Za ravnatelja/ravnateljicu  može biti imenovana osoba koja ispunjava sljedeće uvjete:

  • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij socijalnog rada, socijalne politike, prava, psihologije, sociologije, socijalne pedagogije, edukacijske rehabilitacije, logopedije, pedagogije, medicinskih, humanističkih ili drugih društvenih znanosti.
  • najmanje pet godina radnog staža u propisanom akademskom zvanju i akademskom stupnju, od toga najmanje tri godine u djelatnosti socijalne skrbi ili u drugoj društvenoj djelatnosti u propisanom akademskom zvanju i akademskom stupnju i
  • u odnosu na koju ne postoji zapreka iz članka 213. stavka 1. Zakona o socijalnoj skrbi
  • hrvatsko državljanstvo.

Iznimno, ako se na javni natječaj  nije javio ni jedan kandidat koji ispunjava uvjete iz članka 154. stavka 1. podstavka 1. Zakona o socijalnoj skrbi, za ravnatelja/ravnateljicu Centra za rehabilitaciju Stančić  može biti imenovana osoba koja ima  završen odgovarajući preddiplomski studij iz članka 154.  stavka 1. podstavka 1. Zakona o socijalnoj skrbi i ispunjava uvjete iz  stavka 1. podstavka 2. i 3. istog članka.

Ravnatelja/ravnateljicu imenuje Upravno vijeće Centra za rehabiltaciju Stančić na mandat od četiri godine, uz prethodnu  suglasnost ministra/ice nadležnog za poslove socijalne skrbi, a ista osoba može biti ponovno imenovana za ravnatelja.

Upravno vijeće Centra za rehabiltaciju Stančić, nakon donošenja odluke o imenovanju sklapa s izabranim kandidatom ugovor o radu na određeno vrijeme od četiri godine.

Uz pisanu prijavu na natječaj kandidati  trebaju priložiti u izvorniku  ili ovjerenoj preslici:

  • životopis
  • dokaz o stručnoj spremi (diploma)
  • potvrdu o radnom stažu ( elektronički zapis s podacima (e-radna knjižica) iz evidencije Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, ne starije od mjesec dana)
  • domovnicu
  • uvjerenje nadležnog suda da se protiv osobe ne vodi kazneni postupak (ne starije  od  mjesec   dana).

Kandidat koji ostvaruje  pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Kandidati koji se u prijavi pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihove obitelji (Narodne novine 121/17 i 98/19) uz prijavu na natječaj dužni su osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i dokaze propisane člankom 102. stavka 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihove obitelji, a koji su objavljeni na mrežnoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposlavanje-843/843 i https://branitelji.gov.hr/userdocsimages//ng/12%20 prosinac/zapošljavanje//popis%20 dokaza%20za%ostvarivanje%prava%20 prednost%20pri%20zapošljavanju.pdf

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

Podnošenjem prijave na natječaj kandidati/kinje daju suglasnost Centru za rehabilitaciju Stančić da kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati njihove osobne podatke isključivo u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka.

Prijave s potrebnom dokumentacijom  o ispunjavanju uvjeta iz natječaja podnose se  Centru za rehabiltaciju Stančić, Zagrebačka 23, Stančić, Dugo Selo, poštom ili osobno, s naznakom: “Natječaj za ravnatelja/ravnateljicu – ne otvarati”, u roku od 8 dana od dana objave ovog natječaja u Narodnim novinama.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

O rezultatu natječaja kandidati će biti pisano obaviješteni u roku od 45 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.

                                                                          Centar za rehabilitaciju Stančić