POZIV ZA DOSTAVU PONUDA

Centar za rehabilitaciju Stančić, Stančić, Zagrebačka 23, Dugo Selo, kao naručitelj pokrenuo je postupak jednostavne nabave za Psihologijske testove i prateće edukacije za provedbu testiranja za projekt „Dva koraka dalje” iz Poziva na dostavu projektnih prijava „Podrška daljnjem procesu deinstitucionalizacije i transformacije domova socijalne skrbi za osobe s invaliditetom“, Referentna oznaka Poziva: UP.02.2.2.04 te Vam upućuje ovaj Poziv za dostavu ponude.

1.SASTAVNI DIJELOVI POZIVA ZA DOSTAVU PONUDE:

 • DIO 1.- Ponudbeni list
 • DIO 2.-Troškovnik

2.PREDMET NABAVE

Opis predmeta nabave: Psihologijski testovi i prateće edukacije za provedbu testiranja

 1. CPM
 2. WISC
 3. TSCC
 4. Bender-geštalt II
 5. RCFT
 6. ADHDT – test za deficit pažnje
 7. Koralje
 8. PRED ČIP
 9. TROG-2
 10. PPVT-III HR
 11. BYI-II
 12. RTČ
 13. RLJG
 14. E-potjeh
 • Količina predmeta nabave određena je u Troškovniku koji se nalazi u privitku ovog Poziva i čini njegov sastavni dio
 • Predmet nabave nije podijeljen na grupe
 • Procijenjena vrijednost nabave 111.760,00 HRK bez PDV-a (139.700,00 HRK s PDV-om)
 • Sukladno članku 15. i članku 12. Stavku 1. Zakona o javnoj Nabavi (NN 120/16) na nabavu roba i usluga procijenjene vrijednosti manje od 200.000,00 HRK odredbe Zakona o javnoj nabavi ne primjenjuju se.

3.PODACI O NARUČITELJU I O OSOBI ZADUŽENOJ ZA KOMUNIKACIJU S PONUDITELJEM

Naziv:                                      Centar za rehabilitaciju Stančić

Adresa:                                    Zagrebačka 23, 10370 Stančić, Dugo Selo

Osoba za kontakt:                    Jasna Lesički

Telefon:                                    +385 98 204 957

E-mail adresa:                             jasna.lesicki@gmail.com

4.UVJETI NABAVE

 • Ovaj postupak nabave uključuje sklapanje: Ugovora o nabavi Psihologijskih testova i pratećih edukacija za potrebe projekta „Dva koraka dalje“ Centra za rehabilitaciju Stančić broj ugovora UP.02.2.2.04.0005.
 • Potpisivanje ugovora se očekuje u roku od 7 dana po objavi odluke o odabiru
 • Rok valjanosti ponude: 60 dana od krajnjeg dana određenog za dostavu ponude
 • Rok izvršenja usluge: U roku 30 dana od sklapanja ugovora
 • Rok, način i uvjeti plaćanja:
  • 30% ugovorene cijene po sklapanju ugovora
  • 70% ugovorene cijene po izvršenju usluge/isporuke robe

Izvršitelj izdaje račun u gore definiranim rokovima, a isti će biti plaćen u roku do 30 dana od dana izdavanja računa.

 • Kriterij za odabir ponude: najniža cijena
 • Dokaz sposobnosti:

            1. Potvrdu porezne uprave o stanju duga ili jednakovrijedni dokument nadležnog tijela države sjedišta gospodarskog subjekta ako se ne izdaje gore navedena potvrda ili izjava pod prisegom ili odgovarajuća izjava osobe koja je po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta ispred nadležne sudske ili upravne vlasti ili bilježnika ili nadležnog strukovnog ili trgovinskog tijela u državi sjedišta gospodarskog subjekta  ili izjavu s ovjerenim potpisom kod bilježnika, ako se u državi sjedišta gospodarskog subjekta ne izdaje gore navedena potvrda ili jednakovrijedni dokument.

Potvrda ne smije biti  starija od 30 dana računajući od dana slanja poziva za dostavu ponuda  putem elektroničke pošte.

Naručitelj neće uzeti u obzir ponudu ponuditelja ako utvrdi da ponuditelj nije ispunio obvezu plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje. Iznimno, naručitelj će uzeti u obzir ponudu takvog ponuditelja ako mu skladno posebnom propisu plaćanje obveza  nije dopušteno, ili mu je odabrana odgoda plaćanja.

5.SASTAVNI DIJELOVI PONUDE

Ponuda treba sadržavati:

 • Ponudbeni list (popunjen, potpisan i ovjeren od strane ponuditelja)
 • Troškovnik (popunjen, potpisan i ovjeren od strane ponuditelja)
 • Dokazi sposobnosti

6.ROK I NAČIN DOSTAVE PONUDE

 • Krajnji rok za podnošenje ponude je 20.11.2019.g. u 12:00 sati.
 • Ponude se dostavljaju elektroničkim putem na adresu jasna.lesicki@gmail.com
 • Naručitelj će ovaj poziv za dostavu ponuda objaviti na svojim internetskim stranicama kako bi ponude mogli dostaviti svi zainteresirani gospodarski subjekti
 • Krajnji rok za donošenje odluke o odabiru odnosno odluke o poništenju iznosi trideset (30) dana od dana zaprimanja ponuda.

7.OSTALO

1.Način određivanja cijene ponude, valuta ponude

 • Tijekom trajanja ugovora cijena ponude je nepromjenjiva. Ponuditelj izražava cijenu ponude u kunama.
 • Cijena ponude piše se brojkama. U cijenu ponude bez poreza na dodanu vrijednost moraju biti uračunati svi troškovi i popusti.

2. Jezik i pismo ponude

 • Ponuda se izrađuje na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.

3.Ostale obavijesti

 • Gospodarski subjekti mogu zahtijevati objašnjenja vezana uz Poziv za dostavu ponuda i to najkasnije tri (3) dana prije isteka roka za dostavu ponuda, a naručitelj je dužan poslati odgovor na upit, na dokaziv način, najkasnije dva (2) dana prije isteka roka za dostavu ponuda.
 • Kontakt osoba u postupku nabave i suradnje s pružateljem i za cjelokupno izvršenje usluge: Jasna Lesički, jasna.lesicki@gmail.com
 • Pisanu obavijest o rezultatima nabave naručitelj će dostaviti  putem elektroničke pošte svim ponuditeljima u roku od trideset (30) dana od isteka roka za  dostavu ponuda.
 • Naručitelj će sa odabranim ponuditeljem sklopiti ugovor o nabavi Psihologijskih testova i pratećih edukacija za potrebe projekta „Dva koraka dalje“  Centra za rehabilitaciju Stančić, broj ugovora UP.02.2.2.04.0005.

S poštovanjem,

Ravnateljica Sanjica Grbavac, prof.def.

Dokumenti: