i tiskovnim medijima (maksimalno 20 bodova)

Bodovi će se u ovoj kategoriji određivati na sljedeći način:

Broj objavljenih tekstova 1 PR stručnjaka u digitalnim i tiskovnim medijima Broj bodova
1-10 5
11-20 10
21-30 15
31 i više  20
 • Dokazi sposobnosti:
 1. Ponuditelj mora dokazati svoj upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar države sjedišta gospodarskog subjekta.

Upis u registar dokazuje se odgovarajućim izvodom (npr. Izvadak iz sudskog registra), a ako se oni ne izdaju u državi sjedišta gospodarskog subjekta, gospodarski subjekt može dostaviti izjavu s ovjerom potpisa kod nadležnog tijela.

Izvod ili izjava ne smiju biti stariji od 30 dana računajući od dana slanja poziva za dostavu ponuda putem elektroničke pošte.

Naručitelj neće uzeti u obzir ponudu Ponuditelja koji ne priloži traženi dokaz sposobnosti.

 •  Potvrdu porezne uprave o stanju duga ili jednakovrijedni dokument nadležnog tijela države sjedišta gospodarskog subjekta ako se ne izdaje gore navedena potvrda ili izjava pod prisegom ili odgovarajuća izjava osobe koja je po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta ispred nadležne sudske ili upravne vlasti ili bilježnika ili nadležnog strukovnog ili trgovinskog tijela u državi sjedišta gospodarskog subjekta  ili izjavu s ovjerenim potpisom kod bilježnika, ako se u državi sjedišta gospodarskog subjekta ne izdaje gore navedena potvrda ili jednakovrijedni dokument.

Potvrda ne smije biti  starija od 30 dana računajući od dana slanja poziva za dostavu ponuda  putem elektroničke pošte.

Naručitelj neće uzeti u obzir ponudu Ponuditelja ako utvrdi da Ponuditelj nije ispunio obvezu plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje. Iznimno, Naručitelj će uzeti u obzir ponudu takvog Ponuditelja ako mu skladno posebnom propisu plaćanje obveza  nije dopušteno, ili mu je odobrena odgoda plaćanja.

 • Uvjeti tehničke i stručne sposobnosti i njihove minimalne razine: Naručitelj zahtijeva od gospodarskog subjekta potrebne ljudske i tehničke resurse te iskustvo potrebno za izvršenje ugovora na odgovarajućoj razini kvalitete, a osobito da gospodarski subjekt ima dovoljnu razinu iskustva, što se dokazuje odgovarajućim referencijama, odnosno stručna sposobnost gospodarskog subjekta za pružanje usluga ocjenjuje se u odnosu na njegove vještine, učinkovitost, iskustvo i pouzdanost. Od gospodarskog subjekta zahtjeva se angažiranje u provedbi ugovora jednog (1) PR stručnjaka.

Gospodarski subjekt dostavlja u ponudi dokaze sposobnosti.

3.1. Dokazi sposobnosti za jednog (1) PR stručnjaka za odnose s javnošću:

– Izjava o iskustvu  1 PR stručnjaka u moderiranju velikih skupova i press konferencija. Izjava obavezno sadrži Ime skupa ili temu press konferencije, datum održavanja, mjesto održavanja te kontakt  za provjeru (broj telefona i/ili email adresa).

– Izjava 1 PR stručnjaka o broju objavljenih tekstova u digitalnim i tiskovnim medijima. Izjava obavezno sadrži Naslov teksta, naziv medija u kojem je objavljeno, datum objave te kontakt  za provjeru (broj telefona i/ili email adresa).

– Životopis stručnjaka u kojem moraju biti jasno istaknuti podaci vezani uz traženo profesionalno iskustvo iz čega će se bodovati kriterij iskustva PR stručnjaka u radu sa/u medijima,

Životopis mora biti vlastoručno potpisan od strane stručnjaka na koga se odnosi, mora biti na hrvatskom jeziku, a ukoliko je na nekom stranom jeziku, ponuditelj u ponudi obvezno mora priložiti prijevod životopisa na hrvatski jezik.

Nakon rangiranja ponuda prema kriteriju za odabir ponude, a prije donošenja odluke o odabiru, naručitelj može provjeriti vjerodostojnost podataka iz dostavljenih izjava te od najpovoljnijeg ponuditelja s kojim namjerava sklopiti ugovor o nabavi zatražiti dostavu dodatnih dokaza za provjeru podataka na potpisanim izjavama. Isto tako naručitelj može tražiti dostavu izvornika ili ovjerenih preslika jednog ili više dokumenata koji su bili traženi, a koje izdaju nadležna tijela.

 • SASTAVNI DIJELOVI PONUDE

Ponuda treba sadržavati:

 • Ponudbeni list (popunjen, potpisan i ovjeren od strane Ponuditelja)
 • Troškovnik (popunjen, potpisan i ovjeren od strane Ponuditelja)
 • Dokazi sposobnosti

ROK I NAČIN DOSTAVE PONUDE

 • Krajnji rok za podnošenje ponude je 12.12.2019.g. u 12:00 sati.
 • Ponude se dostavljaju elektroničkim putem na adresu ana.dvakorakadalje@gmail.com
 • Naručitelj će ovaj poziv za dostavu ponuda objaviti na svojim internetski stranicama kako bi ponude mogli dostaviti svi zainteresirani gospodarski subjekti
 • OSTALO

1. Način određivanja cijene ponude, valuta ponude

 • Tijekom trajanja ugovora cijena ponude je nepromjenjiva. Ponuditelj izražava cijenu ponude u kunama.
 • Cijena ponude piše se brojkama. U cijenu ponude bez poreza na dodanu vrijednost moraju biti uračunati svi troškovi i popusti.
 • Jezik i pismo ponude
 • Ponuda se izrađuje na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.
 • Ostale obavijesti
 • Gospodarski subjekti mogu zahtijevati objašnjenja vezana uz Poziv za dostavu ponuda i to najkasnije 3 (tri) dana prije isteka roka za dostavu ponuda, a Naručitelj je dužan  poslati odgovor na upit, na dokaziv način, najkasnije 2 (dva) dana prije isteka roka za dostavu ponuda.
 • Kontak osoba u postupku nabave i suradnje s pružateljem i za cjelokupno izvršenje usluge: Ana Lovrić, ana.dvakorakadalje@gmail.com
 • Pisanu obavijest o rezultatima nabave Naručitelj će dostaviti  putem elektroničke pošte svim Ponuditeljima u roku od trideset (30) dana od isteka roka za dostavu ponuda.
 • Naručitelj zadržava pravo poništiti ovaj postupak nabave u bilo kojem trenutku, odnosno ne odabrati niti jednu ponudu, a sve bez ikakvih obveza ili naknada bilo koje vrste prema Ponuditeljima
 • Naručitelj će sa odabranim Ponuditeljem sklopiti ugovor o nabavi usluga PR stručnjaka za odnose s javnošću za potrebe projekta „Dva koraka dalje“, broj ugovora UP.02.2.2.04.0005

S poštovanjem,

                                                                                                            Ravnateljica

                                                                                                   Sanjica Grbavac, prof. def.

Centar za rehabilitaciju Stančić, Stančić, Zagrebačka 23, Dugo Selo, kao naručitelj pokrenuo je postupak jednostavne nabave za Psihologijske testove i prateće edukacije za provedbu testiranja za projekt „Dva koraka dalje” iz Poziva na dostavu projektnih prijava „Podrška daljnjem procesu deinstitucionalizacije i transformacije domova socijalne skrbi za osobe s invaliditetom“, Referentna oznaka Poziva: UP.02.2.2.04 te Vam upućuje ovaj Poziv za dostavu ponude.

1.SASTAVNI DIJELOVI POZIVA ZA DOSTAVU PONUDE:

 • DIO 1.- Ponudbeni list
 • DIO 2.-Troškovnik

2.PREDMET NABAVE

Opis predmeta nabave: Psihologijski testovi i prateće edukacije za provedbu testiranja

 1. CPM
 2. WISC
 3. TSCC
 4. Bender-geštalt II
 5. RCFT
 6. ADHDT – test za deficit pažnje
 7. Koralje
 8. PRED ČIP
 9. TROG-2
 10. PPVT-III HR
 11. BYI-II
 12. RTČ
 13. RLJG
 14. E-potjeh
 • Količina predmeta nabave određena je u Troškovniku koji se nalazi u privitku ovog Poziva i čini njegov sastavni dio
 • Predmet nabave nije podijeljen na grupe
 • Procijenjena vrijednost nabave 111.760,00 HRK bez PDV-a (139.700,00 HRK s PDV-om)
 • Sukladno članku 15. i članku 12. Stavku 1. Zakona o javnoj Nabavi (NN 120/16) na nabavu roba i usluga procijenjene vrijednosti manje od 200.000,00 HRK odredbe Zakona o javnoj nabavi ne primjenjuju se.

3.PODACI O NARUČITELJU I O OSOBI ZADUŽENOJ ZA KOMUNIKACIJU S PONUDITELJEM

Naziv:                                      Centar za rehabilitaciju Stančić

Adresa:                                    Zagrebačka 23, 10370 Stančić, Dugo Selo

Osoba za kontakt:                    Jasna Lesički

Telefon:                                    +385 98 204 957

E-mail adresa:                             jasna.lesicki@gmail.com

4.UVJETI NABAVE

 • Ovaj postupak nabave uključuje sklapanje: Ugovora o nabavi Psihologijskih testova i pratećih edukacija za potrebe projekta „Dva koraka dalje“ Centra za rehabilitaciju Stančić broj ugovora UP.02.2.2.04.0005.
 • Potpisivanje ugovora se očekuje u roku od 7 dana po objavi odluke o odabiru
 • Rok valjanosti ponude: 60 dana od krajnjeg dana određenog za dostavu ponude
 • Rok izvršenja usluge: U roku 30 dana od sklapanja ugovora
 • Rok, način i uvjeti plaćanja:
  • 30% ugovorene cijene po sklapanju ugovora
  • 70% ugovorene cijene po izvršenju usluge/isporuke robe

Izvršitelj izdaje račun u gore definiranim rokovima, a isti će biti plaćen u roku do 30 dana od dana izdavanja računa.

 • Kriterij za odabir ponude: najniža cijena
 • Dokaz sposobnosti:

            1. Potvrdu porezne uprave o stanju duga ili jednakovrijedni dokument nadležnog tijela države sjedišta gospodarskog subjekta ako se ne izdaje gore navedena potvrda ili izjava pod prisegom ili odgovarajuća izjava osobe koja je po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta ispred nadležne sudske ili upravne vlasti ili bilježnika ili nadležnog strukovnog ili trgovinskog tijela u državi sjedišta gospodarskog subjekta  ili izjavu s ovjerenim potpisom kod bilježnika, ako se u državi sjedišta gospodarskog subjekta ne izdaje gore navedena potvrda ili jednakovrijedni dokument.

Potvrda ne smije biti  starija od 30 dana računajući od dana slanja poziva za dostavu ponuda  putem elektroničke pošte.

Naručitelj neće uzeti u obzir ponudu ponuditelja ako utvrdi da ponuditelj nije ispunio obvezu plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje. Iznimno, naručitelj će uzeti u obzir ponudu takvog ponuditelja ako mu skladno posebnom propisu plaćanje obveza  nije dopušteno, ili mu je odabrana odgoda plaćanja.

5.SASTAVNI DIJELOVI PONUDE

Ponuda treba sadržavati:

 • Ponudbeni list (popunjen, potpisan i ovjeren od strane ponuditelja)
 • Troškovnik (popunjen, potpisan i ovjeren od strane ponuditelja)
 • Dokazi sposobnosti

6.ROK I NAČIN DOSTAVE PONUDE

 • Krajnji rok za podnošenje ponude je 20.11.2019.g. u 12:00 sati.
 • Ponude se dostavljaju elektroničkim putem na adresu jasna.lesicki@gmail.com
 • Naručitelj će ovaj poziv za dostavu ponuda objaviti na svojim internetskim stranicama kako bi ponude mogli dostaviti svi zainteresirani gospodarski subjekti
 • Krajnji rok za donošenje odluke o odabiru odnosno odluke o poništenju iznosi trideset (30) dana od dana zaprimanja ponuda.

7.OSTALO

1.Način određivanja cijene ponude, valuta ponude

 • Tijekom trajanja ugovora cijena ponude je nepromjenjiva. Ponuditelj izražava cijenu ponude u kunama.
 • Cijena ponude piše se brojkama. U cijenu ponude bez poreza na dodanu vrijednost moraju biti uračunati svi troškovi i popusti.

2. Jezik i pismo ponude

 • Ponuda se izrađuje na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.

3.Ostale obavijesti

 • Gospodarski subjekti mogu zahtijevati objašnjenja vezana uz Poziv za dostavu ponuda i to najkasnije tri (3) dana prije isteka roka za dostavu ponuda, a naručitelj je dužan poslati odgovor na upit, na dokaziv način, najkasnije dva (2) dana prije isteka roka za dostavu ponuda.
 • Kontakt osoba u postupku nabave i suradnje s pružateljem i za cjelokupno izvršenje usluge: Jasna Lesički, jasna.lesicki@gmail.com
 • Pisanu obavijest o rezultatima nabave naručitelj će dostaviti  putem elektroničke pošte svim ponuditeljima u roku od trideset (30) dana od isteka roka za  dostavu ponuda.
 • Naručitelj će sa odabranim ponuditeljem sklopiti ugovor o nabavi Psihologijskih testova i pratećih edukacija za potrebe projekta „Dva koraka dalje“  Centra za rehabilitaciju Stančić, broj ugovora UP.02.2.2.04.0005.

S poštovanjem,

Ravnateljica Sanjica Grbavac, prof.def.

Centar za rehabilitaciju Stančić,Stančić, Zagrebačka 23, Dugo Selo, kao naručitelj pokrenuo je postupak jednostavne nabave komunalnog traktora s dizel motorom, kabinom, ralicom i prikolicom te Vam upućuje ovaj Poziv za dostavu ponude.

1.SASTAVNI DIJELOVI POZIVA ZA DOSTAVU PONUDE:

 • DIO 1.- Ponudbeni list
 • DIO 2.-Troškovnik
 • DIO 3. Tehnička specifikacija komunalnog traktora s dizel motorom i kabinom

2.OPIS PREDMETA NABAVE

 • Opis predmeta nabave: Nabava komunalnog traktora s dizel motorom, kabinom, ralicom i prikolicom
 • Procijenjena vrijednost nabave: 130.000,00 kn bez PDV-a
 • Sukladno članku 15. I članku 12. Stavku 1. Zakona o javnoj Nabavi (NN 120/16) na nabavu roba i usluga procijenjene vrijednosti manje od 200.000,00 kn odredbe Zakona o javnoj nabavi ne primjenjuju se.

3.UVJETI NABAVE

 • Ovaj postupak nabave uključuje sklapanje: Naručitelj nema planirana sredstava u svom Financijskom planu za nabavu predmetne nabave te je dužan uputiti obrazloženi pisani zahtjev Ministarstvu o potrebi nabave . Ako Ministarstvo ocijeni nabavu opravdanom, te ako su za predmetnu nabavu rezervirana sredstva u Financijskom planu Ministarstva, Ministarstvo  dostavlja suglasnost za sklapanje ugovora . Ako Ministarstvo uskrati  suglasnost Naručitelj je obvezan poništiti postupak nabave.
 • Rok valjanosti ponude: 90 dana od otvaranja ponude
 • Rok isporuke robe: Isporučitelj se obvezuje isporučiti komunalni traktor s dizel motorom, kabinom, ralicom i prikolicom u roku od 30 dana od dana potpisivanja Ugovora.

Isporučitelj će komunalni traktor s dizel motorom , kabinom, ralicom i prikolicom  isporučiti na lokaciju Naručitelja: Stančić, Zagrebačka 23, Dugo Selo

 • Rok,način i uvjeti plaćanja: 30 dana od dana primitka  valjanog računa  . Centar za rehabilitaciju Stančić obveznik  je provođenja javne nabave. Prema članku 6. Zakona o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi (NN 94/2018) od 1.srpnja 2019.g više nećemo zaprimati račune u papirnatom obliku putem pošte ili skenirane putem e-maila. Slijedom navedenog račun je potrebno poslati   isključivo  kao eRačun koji je sukladan EU normi.
 • Kriterij za odabir ponude: najniža cijena
 • Dokaz sposobnosti:

1.Ponuditelj mora dokazati svoj upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar države sjedišta gospodarskog subjekta.

Upis u registar dokazuje se odgovarajućim izvodom (npr. Izvadak iz sudskog registra), a ako se oni ne izdaju u državi sjedišta gospodarskog subjekta, gospodarski subjekt može dostaviti izjavu s ovjerom potpisa kod nadležnog tijela.

Izvod ili izjava ne smiju biti stariji od 30 dana računajući od dana slanja poziva za dostavu ponuda putem elektroničke pošte.

Naručitelj neće uzeti u obzir ponudu ponuditelja koji ne priloži traženi dokaz sposobnosti.

            2. Potvrdu porezne uprave o stanju duga ili jednakovrijedni dokument nadležnog tijela države sjedišta gospodarskog subjekta ako se ne izdaje gore navedena potvrda ili izjava pod prisegom ili odgovarajuća izjava osobe koja je po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta ispred nadležne sudske ili upravne vlasti ili bilježnika ili nadležnog strukovnog ili trgovinskog tijela u državi sjedišta gospodarskog subjekta  ili izjavu s ovjerenim potpisom kod bilježnika, ako se u državi sjedišta gospodarskog subjekta ne izdaje gore navedena potvrda ili jednakovrijedni dokument.

Potvrda ne smije biti  starija od 30 dana računajući od dana slanja poziva za dostavu ponuda  putem elektroničke pošte.

Naručitelj neće uzeti u obzir ponudu ponuditelja ako utvrdi da ponuditelj nije ispunio obvezu plaćanja dospjelih poreznih obveza  i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje. Iznimno ,naručitelj će uzeti u obzir ponudu takvog ponuditelja ako mu skladno posebnom propisu plaćanje obveza  nije dopušteno, ili mu je odabrana odgoda plaćanja.

4. UVJETI TEHNIČKE I STRUČNE SPOSOBNOSTI

Opisi ili  fotografije proizvoda tehnička i stručna sposobnost gospodarskog subjekta iz ove točke dokumentacije , dokazuje se : fotografijom predmeta nabave za svaki traženi artikl

5.SASTAVNI DIJELOVI PONUDE

Ponuda treba sadržavati:

 • Ponudbeni list ( popunjen,potpisan i ovjeren od strane ponuditelja)
 • Troškovnik
 • Dokazi sposobnosti
 • Dokazi tehničke i stručne sposobnosti

 6.NAČIN IZRADE PONUDE:

 • Stranice ponude se označavaju brojem na način da je vidljiv redni broj stranice i ukupan broj stranica ponude.
 • Ponuda se pišu neizbrisivom tintom.
 • Ispravci u ponudi moraju biti izrađeni na način da su vidljivi. Ispravci moraju uz navod datuma ispravka biti potvrđeni potpisom ponuditelja.

7.ROK I NAČIN DOSTAVE PONUDE

 • Krajnji rok za podnošenje ponude je   31.listopad  2019 g. u 10:00 sati. Otvaranje ponuda održat će se nakon  isteka roka za dostava ponuda u prostorijama naručitelja.
 •  Otvaranje ponuda nije javno.
 • Ponuda se dostavlja na  mail adresu naručitelja: sanja.duras@socskrb.hr
 • Naručitelj će ovaj poziv za dostavu ponuda objaviti na svojim internetski stranicama kako bi ponude mogli dostaviti svi zainteresirani gospodarski subjekti

8.OSTALO

1.Način određivanja cijene ponude, valuta ponude

 • Tijekom trajanja ugovora cijena ponude je nepromjenjiva. Ponuditelj izražava cijenu ponude u kunama.
 • Cijena ponude piše se brojkama. U cijenu ponude bez poreza na dodanu vrijednost moraju biti uračunati svi troškovi i popusti.
 • Ponuda se izrađuje bez posebne naknade.

2. Jezik i pismo ponude

 • Ponuda se izrađuje na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.

3.Ostale obavijesti

 • Gospodarski subjekti mogu zahtjevati objašnjenja vezana uz Poziv za dostavu ponuda i to najkasnije tri (3) dana prije isteka roka za dostavu ponuda, a naručitelj je dužan  poslati odgovor na upit , na dokaziv način, najkasnije dva (2) dana prije isteka roka za dostavu ponuda.
 • Kontak osoba u postupku nabave i suradnje s pružateljem i za cijelokupno izvršenje usluge: Sanja Đuras, sanja.duras@socskrb.hr
 • Pisanu obavijest o rezultatima nabave naručitelj će dostaviti  putem elektroničke pošte svim ponuditeljima u roku od trideset (30) dana od isteka roka za  dostavu ponuda.
 • Naručitelj će sa odabranim ponuditeljem sklopiti ugovor o nabavi komunalnog traktora s dizel motorom, kabinom, ralicom i prikolicom za potrebe Centra za rehabilitaciju Stančić

S poštovanjem,

                                                                                    Sanjica Grbavac, prof.def.ravnateljica

                                                                                    Odgovorna osoba  Naručitelja