Poziv za dostavu ponuda

Centar za rehabilitaciju Stančić,Stančić, Zagrebačka 23, Dugo Selo, kao naručitelj pokrenuo je postupak jednostavne nabave i isporuke radne obuće za potrebe djelatnika Centra za rehabilitaciju Stančić , te Vam upućuje ovaj Poziv za dostavu ponude.

1.SASTAVNI DIJELOVI POZIVA ZA DOSTAVU PONUDE:

 • DIO 1.- Ponudbeni list
 • DIO 2.-Troškovnik
 • DIO 3.-Prijedlog Ugovora

2.OPIS PREDMETA NABAVE

 • Opis predmeta nabave: Nabava i isporuka radne obuće za potrebe djelatnika  Centara za rehabilitaciju Stančić
 • Procijenjena vrijednost nabave: 80.000,00 kn bez PDV-a
 • Sukladno članku 15. I članku 12. Stavku 1. Zakona o javnoj Nabavi (NN 120/16) na nabavu roba i usluga procijenjene vrijednosti manje od 200.000,00 kn odredbe Zakona o javnoj nabavi ne primjenjuju se.

3.UVJETI NABAVE

 • Ovaj postupak nabave uključuje sklapanje: Ugovora o nabavi i isporuci radne obuće za potrebe djelatnika Centra za rehabilitaciju Stančić.

Naručitelj temeljem članka 51. ZJN2016, rezervira pravo sudjelovanja u postupcima javne nabave zaštitnim radionicama, gospodarskim subjektima čiji je osnovni cilj društvena i profesionalna integracija osoba s invaliditetom, gospodarskim subjektima čiji je osnovni cilj društvena i profesionalna integracija osoba u nepovoljnom položaju odnosno određuje za takve ugovore da se izvršavaju u kontekstu zaštićenih programa zapošljavanja.

U slučaju rezerviranja prava na sudjelovanje ponuditelji moraju imati najmanje 51 % zaposlenih osoba u tim radionicama, gospodarskim subjektima ili programima predstavljaju radnici koji su osobe s invaliditetom ili radnici u nepovoljnom položaju.

 • Rok valjanosti ponude: 30 dana od otvaranja ponude
 • Rok isporuke robe: Isporučitelj se obvezuje izvršiti isporuku radne obuće u roku od 30 dana od dana potpisivanja ugovora.
 • Rok,način i uvjeti plaćanja: Izvršitelj se obvezuje fakturirati svaku isporuku po ugovorenim cijenama, a plaćanje se načelno vrši u roku od 30 dana od dana zaprimanja računa .
 • Kriterij za odabir ponude: najniža cijena
 • Dokaz sposobnosti:

1.Ponuditelj mora dokazati da udovoljava uvjetima upisom u odgovarajući registar, potvrdom nadležnog tijela ili na drugi prikladan  način da ima najmanje 51 % zaposlenih osoba u radionicama, gospodarskim subjektima ili programima u kojima su osobe s invaliditetom ili radnici u nepovoljnom položaju.

Upis u registar dokazuje se odgovarajućim izvodom (npr. Izvadak iz sudskog registra), a ako se oni ne izdaju u državi sjedišta gospodarskog subjekta, gospodarski subjekt može dostaviti izjavu s ovjerom potpisa kod nadležnog tijela.

Izvod ili izjava ne smiju biti stariji od 30 dana računajući od dana slanja poziva za dostavu ponuda putem elektroničke pošte.

Naručitelj neće uzeti u obzir ponudu ponuditelja koji ne priloži traženi dokaz sposobnosti.

            2. Potvrdu porezne uprave o stanju duga ili jednakovrijedni dokument nadležnog tijela države sjedišta gospodarskog subjekta ako se ne izdaje gore navedena potvrda ili izjava pod prisegom ili odgovarajuća izjava osobe koja je po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta ispred nadležne sudske ili upravne vlasti ili bilježnika ili nadležnog strukovnog ili trgovinskog tijela u državi sjedišta gospodarskog subjekta  ili izjavu s ovjerenim potpisom kod bilježnika, ako se u državi sjedišta gospodarskog subjekta ne izdaje gore navedena potvrda ili jednakovrijedni dokument.

Potvrda ne smije biti  starija od 30 dana računajući od dana slanja poziva za dostavu ponuda  putem elektroničke pošte.

Naručitelj neće uzeti u obzir ponudu ponuditelja ako utvrdi da ponuditelj nije ispunio obvezu plaćanja dospjelih poreznih obveza  i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje. Iznimno ,naručitelj će uzeti u obzir ponudu takvog ponuditelja ako mu skladno posebnom propisu plaćanje obveza  nije dopušteno, ili mu je odabrana odgoda plaćanja.

4.UVJETI TEHNIČKE I SRUČNE SPOSOBNOSTI           

                  1.  Opisi ili fotografije proizvoda  Tehnička i stručna sposobnost gospodarskog subjekta, iz ove točke dokumentacije, dokazuje se:-Fotografijom predmeta nabave za svaki traženi artikl 

                  2. Potvrde koje izdaju nadležni instituti za kontrolu kvalitete ili agencije priznate stručnosti kojima se potvrđuje sukladnost proizvoda s točno određenim tehničkim specifikacijama ili normama na koje se upućuje.

5.SASTAVNI DIJELOVI PONUDE

Ponuda treba sadržavati:

 • Ponudbeni list ( popunjen,potpisan i ovjeren od strane ponuditelja)
 • Troškovnik
 • Dokazi sposobnosti
 • Potpisani prijedlog Ugovora

6.ROK I NAČIN DOSTAVE PONUDE

 • Krajnji rok za podnošenje ponude je 17.listopad 2019. g. u 13:00 sati. Otvaranje ponuda održat će se nakon isteka  roka za dostava ponuda u prostorijama naručitelja. Otvaranje ponuda nije javno.
 • Ponuda se u zatvorenoj omotnici dostavlja na adresu naručitelja:

            Centar za rehabilitaciju Stančić

            Stančić, Zagrebačka 23, 10370 Dugo Selo

Na omotnici ponude mora biti naznačeno:

 • naziv i adresa naručitelja,
 • naziv i adresa ponuditelja,
 • naziv predmeta nabave, odnosno grupe predmeta nabave na koju se ponuda odnosi,
 • naznaka “ne otvaraj”
 • Nije dopušteno dostavljanje ponude elektroničkim putem.
 • Naručitelj će ovaj poziv za dostavu ponuda objaviti na svojim internetski stranicama kako bi ponude mogli dostaviti svi zainteresirani gospodarski subjekti

7.OSTALO

1.Način određivanja cijene ponude, valuta ponude

 • Tijekom trajanja ugovora cijena ponude je nepromjenjiva. Ponuditelj izražava cijenu ponude u kunama.
 • Cijena ponude piše se brojkama. U cijenu ponude bez poreza na dodanu vrijednost moraju biti uračunati svi troškovi i popusti.
 • Ponuda se izrađuje bez posebne naknade.

2. Jezik i pismo ponude

 • Ponuda se izrađuje na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.

3.Ostale obavijesti

 • Gospodarski subjekti mogu zahtjevati objašnjenja vezana uz Poziv za dostavu ponuda i to najkasnije tri (3) dana prije isteka roka za dostavu ponuda, a naručitelj je dužan  poslati odgovor na upit , na dokaziv način, najkasnije dva (2) dana prije isteka roka za dostavu ponuda.
 • Kontak osoba u postupku nabave i suradnje s pružateljem i za cijelokupno izvršenje usluge: Sanja Đuras, sanja.duras@socskrb.hr
 • Pisanu obavijest o rezultatima nabave naručitelj će dostaviti  putem elektroničke pošte svim ponuditeljima u roku od trideset (30) dana od isteka roka za  dostavu ponuda.
 • Naručitelj će sa odabranim ponuditeljem sklopiti ugovor o nabavi i isporuci radne obuće za potrebe djelatnika Centra za rehabilitaciju Stančić

S poštovanjem,

                                                                                    Sanjica Grbavac, prof.def.ravnateljica                                                                                     Odgovorna osoba  Naručitelja

Dokumenti: