Temeljem članka 54. Zakona o ustanovama («Narodne novine» br. 76/93, 29/97, 47/99 , 35/08 i 127/19 ), članka 161. stavka 2. Zakona o socijalnoj skrbi («Narodne novine» br. 157/13, 152/14, 99/15, 52/16,16/17,130/17, 98/19,64/20 i 138/20) i članka 58. Statuta Centra od 22.01.2015.godine Upravno vijeće Centra za rehabilitaciju Stančić, uz prethodnu suglasnost Ministarstva rada, mirovinskog osiguranja, obitelji i socijalne politike, na svojoj sjednici održanoj dne  16.09.2021. godine donijelo je sljedeći

STATUT

          CENTRA ZA REHABILITACIJU STANČIĆ

I.  OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim statutom utvrđuje se:

 • status;
 • naziv i sjedište;
 • pečat i znak;
 • djelatnost;
 • pravni položaj;
 • zastupanje i predstavljanje;
 • unutarnji ustroj;
 • prijem i otpust korisnika;
 • tijela Centra i djelokrug njihova rada;
 • unutarnji nadzor;
 • javnost rada;
 • opći akti;
 • poslovna tajna;
 • ostala pitanja značajna za rad Centra.

Članak 2.

Centar za rehabilitaciju STANČIĆ (u daljnjem tekstu: Centar) je osnovan 01.08.1955. godine odlukom Izvršnog vijeća Republike Hrvatske.

Temeljem članka 78. st. 1. Zakona o ustanovama («Narodne novine» br. 76/93, 29/97, 47/99, 35/08 i 127/19 ) Centar je postao javna ustanova.

Članak 3.

Osnivačka prava nad Centrom ima Republika Hrvatska.

Prava i obveze osnivača obavlja ministarstvo nadležno za poslove socijalne skrbi (u daljnjem tekstu :  Ministarstvo).

 1. STATUS, NAZIV I SJEDIŠTE

Članak 4.

Centar je javna ustanova.

Članak 5.

Centar pruža socijalne usluge propisane Zakonom o socijalnoj skrbi, posluje i sudjeluje u pravnom prometu pod nazivom: Centar za rehabilitaciju Stančić.

Skraćeni naziv Centra glasi: Centar Stančić.

Naziv Centra ispisan je na ploči koja je istaknuta na zgradi Centra.

Članak 6.

Sjedište Centra je u Stančiću, Zagrebačka 23, 10 370 Dugo Selo.

Članak 7.

O promjeni naziva i sjedišta odlučuje osnivač.

III.  PEČAT I ZNAK

Članak 8.

Centar ima okrugli pečat promjera 38 mm s punim nazivom i sjedištem Centra koji koristi u pravnom prometu.

Za svakodnevne poslove Centar ima štambilj pravokutnog oblika 56×21 mm koji sadrži puni naziv i sjedište Centra.

Članak 9.

Odlukom Ravnatelja određuje se broj pečata, način njihova korištenja, te osobe odgovorne za njihovu uporabu i čuvanje.

IV. DJELATNOST I ORGANIZACIJA

Članak 10.

Djelatnost Centra je pružanje sljedećih socijalnih usluga za djecu s teškoćama

u razvoju, djecu s izraženim faktorom neurorizika i prijevremeno rođenu djecu:

1.  usluga poludnevnog boravka

2.  usluga cjelodnevnog boravka

3.  usluga organiziranog stanovanja uz sveobuhvatnu podršku

4.  usluga individualne psihosocijalne podrške u obitelji

5.  usluga individualne psihosocijalne podrške kod pružatelja usluge

6.  usluga grupne psihosocijalne podrške kod pružatelja usluge

7.  usluga rane intervencije kod pružatelja usluge

8. usluga rane intervencije u obitelji

9.usluga pomoći pri uključivanju u programe odgoja i obrazovanja (integracija).

10.usluga savjetovanja i pomaganja

Djelatnost Centra je pružanje sljedećih socijalnih usluga za odrasle osobe s invaliditetom

(tjelesnim, intelektualnim, osjetilnim ili mentalnim ili intelektualnim i mentalnim oštećenjem):

1.  usluga smještaja

2.  usluga poludnevnog boravka

3.  usluga cjelodnevnog boravka

4.  usluga organiziranog stanovanja uz sveobuhvatnu podršku

5.  usluga organiziranog stanovanja uz svakodnevnu intenzivnu podršku

6.  usluga organiziranog stanovanja uz svakodnevnu kratkotrajnu podršku

7.  usluga organiziranog stanovanja uz povremenu podršku

8.  usluga individualne psihosocijalne podrške u obitelji

9.  usluga individualne psihosocijalne podrške kod pružatelja usluge

10. usluga grupne psihosocijalne podrške kod pružatelja usluge.

11. usluga savjetovanja i pomaganja

           Centar pruža i uslugu pomoći u kući.

 

           Centar pruža usluge iz stavka 1. i 2. ovoga članka Statuta i djeci i odraslim osobama koji imaju višestruka oštećenja ukoliko se usluga vezana uz dodatna oštećenja može osigurati u Centru, kod drugog pružatelja usluga ili u zdravstvenoj ustanovi.

Članak 11.

Centar može promijeniti svoju djelatnost.

Odluku o promjeni djelatnosti donosi Upravno vijeće uz prethodnu  suglasnost Ministarstva.

V. PRAVNI POLOŽAJ

Članak 12.

Centar je pravna osoba upisana u sudski registar i Upisnik ustanova socijalne skrbi koje vodi Ministarstvo.

Članak 13.

Centar posluje samostalno i obavlja svoju djelatnost radi koje je osnovan sukladno i na način određen Zakonom, podzakonskim aktima, ovim Statutom i drugim općim aktima Centra i pravilima struke.

Članak 14.

Imovinu Centra čine sve nekretnine, te druga imovinska prava koja su dne 24. kolovoza 1993.godine, kao dana stupanja na snagu Zakona o ustanovama, bila društvena sredstva na kojima je pravo raspolaganja i korištenja imao Centar.

Članak 15.

Za obveze u pravnom prometu Centar odgovara cijelom svojom imovinom.

Osnivač Centra solidarno i neograničeno odgovara za njegove obveze.

Članak 16.

Centar ima jedinstveni žiro račun preko kojeg obavlja promet novčanih sredstava.

VI. ZASTUPANJE I PREDSTAVLJANJE

Članak 17.

Centar zastupa i predstavlja Ravnatelj.

Članak 18.

Ravnatelj Centra ima sva ovlaštenja u pravnom prometu u okviru djelatnosti Centra upisane u sudski registar, a u skladu s ovim Statutom.

Članak 19.

Ravnatelj ne može bez posebnog odobrenja Ministarstva nastupati kao druga ugovorna strana i s Centrom sklapati ugovore u svoje ime i za svoj račun, u svoje ime a za račun trećih osoba, ili u ime i za račun trećih osoba.

VII. UNUTARNJI USTROJ

Članak 20.

Djelatnost Centra obavlja se u sjedištu Centra u Stančiću, Zagrebačka 23, Dugo Selo, te u dislociranim jedinicama – Dnevnom centru Dugo Selo, Dnevnom centru Vrbovec, Dislociranoj jedinici organiziranog stanovanja s dnevnim centrom Dugo Selo i Dislociranoj jedinici organiziranog stanovanja s dnevnim centrom Jelkovec, te u drugom dislociranom prostoru na području grada Vrbovca, grada Dugog Sela, grada Zagreba i Zagrebačke županije.

Članak 21.

Rad u Centru ustrojen je po odjelima, stručnim cjelinama, ustrojbenim jedinicama i dislociranim jedinicama :

 1. Sjedište

1.1. Odjel financijsko-računovodstvenih poslova

1.2. Odjel njege i brige o zdravlju

1.3. Odjel stanovanja i psihosocijalne rehabilitacije

1.3.1. Stručna cjelina stanovanja i psihosocijalne rehabilitacije s intenzivnom i pojačanom njegom i brigom – 1 A

1.3.2. Stručna cjelina stanovanja i psihosocijalne rehabilitacije s intenzivnom i pojačanom njegom i brigom – 1 B

1.3.3. Stručna cjelina stanovanja i psihosocijalne rehabilitacije – 2

1.3.4. Stručna cjelina stanovanja i psihosocijalne rehabilitacije – 3 A

1.3.5. Stručna cjelina stanovanja i psihosocijalne rehabilitacije – 3 B

1.3.6. Stručna cjelina stanovanja i psihosocijalne rehabilitacije – 4 A

1.3.7. Stručna cjelina stanovanja i psihosocijalne rehabilitacije – 4 B

1.3.8. Stručna cjelina stanovanja i psihosocijalne rehabilitacije – 5

1.3.9. Stručna cjelina manjih stambenih jedinica

1.4. Odjel radnih aktivnosti

1.5. Ustrojbena jedinica prehrane i distribucije hrane

1.6. Ustrojbena jedinica tehničkih i pomoćnih poslova

1.6.1. Odsjek tehničkih poslova

1.6.2. Odsjek praonice i čišćenja

 1. Dislocirana jedinica Dnevni centar Dugo Selo sa sjedištem u Dugom Selu, Oštarijaševa 6,
 2. Dislocirana jedinica Dnevni centar Vrbovec sa sjedištem u Vrbovcu, Brdo 3
 3. Dislocirana jedinica organiziranog stanovanja s dnevnim centrom Dugo Selo sa sjedištem u Dugom Selu, A. G. Matoša 17,
 4. Dislocirana jedinica organiziranog stanovanja s dnevnim centrom Jelkovec sa sjedištem u Zagrebu, Jelkovec, Borisa Papandopulla 13.

U dislociranim jedinicama iz stavka 1. točke 2. i 3. ovoga članka pružaju se socijalne usluge djeci s teškoćama u razvoju, djeci s izraženim faktorom neurorizika i prijevremeno rođenoj djeci  i odraslim osobama s tjelesnim, intelektualnim, osjetilnim, mentalnim ili intelektualnim i mentalnim oštećenjem i to:

1.  usluga poludnevnog boravka

2.  usluga cjelodnevnog boravka

3.  usluga individualne psihosocijalne podrške u obitelji

4.  usluga individualne psihosocijalne podrške kod pružatelja usluge

5.  usluga grupne psihosocijalne podrške kod pružatelja usluge

6.  usluga rane intervencije kod pružatelja usluge

7.usluga rane intervencije u obitelji

8.  usluga pomoći pri uključivanju u programe odgoja i obrazovanja (integracija)

9.  usluga savjetovanja i pomaganja

U okviru  Dislocirane jedinice Dnevni centar Vrbovec Centar pruža usluge psihosocijalne podrške i usluge savjetovanja i pomaganja udomljenim osobama, udomiteljima i ostalima u prostoru u Općini Dubrava, Ulica Svete Margarete bb.

U okviru Dislociranih jedinica organiziranog stanovanja s dnevnim centrima iz stavka 1. točke 4. i 5. ovoga članka Centar provodi radne aktivnosti za korisnike usluge organiziranog stanovanja.

Članak 22.

U sjedištu Centra djeluje Edukacijsko volonterski centar u kojem se obavljaju aktivnosti edukacija, volontiranja i provođenja studentske prakse srodnih fakulteta .

VIII.  TIJELA CENTRA

Članak 23.

Tijela Centra su:

 1. Upravno vijeće;
 2. Ravnatelj;
 3. Stručno vijeće;
 4. Stručni tim;

UPRAVNO VIJEĆE

Članak 24.

Centrom upravlja Upravno vijeće.

Upravno vijeće ima 5 članova. Upravno vijeće čine tri predstavnika osnivača, jedan predstavnik radnika zaposlenih u Centru i jedan predstavnik korisnika Centra ili njegov roditelj ili skrbnik.

Članove Upravnog vijeća, predstavnike osnivača i korisnika, imenuje osnivač na mandat od četiri godine. Člana Upravnog vijeća, predstavnika korisnika, predlažu korisnici Centra ili njegovi roditelji ili skrbnici, na skupu istih.

Člana Upravnog vijeća, predstavnika radnika zaposlenih u Centru, na mandat od četiri godine imenuje Radničko vijeće Centra.

Članak 25.

Mandat članova Upravnog vijeća traje četiri godine.

Upravno vijeće dužno je 90 dana prije isteka mandata obavijestiti Ministarstvo o isteku mandata člana Upravnog vijeća.

Upravno vijeće na prvoj sjednici bira predsjednika i zamjenika predsjednika između predstavnika osnivača.

Članak 26.

Član Upravnog vijeća može biti razriješen dužnosti i prije isteka vremena na koje je imenovan ako:

 • sam zatraži razrješenje;
 • ne ispunjava dužnosti člana duže od šest mjeseci;
 • izgubi sposobnost obnašanja dužnosti;
 • svojim ponašanjem povrijedi ugled dužnosti koju obnaša.

Postupak radi utvrđivanja uvjeta za razrješenje članova mogu pokrenuti predsjednik ili najmanje dva člana Upravnog vijeća podnošenjem zahtjeva Ministarstvu.

Odluku o razrješenju člana Upravnog vijeća, predstavnika osnivača i predstavnika korisnika Centra, donosi ministar nadležan za poslove socijalne skrbi.

Ministar nadležan za poslove socijalne skrbi može razriješiti člana Upravnog vijeća iz prethodnog stavka ovog članka, temeljem neposrednog saznanja o okolnostima iz stavka 1. ovog članka, ili donošenjem odluke o zahtjevu iz stavka 2. ovog članka.

Članak 27.

Upravno vijeće Centra obavlja poslove u skladu s aktom o osnivanju, a osobito:

 • donosi odluke o stjecanju, opterećenju i otuđenju pojedinačne vrijednosti nekretnina i pokretnina u vlasništvu i druge imovine te izvođenju investicijskih radova u vrijednosti od 200.000,00 do 500.000,00 kuna bez PDV-a samostalno, a iznad tog iznosa uz suglasnost osnivača.
 • donosi programe rada i razvoja Centra na prijedlog ravnatelja te nadzire njihovo izvršavanje;
 • utvrđuje financijski plan i godišnji obračun;
 • imenuje i razrješava ravnatelja Centra i sklapa s njim ugovor o radu;
 • donosi opće akte, osim onih koje temeljem Statuta donosi Ravnatelj ili Stručno vijeće;
 • donosi odluke o promjeni djelatnosti Centra uz prethodnu suglasnost osnivača;
 • osniva stručna, savjetodavna ili nadzorna tijela;
 • predlaže osnivaču statusne promjene, pripojenje i podjelu Centra;
 • donosi odluke u drugom stupnju u svezi s predmetima kojima se odlučuje o pojedinim pravima radnika;
 • daje osnivaču i Ravnatelju prijedloge i mišljenja o pojedinim pitanjima iz djelatnosti Centra;
 • odlučuje o svim drugim pitanjima iz djelatnosti Centra, ako ovim Statutom ili drugim općim aktom nisu stavljene u nadležnost nekog drugog tijela;
 • obavlja i druge poslove propisane posebnim zakonom.

Članak 28.

Upravno vijeće donosi Poslovnik o radu Upravnog vijeća kojim se uređuje način rada i donošenja odluka.

Upravno vijeće zasjeda i donosi odluke na sjednicama.

Upravno vijeće donosi odluke natpolovičnom većinom ukupnog broja članova.

Poslovnikom o radu pobliže se uređuju pitanja koja nisu regulirana odredbama zakona i ovog Statuta.

Članovi Upravnog vijeća mogu ostvariti pravo na naknadu za rad od osnivača ako Centar za tu namjenu ima osigurana sredstva.

Članak  29.

Za proučavanje i razmatranje pojedinih stručnih i drugih pitanja od značaja za rad i odlučivanje, kao i za pripremanje i praćenje izvršavanja odluka, Upravno vijeće može osnovati radne grupe ili druga tijela, a može angažirati i pojedinca kao stručnu osobu.

RAVNATELJ

 Članak 30.

Ravnatelj organizira i vodi poslovanje i stručni rad Centra, predstavlja i zastupa Centar i odgovoran je za zakonitost rada Centra.

Ravnatelja na temelju javnog natječaja imenuje Upravno vijeće Centra, uz prethodnu suglasnost ministra nadležnog za poslove socijalne skrbi.

Javni natječaj za imenovanje Ravnatelja raspisuje Upravno vijeće.

Natječaj za ravnatelja Centra objavljuje se u Narodnim novinama i u drugom javnom glasilu.

Članak 31.

Za Ravnatelja Centra može biti imenovana osoba koja ima ispunjava uvjete propisane Zakonom o socijalnoj skrbi.

Članak 32.

Ravnatelj se imenuje na mandat od 4 godine, a ista osoba može se ponovno imenovati za Ravnatelja.

Članak 33.

Ako se na raspisani natječaj nitko ne prijavi ili nitko od prijavljenih kandidata ne bude izabran, natječaj će se ponoviti.

Do imenovanja Ravnatelja na temelju ponovljenog natječaja, imenovat će se vršitelj dužnosti Ravnatelja, ali najduže do godinu dana.

Članak 34.

Ravnatelj Centra obavlja slijedeće poslove:

 • organizira i vodi poslovanje i stručni rad Centra;
 • predstavlja i zastupa Centar;
 • zastupa Centar u svim postupcima pred sudovima, upravnim ili drugim državnim tijelima, te pravnim osobama s javnim ovlaštenjem;
 • poduzima sve pravne radnje u ime i za račun Centra;
 • donosi odluke o stjecanju, opterećenju i otuđenju pojedinačne vrijednosti nekretnina i pokretnina u vlasništvu i druge imovine te izvođenju investicijskih radova u vrijednosti do 200.000,00 kuna bez PDV-a samostalno.
 • odgovara za zakonitost rada Centra;
 • može dati pismenu punomoć drugoj osobi u granicama svojih ovlaštenja da zastupa Centar u pravnom prometu;
 • vodi stručni rad Centra i odgovoran je za njegovo pravilno organiziranje;
 • sudjeluje na sjednicama Upravnog vijeća bez prava odlučivanja;
 • imenuje i razrješava voditelje ustrojstvenih jedinica;
 • obavlja i druge poslove ako zakonom i ovim Statutom nisu dati u nadležnost nekom drugom tijelu.

Članak 35.

Ravnatelja Centra razrješuje Upravno vijeće pod uvjetima i na način utvrđen zakonom, aktom o osnivanju ili Statutom Centra.

Upravno vijeće dužno je razriješiti Ravnatelja i prije isteka mandata za koji je izabran:

 • ako Ravnatelj sam zatraži razrješenje;
 • ako nastanu takvi razlozi koji po posebnim propisima ili propisima kojima se uređuju radni odnosi dovode do prestanka ugovora o radu;
 • ako je nastupila zapreka iz čl. 213. st. 1. Zakona o socijalnoj skrbi;
 • ako Ravnatelj bez opravdanog razloga ne provodi program rada Centra koji je donijelo Upravno vijeće;
 • ako Ravnatelj u svojem radu krši propise i opće akte Centra ili neopravdano ne izvršava odluke Upravnog vijeća ili postupa u suprotnosti s njima;
 • ako Ravnatelj svojim nesavjesnim ili nepravilnim radom prouzroči Centru veću štetu, ili ako zanemaruje ili nesavjesno obavlja svoju dužnost tako da su nastale ili mogu nastati veće smetnje u obavljanju djelatnosti;
 • ako je nalazom inspekcije ustanovljena teža povreda propisa i općih akata Centra ili su utvrđene veće nepravilnosti u radu Ravnatelja;
 • i u drugim slučajevima kada je to predviđeno odredbama zakona i općih akata Centra.

Članak  36.

Prije donošenja odluke o razrješenju, Upravno vijeće Centra mora obavijestiti Ravnatelja o razlozima za razrješenje i dati mu mogućnost da se o njima pisano izjasni.

U slučaju razrješenja Ravnatelja prije isteka mandata, do imenovanja Ravnatelja na temelju javnog natječaja, imenovat će se vršitelj dužnosti Ravnatelja, najduže do godinu dana.

Upravno vijeće Centra dužno je raspisati javni natječaj za Ravnatelja u zadanom zakonskom roku.

Članak 37.

Ravnatelja Centra u slučaju privremene spriječenosti u obavljanju ravnateljskih poslova zamjenjuje stručni radnik Centra kojeg Ravnatelj odredi svojom odlukom.

Stručni radnik iz prethodnog stavka ovog članka koji zamjenjuje Ravnatelja ima pravo i dužnost obavljati poslove Ravnatelja čije se izvršenje ne može odgađati.

STRUČNO VIJEĆE

Članak 38.

U Centru se osniva Stručno vijeće kojeg čine svi stručni radnici Centra, a  način rada Stručnog vijeća propisan je  Poslovnikom o radu Stručnog vijeća.

Članak 39.

Stručno vijeće raspravlja i daje Ravnatelju i Upravnom vijeću Centra mišljenja i prijedloge o:

 • stručnim pitanjima koja se odnose na djelatnost Centra;
 • ustroju Centra i podružnicama;
 • utvrđivanju programa stručnog rada Centra;
 • razrađuje i utvrđuje procjene potreba i mogućnosti dugoročnog razvoja Centra u skladu s dugoročnim planovima razvoja socijalne skrbi;
 • kao pomoćno tijelo ravnatelja pomaže ravnatelju u nadzoru i koordiniranju stručnog rada u Centru radi njegova unapređenja;
 • analizira ostvarivanje djelatnosti u zadovoljavanju socijalnih i drugih potreba korisnika te predlaže odgovarajuće mjere;
 • sudjeluje u pripremanju i predlaže program osposobljavanja korisnika u posebnim uvjetima, te prati provedbu tog programa;
 • daje prijedloge za stručno usavršavanje stručnih radnika Centra;
 • obavlja i druge stručne i savjetodavne poslove, te razmatra i druga pitanja prema općem aktu ili prema odluci Upravnog vijeća ili Ravnatelja.

Predsjednik Stručnog vijeća dužan je sudjelovati u radu Upravnog vijeća bez prava glasa, kada se raspravlja o stručnim pitanjima koja se odnose na djelatnost Centra, ustroju Centra i podružnicama, potrebi stručnog usavršavanja radnika Centra i drugim stručnim pitanjima vezanim za rad Centra.

Članak 40.

Stručno vijeće zasjeda i donosi odluke na sjednicama.

Sjednice saziva i njima predsjedava predsjednik Stručnog vijeća.

U slučaju odsutnosti ili spriječenosti predsjednika Stručnog vijeća, sjednice saziva i njima predsjedava zamjenik predsjednika Stručnog vijeća.

Članak 41.

Rad Stručnog vijeća pobliže je reguliran Poslovnikom o radu Stručnog vijeća.

STRUČNI TIM

Članak 42.

Ravnatelj donosi odluku o osnivanju Stručnog tima čiji sastav čine:

 • socijalni radnik;
 • edukacijski rehabilitator;
 • medicinska sestra;
 • psiholog;

U rad Stručnog tima mogu se uključiti i drugi stručni radnici.

Članak 43.

Stručni tim je uže stručno tijelo sa slijedećim ovlastima:

 • izrađuje nacrt individualnih programa rada s korisnicima;
 • prati uspješnost rehabilitacije korisnika;
 • donosi prijedloge za premještaj korisnika;

O svom radu Stručni tim vodi zapisnik.

IX.  PRIJEM I OTPUST KORISNIKA

Članak 44.

Prijem i otpust korisnika izvršava se na način propisan Zakonom o socijalnoj skrbi, temeljem rješenja o priznavanju prava na socijalnu uslugu nadležnog centra za socijalnu skrb i ugovorom o međusobnim pravima i obvezama.

O prioritetu prijama odlučuje Komisija za prijem i otpust korisnika koju imenuje Ravnatelj.

Komisiju iz prethodnog stavka ovog članka čine: socijalni radnik, edukacijski rehabilitator, medicinska sestra, radni terapeut i psiholog.

Prijam i otpust korisnika detaljnije je reguliran Pravilnikom o prijemu i otpustu korisnika.

 1. UNUTARNJI NADZOR

Članak 45.

Centar provodi unutarnji nadzor nad zakonitošću rada, stručnim radom i kvalitetom pružanja socijalnih usluga.

Unutarnji nadzor nad radom radnika, ustrojstvenih jedinica u sjedištu Centra i dislociranih jedinica  provodi se sukladno Pravilniku o unutarnjem nadzoru.

Za provođenje unutarnjeg nadzora iz prethodnog stavka ovog članka odgovoran je Ravnatelj.

O provođenju nadzora Ravnatelj donosi odluku.

 1. JAVNOST RADA CENTRA

Članak 46.

Rad Centra je javan.

Centar je s obzirom na karakter svoje djelatnosti dužan pravodobno putem svoje web stranice ili na drugi pogodan način, obavještavati građane, pravne osobe i druge korisnike, o uvjetima i načinu davanja svojih usluga i obavljanju poslova iz djelatnosti Centra.

