POZIV ZA DOSTAVU PONUDA

Centar za rehabilitaciju Stančić, Stančić, Zagrebačka 23, 10370 Dugo Selo, kao Naručitelj, pokrenuo je postupak jednostavne nabave za Usluge podrške vođenju projekta i javne nabave za projekt „Dva koraka dalje” iz Poziva na dostavu projektnih prijava „Podrška daljnjem procesu deinstitucionalizacije i transformacije domova socijalne skrbi za osobe s invaliditetom“, Referentna oznaka Poziva: UP.02.2.2.04 te Vam upućuje ovaj Poziv za dostavu ponude.

 1. SASTAVNI DIJELOVI POZIVA ZA DOSTAVU PONUDE:
 • DIO I – Ponudbeni list
 • DIO II – Troškovnik
 1. OPIS PREDMETA NABAVE
 • Opis predmeta nabave:

Izabrani Ponuditelj bit će angažiran za usluge podrške vođenju projekta i javne nabave kroz slijedeće aktivnosti:

 • podrška projektnom timu Naručitelja pri upravljanju projektom
 • podška pri upravljanju aktivnostima – vođenje projekta prema ugovoru odobrenom od strane provedbenih tijela
 • savjetovanje vezano uz upravljanje rizicima
 • podrška projektnom timu Naručitelja pri računovodstveno-financijskim evidentiranjima
 • provedbe projektnih aktivnosti tijekom cijelog trajanja projekta
 • savjetovanje vezano uz financijsko upravljanje i planiranje novčanog tijeka
 • kontrola ispravnosti knjiženja poslovnih promjena pri provedbi projektnih aktivnosti
 • savjetovanje oko pripreme izvještaja (ZNS-ova) te potrebne dokumentacije za izmjene i dopune Ugovora
 • savjetovanje o administrativnom vođenju i arhiviranju projektne dokumentacije
 • savjetovanje oko osiguranja vidljivosti projekta sukladno mjerama o informiranju i vidljivosti projekata financiranih iz Europskog socijalnog fonda
 • Izrada i revidiranje dokumentacije za nadmetanje za izbor dobavljača
 • Provođenje postupaka nabave
 • Sudjelovanje u radu odbora za ocjenjivanje, priprema zapisnika o ocjeni ponuda, odluka o odabiru, odluke o poništenju postupka i drugi potrebni dokumenti
 • Sva druga savjetovanja protrebna za uspješnu provedbu projekta
 • Planirane projektne aktivnosti:
  • Pružanje izvaninstitucijskih socijalnih usluga u sklopu Dnevnog centra Dugo Selo i Dnevnog centra organiziranog stanovanja Dugo Selo i Sesvete
  • Pružanje izvaninstitucijskih socijalnih usluga u sklopu Dnevnog centra Vrbovec
  • Jačanje kapaciteta stručnjaka za podršku djeci s teškoćama u razvoju i odraslim osobama s invaliditetom
  • Senzibilizacija javnosti o procesu prevencije institucionalizacije i deinstitucionalizacije
  • Promidžba i vidljivost
  • Upravljanje projektom i administracija
 • Ukupna vrijednost projekta: 11.439.695,68 HRK
 • Procijenjena vrijednost nabave: 190.000,00 kn bez PDV-a (237.500,00 s PDV-om)
 • Sukladno članku 15. i članku 12. stavku 1. Zakona o javnoj Nabavi (NN 120/16) na nabavu roba i usluga procijenjene vrijednosti manje od 200.000,00 kn odredbe Zakona o javnoj nabavi ne primjenjuju se.
 • U sklopu projekta biti će potrebno provesti slijedeće postupke nabava:
 • 2 otvorena postupka nabave roba
 • 32 jednostavna postupaka nabave roba/usluga
 1. PODACI O NARUČITELJU I O OSOBI ZADUŽENOJ ZA KOMUNIKACIJU S PONUDITELJEM

Naziv:                                      Centar za rehabilitaciju Stančić

Adresa:                                    Zagrebačka 23, 10370 Stančić, Dugo Selo

Osoba za kontakt:                    Jasna Lesički

Telefon:                                    +385 98 204 957, 

E-mail adresa:                            jasna.lesicki@gmail.com

 1. UVJETI NABAVE
 • Ovaj postupak nabave uključuje sklapanje: Ugovora o nabavi usluga podrške vođenju projekta i javne nabave za potrebe projekta „Dva koraka dalje“, broj ugovora UP.02.2.2.04.0005
 • Potpisivanje ugovora se očekuje u roku od 7 dana po objavi odluke o odabiru
 • Rok valjanosti ponude: 60 dana od otvaranja ponude
 • Rok izvršenja usluge: do kraja provedbe projekta tj. do 16.04.2022. godine
 • Rok, način i uvjeti plaćanja:
  • 25% ugovorene cijene po potpisu ugovora
  • 25% ugovorene cijene u roku od 150 dana od potpisa ugovora
  • 20% ugovorene cijene u roku od 360 dana od potpisa ugovora
  • 10% ugovorene cijene u roku od 540 dana od potpisa ugovora
  • 10% ugovorene cijene u roku od 700 dana od potpisa ugovora
  • 10% ugovorene cijene 120 dana prije kraja provedbe projeka

Izvršitelj izdaje račun u gore definiranim rokovima, a isti će biti plaćen u roku do 90 dana od dana izdavanja računa.

 • Kriterij za odabir ponude je ekonomski najpovoljnija ponuda.

Kriterij za odabir ponude je ekonomski najpovoljnija ponuda (najbolji omjer cijene i kvalitete).

Ako su dvije ili više valjanih ponuda jednako rangirane prema kriteriju za odabir ponude, Naručitelj će odabrati onu ponudu, koja je pristigla ranije.

Opis kriterija i način utvrđivanja bodovne vrijednosti:

Pri odabiru najpovoljnijeg Ponuditelja Naručitelj će koristiti sljedeće kriterije:

Kriterij Relativni značaj Maksimalni broj bodova
1. Cijena ponude 35% 35
2. Specifično znanje i iskustvo stručnjaka u provedbi projekata financiranih sredstvima EFRR i ESF 35% 35
3. Godine iskustva stručnjaka u provedbi projekata financiranih sredstvima EFRR i ESF 10% 10
4. Specifično znanje i iskustvo stručnjaka u provedbi postupaka javne nabave 20% 20
Ukupno 100% 100

Metodologija ocjene ponuda koju će Naručitelj primijeniti je sljedeća:

 1. Cijena (maksimalno 35 bodova)

Maksimalni broj bodova dodijeliti će se ponudi s najnižom cijenom dok će se ostalim ponudama dodijeliti bodovi sukladno slijedećoj formuli:

P=PI/Pt x 35

gdje je:

P – broj bodova koji je ponuda dobila na temelju ponuđene cijene

PI – najniža cijena ponuđena u postupku nabave

Pt – cijena ponude koja je predmet ocjene

35– maksimalni broj bodova za cjenovni kriterij

 • Specifično znanje i iskustvo stručnjaka 1 u provedbi projekata financiranih sredstvima EFRR i ESF (maksimalno 35 bodova)

Bodovi će se u ovoj kategoriji određivati na sljedeći način:

Specifično znanje i iskustvo stručnjaka 1 u provedbi projekata financiranih sredstvima EFRR i ESF
Broj završenih/provedenih projekata i/ili ugovora Broj bodova
1-5 5
6-15 15
16-25 20
26-35 25
više od 35 35
 • Godine iskustva stručnjaka 1 u provedbi projekata financiranih sredstvima EFRR i ESF (maksimalno 10 bodova)

Bodovi će se u ovoj kategoriji određivati na sljedeći način:

Godine iskustva stručnjaka 1 u provedbi projekata financiranih sredstvima EFRR i ESF
Broj godina iskustva stručnjaka 1 u provedbi projekata Broj bodova
0-2 1
2-3 2
3-4 4
4-5 6
više od 5 10
 • Specifično znanje i iskustvo stručnjaka 2 u provedbi postupaka javne nabave (maksimalno 20 bodova)

Bodovi će se u ovoj kategoriji određivati na sljedeći način:

Specifično znanje i iskustvo stručnjaka 2 u provedbi postupaka javne nabave
Broj završenih/provedenih postupaka javne nabave Broj bodova
1-5 3
6-15 5
16-25 15
više od 25 20
 • Dokazi sposobnosti:
 1. Ponuditelj mora dokazati svoj upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar države sjedišta gospodarskog subjekta.

Upis u registar dokazuje se odgovarajućim izvodom (npr. Izvadak iz sudskog registra), a ako se oni ne izdaju u državi sjedišta gospodarskog subjekta, gospodarski subjekt može dostaviti izjavu s ovjerom potpisa kod nadležnog tijela.

Izvod ili izjava ne smiju biti stariji od 30 dana računajući od dana slanja poziva za dostavu ponuda putem elektroničke pošte.

Naručitelj neće uzeti u obzir ponudu Ponuditelja koji ne priloži traženi dokaz sposobnosti.

 •  Potvrdu porezne uprave o stanju duga ili jednakovrijedni dokument nadležnog tijela države sjedišta gospodarskog subjekta ako se ne izdaje gore navedena potvrda ili izjava pod prisegom ili odgovarajuća izjava osobe koja je po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta ispred nadležne sudske ili upravne vlasti ili bilježnika ili nadležnog strukovnog ili trgovinskog tijela u državi sjedišta gospodarskog subjekta  ili izjavu s ovjerenim potpisom kod bilježnika, ako se u državi sjedišta gospodarskog subjekta ne izdaje gore navedena potvrda ili jednakovrijedni dokument.

Potvrda ne smije biti  starija od 30 dana računajući od dana slanja poziva za dostavu ponuda  putem elektroničke pošte.

Naručitelj neće uzeti u obzir ponudu Ponuditelja ako utvrdi da Ponuditelj nije ispunio obvezu plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje. Iznimno, Naručitelj će uzeti u obzir ponudu takvog Ponuditelja ako mu skladno posebnom propisu plaćanje obveza  nije dopušteno, ili mu je odobrena odgoda plaćanja.

 • Uvjeti tehničke i stručne sposobnosti i njihove minimalne razine: Naručitelj zahtijeva od gospodarskog subjekta potrebne ljudske i tehničke resurse te iskustvo potrebno za izvršenje ugovora na odgovarajućoj razini kvalitete, a osobito da gospodarski subjekt ima dovoljnu razinu iskustva, što se dokazuje odgovarajućim referencijama, odnosno stručna sposobnost gospodarskog subjekta za pružanje usluga ocjenjuje se u odnosu na njegove vještine, učinkovitost, iskustvo i pouzdanost. Od gospodarskog subjekta zahtjeva se angažiranje u provedbi ugovora minimalno (1) jednog stručnjaka u provedbi projekata i minimalno (1) jednog stručnjaka iz područja javne nabave.

Gospodarski subjekt dostavlja u ponudi dokaze sposobnosti.

3.1. Dokazi sposobnosti za stručnjaka 1 u provedbi projekata:

– Izjava o iskustvu stručnjaka 1 u provedbi projekata – broj završenih projekata i/ili ugovora. Izjava obavezno sadrži referentni broj projekta/ugovora, ime projekta, ukupnu vrijednost projekta, trajanje projekta u mjesecima, fond iz kojeg je sufinanciran projekt te kontakt  za provjeru ugovora (broj telefona i/ili email adresa).

– Izjava o iskustvu stručnjaka u provedbi projekata – broj godina iskustva u provedbi projekata i/ili ugovora financiranih iz EFRR ili ESF,

– Životopis stručnjaka u kojem moraju biti jasno istaknuti podaci vezani uz traženo profesionalno iskustvo u provedbi projekata i/ili ugovora,

Životopis mora biti vlastoručno potpisan od strane stručnjaka na koga se odnosi, mora biti na hrvatskom jeziku, a ukoliko je na nekom stranom jeziku, ponuditelj u ponudi obvezno mora priložiti prijevod životopisa na hrvatski jezik izvršen po ovlaštenom sudskom tumaču.

