KURIJA STANČIĆ

Početkom 2022.godine javili smo  se na natječaj  Upravnog odjela za kulturu, sport,  tehničku kulturu i civilno društvo Zagrebačke županije koji je raspisao Poziv za dodjelu potpora za programe javnih potreba u kulturi za tekuću godinu. Naš projekt „Od kurije do muzeja“ uspješno je prošao evaluaciju te smo primili potporu u iznosu od 50.000,00 kn s ciljem zaštite ovog dragocjenog kulturnog dobra.

Kurija Stančić izgrađena je u drugoj polovici 18.stoljeća. Radi se o kasnobaroknoj jednokatnici pravokutne tlocrtne osnove zaključene visokim četverostrešnim krovištem. Prizemlje je zidano od opeke i kamena a kat je izveden od drvenih planjki. Sama kurija ima kulturno-povijesnu i ambijentalnu vrijednost te je zaštićena kao kulturno dobro. Kako bismo očuvali ovu prekrasnu kuriju i stavili je u funkciju ustanove te šire društvene zajednice, odlučili smo joj dati novu ulogu- zavičajnog muzeja i galerijskog prostora s pratećim sadržajima (izložbe, koncerti i slično…).

Prvi korak u ostvarenju te ideje je izrada projektno –tehničke dokumentacije za sanaciju zgrade koja će biti dovršena ovih dana, kao preduvjeta  za buduće aplikacije na natječaje Ministarstva kulture i EU fondova.