Centar je dužan odmah ili iznimno u primjerenom roku dati svakoj fizičkoj i pravnoj osobi na njihov zahtjev, informaciju o uvjetima i načinu pružanja svojih usluga i obavljanju poslova iz svoje djelatnosti, te mu dati potrebne podatke i upute.

Članak 47.

Centar je dužan trećim osobama omogućiti pristup informacijama sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama, Zakonu o socijalnoj skrbi,  Zakonu o zaštiti osobnih podataka i Zakonu o tajnosti podataka, odnosno drugim obvezujućim propisima.

 

XII.  OPĆI AKTI

Članak 48.

Opći akti Centra su Statut, pravilnici, poslovnici i odluke kojima se uređuju pojedina pitanja djelatnosti u Centru.

Članak 49.

U Centru se donose slijedeći opći akti:

 • Pravilnik o radu;
 • Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji poslova;
 • Pravilnik o mjerilima i načinu korištenja vlastitih prihoda
 • Pravilnik o unutarnjem nadzoru;
 • Pravilnik o prijemu i otpustu korisnika;
 • Pravilnik o poslovnoj tajni;
 • Pravilnik o provedbi postupka javne nabave bagatelne vrijednosti;
 • Pravilnik o evidentiranju ordinirane terapije korisnicima Centra i kontroli primjene ordinirane terapije;
 • Poslovnik o radu Upravnog vijeća;
 • Poslovnik o radu Stručnog vijeća;
 • i drugi opći akti koje je potrebno donijeti sukladno odredbama posebnih propisa.

Članak 50.

Upravno vijeće donosi Pravilnik o radu i Pravilnik o unutarnjem ustroju i sistematizaciji poslova uz suglasnost Ministarstva, a Statut i Pravilnik o mjerilima i načinu korištenja vlastitih prihoda  uz prethodnu suglasnost Ministarstva, te Poslovnik o radu Upravnog vijeća.

Stručno vijeće donosi Poslovnik o radu Stručnog vijeća.

Ravnatelj Centra donosi sve ostale opće akte.

Članak 51.

Izmjene i dopune općih akata donose se po istom postupku kao i sami opći akti.

Opći akti stupaju na snagu osmog dana od dana njihova objavljivanja na oglasnoj ploči Centra, a samo iznimno s danom objavljivanja.

Članak 52.

Odredbe općih akata moraju biti u suglasnosti sa zakonom i Statutom.

U slučaju njihove nesuglasnosti, primjenjivat će se neposredno odgovarajuće odredbe zakona i Statuta.

Ocjenu nesuglasnosti Statuta i ostalih općih akata daje Upravno vijeće koje ujedno inicira i pokreće postupak radi međusobnog usklađivanja tih općih akata u smislu stavka 1. i 2. ovog članka.

Članak 53.

Opći akti, a osobito oni koji uređuju prava, obveze i odgovornosti radnika Centra moraju biti dostupni svakom radniku.

XIII.  POSLOVNA TAJNA

Članak 54.

Poslovnom tajnom smatraju se isprave i  podaci čije bi priopćavanje ili davanje na uvid neovlaštenim osobama bilo protivno poslovanju Centra ili bi štetilo njegovom poslovnom ugledu, odnosno interesu i ugledu zaposlenih radnika, kao i podaci koji se odnose na osobne i obiteljske prilike korisnika Centra, a koje su kao poslovna tajna utvrđeni Pravilnikom o poslovnoj tajni.

Članak 55.

Poslovnu tajnu Centra dužni su čuvati članovi Upravnog vijeća, Ravnatelj, članovi Stručnog vijeća, članovi Stručnih timova, kao i svi radnici Centra koji su na bilo koji način saznali za sadržaj isprava ili podataka koji se smatraju poslovnom tajnom Centra.

Obveza čuvanja poslovne tajne ne prestaje niti nakon što osobe navedene u stavku 1. ovog članka izgube status na temelju kojeg su odgovorne za čuvanje poslovne tajne Centra.

Članak 56.

Povreda dužnosti čuvanja poslovne tajne predstavlja tešku povredu ugovora o radu.

       O čuvanju poslovne tajne neposredno skrbi Ravnatelj Centra.

Rujan, 2021.godine