– Uvjerenje ili ovlašteni certifikat stručnjaka da zadovoljava uvjete za ovlaštenog voditelja EU projekta (stručna kvalifikacija)

3.2. Dokazi sposobnosti za stručnjaka 2 iz područja javne nabave:

– Izjava o iskustvu stručnjaka u javnoj nabavi – broj završenih postupaka javne nabave. Izjava obavezno sadrži, ime naručitelja, predmet nabave, datum završetka postupka nabave, vrijednost potpisanog ugovor te kontakt za provjeru ugovora (broj telefona i/ili email adresa)

– Životopis stručnjaka kojem moraju biti jasno istaknuti podaci vezani uz traženo profesionalno iskustvo u provedbi postupaka javne nabave,

Životopis mora biti vlastoručno potpisan od strane stručnjaka na koga se odnosi, mora biti na hrvatskom jeziku, a ukoliko je na nekom stranom jeziku, ponuditelj u ponudi obvezno mora priložiti prijevod životopisa na hrvatski jezik izvršen po ovlaštenom sudskom tumaču.

– Certifikat stručnjaka iz područja javne nabave (aktualan)

Nakon rangiranja ponuda prema kriteriju za odabir ponude, a prije donošenja odluke o odabiru, naručitelj može provjeriti vjerodostojnost podataka iz dostavljenih izjava te od najpovoljnijeg ponuditelja s kojim namjerava sklopiti ugovor o nabavi zatražiti dostavu dodatnih dokaza za provjeru podataka na potpisanim izjavama. Isto tako naručitelj može tražiti dostavu izvornika ili ovjerenih preslika jednog ili više dokumenata koji su bili traženi, a koje izdaju nadležna tijela.

 • SASTAVNI DIJELOVI PONUDE

Ponuda treba sadržavati:

 • Ponudbeni list (popunjen, potpisan i ovjeren od strane Ponuditelja)
 • Troškovnik (popunjen, potpisan i ovjeren od strane Ponuditelja)
 • Dokazi sposobnosti
 • ROK I NAČIN DOSTAVE PONUDE
 • Krajnji rok za podnošenje ponude je 06.09.2019.g. u 12:00 sati.
 • Ponude se dostavljaju elektroničkim putem na adresu jasna.lesicki@gmail.com
 • Postupak nabave će se provesti slanjem poziva za dostavu ponuda na adrese najmanje tri (3) ponuditelja te će se objaviti na internetskim stranicama Centra za rehabilitaciju Stančić kako bi ponude mogli dostaviti svi zainteresirani gospodarski subjekti.
 • OSTALO

1. Način određivanja cijene ponude, valuta ponude

 • Tijekom trajanja ugovora cijena ponude je nepromjenjiva. Ponuditelj izražava cijenu ponude u kunama.
 • Cijena ponude piše se brojkama. U cijenu ponude bez poreza na dodanu vrijednost moraju biti uračunati svi troškovi i popusti.
 • Jezik i pismo ponude
 • Ponuda se izrađuje na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.
 • Ostale obavijesti
 • Gospodarski subjekti mogu zahtjevati objašnjenja vezana uz Poziv za dostavu ponuda i to najkasnije 3 (tri) dana prije isteka roka za dostavu ponuda, a Naručitelj je dužan poslati odgovor na upit, na dokaziv način, najkasnije 2 (dva) dana prije isteka roka za dostavu ponuda.
 • Kontakt osoba u postupku nabave i suradnje s pružateljem i za cjelokupno izvršenje usluge: Jasna Lesički, jasna.lesicki@gmail.com
 • Pisanu obavijest o rezultatima nabave Naručitelj će dostaviti  putem elektroničke pošte svim Ponuditeljima u roku od trideset (30) dana od isteka roka za dostavu ponuda.
 • Naručitelj zadržava pravo poništiti ovaj postupak nabave u bilo kojem trenutku, odnosno ne odabrati niti jednu ponudu, a sve bez ikakvih obveza ili naknada bilo koje vrste prema Ponuditeljima.
 • Naručitelj će sa odabranim Ponuditeljem sklopiti ugovor o nabavi usluga podrške vođenju projekta i javne nabave za potrebe projekta „Dva koraka dalje“, broj ugovora UP.02.2.2.04.0005

S poštovanjem,

Ravnateljica

                                                                                                  Sanjica Grbavac, prof.def.

Dokumenti: