POZIV ZA DOSTAVU PONUDA – drvena stolarija (vrata)

Centar za rehabilitaciju Stančić,Stančić, Zagrebačka 23, Dugo Selo, kao naručitelj pokrenuo je postupak jednostavne nabava  i isporuka drvene stolarije (vrata) za potrebe odsjeka u Centru za rehabilitaciju Stančić  te Vam upućuje ovaj Poziv za dostavu ponude.

1.SASTAVNI DIJELOVI POZIVA ZA DOSTAVU PONUDE:

 • DIO 1.- Ponudbeni list
 • DIO 2.-Troškovnik

2.OPIS PREDMETA NABAVE

 • Opis predmeta nabave: Nabava ,isporuka i ugradnja drvene stolarije (vrata) za potrebe odsjeka u Centru za rehabilitaciju Stančić
 • Procijenjena vrijednost nabave: 249.000,00 kn bez PDV-a
 • Sukladno Članku 15. i Članku 12. Stavku 1. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) za nabavu roba i usluga procijenjene vrijednosti manje od 200.000,00 kn, odnosno radova čija je procijenjena vrijednost nabave manja od 500.000,00 kn odredbe Zakona o javnoj nabavi ne primjenjuju se.

3.UVJETI NABAVE

 • Ovaj postupak nabave uključuje sklapanje: Naručitelj nema planirana sredstava u svom Financijskom planu za nabavu predmetne nabave te je dužan uputiti obrazloženi pisani zahtjev Ministarstvu o potrebi nabave . Ako Ministarstvo ocijeni nabavu opravdanom, te ako su za predmetnu nabavu rezervirana sredstva u Financijskom planu Ministarstva, Ministarstvo  dostavlja suglasnost za sklapanje ugovora . Ako Ministarstvo uskrati  suglasnost Naručitelj je obvezan poništiti postupak nabave.
 • Rok valjanosti ponude: 90 dana od otvaranja ponude.
 • Rok isporuke robe: Isporučitelj se obvezuje nabaviti, isporučiti i ugraditi  drvenu stolariju (vrata) u roku od 60 dana od dana potpisivanja Ugovora.

Isporučitelj će drvenu stolariju (vrata) isporučiti  i ugraditi na lokaciji Naručitelja: Stančić, Zagrebačka 23, Dugo Selo.

 • Rok,način i uvjeti plaćanja: 30 dana od dana primitka  valjanog računa  .
 • Kriterij za odabir ponude: najniža cijena
 • Dokaz sposobnosti:

1.Ponuditelj mora dokazati svoj upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar države sjedišta gospodarskog subjekta.

Upis u registar dokazuje se odgovarajućim izvodom (npr. Izvadak iz sudskog registra), a ako se oni ne izdaju u državi sjedišta gospodarskog subjekta, gospodarski subjekt može dostaviti izjavu s ovjerom potpisa kod nadležnog tijela.

Izvod ili izjava ne smiju biti stariji od 30 dana računajući od dana slanja poziva za dostavu ponuda putem elektroničke pošte.

Naručitelj neće uzeti u obzir ponudu ponuditelja koji ne priloži traženi dokaz sposobnosti.

            2. Potvrdu porezne uprave o stanju duga ili jednakovrijedni dokument nadležnog tijela države sjedišta gospodarskog subjekta ako se ne izdaje gore navedena potvrda ili izjava pod prisegom ili odgovarajuća izjava osobe koja je po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta ispred nadležne sudske ili upravne vlasti ili bilježnika ili nadležnog strukovnog ili trgovinskog tijela u državi sjedišta gospodarskog subjekta  ili izjavu s ovjerenim potpisom kod bilježnika, ako se u državi sjedišta gospodarskog subjekta ne izdaje gore navedena potvrda ili jednakovrijedni dokument.

Potvrda ne smije biti  starija od 30 dana računajući od dana slanja poziva za dostavu ponuda  putem elektroničke pošte.

Naručitelj neće uzeti u obzir ponudu ponuditelja ako utvrdi da ponuditelj nije ispunio obvezu plaćanja dospjelih poreznih obveza  i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje. Iznimno ,naručitelj će uzeti u obzir ponudu takvog ponuditelja ako mu skladno posebnom propisu plaćanje obveza  nije dopušteno, ili mu je odabrana odgoda plaćanja.

4.SASTAVNI DIJELOVI PONUDE

Ponuda treba sadržavati:

 • Ponudbeni list ( popunjen,potpisan i ovjeren od strane ponuditelja)
 • Troškovnik
 • Dokaze sposobnosti

5.NAČIN ODREĐIVANJA CIJENA PONUDE, VALUTA PONUDE I JEZIK I

    PONUDE

 • Tijekom trajanja ugovora cijena ponude je nepromjenjiva. Ponuditelj izražava cijenu ponude u kunama.
 • Cijena ponude piše se brojkama. U cijenu ponude bez poreza na dodanu vrijednost moraju biti uračunati svi troškovi i popusti.
 • Ponuda se izrađuje bez posebne naknade
 • Ponuda se izrađuje na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.

6.ROK I NAČIN DOSTAVE PONUDE

Krajnji rok za podnošenje ponude je  1.listopad 2020.g na mail adresu: sanja.duras@socskrb.hr. Otvaranje ponuda nije javno.

8.OSTALE OBAVIJESTI

 • Naručitelj će ovaj poziv za dostavu ponuda objaviti na svojim internetski stranicama kako bi ponude mogli dostaviti svi zainteresirani gospodarski subjekti
 • Gospodarski subjekti mogu zahtjevati objašnjenja vezana uz Poziv za dostavu ponuda i to najkasnije tri (3) dana prije isteka roka za dostavu ponuda, a naručitelj je dužan  poslati odgovor na upit , na dokaziv način, najkasnije dva (2) dana prije isteka roka za dostavu ponuda.
 • Kontak osoba u postupku nabave i suradnje s pružateljem i za cijelokupno izvršenje usluge: Sanja Đuras, sanja.duras@socskrb.hr
 • Pisanu obavijest o rezultatima nabave naručitelj će dostaviti  putem elektroničke pošte svim ponuditeljima nakon  zaprimanja  dobivanja odgovora od  strane Ministarstva na pisani zahtjev Naručitelja.
 • Ako Naručitelj dobije suglasnost od Ministarstva sklopit će Ugovor o nabavi ,isporuci i ugradnji drvene stolarije (vrata) za potrebe odsjeka u Centru za rehabilitaciju Stančić
 • Ako Ministarstvo uskrati  suglasnost Naručitelj će poništiti postupak nabave.

S poštovanjem,

                                                                                                Sanjica Grbavac,prof.def.                                                                                                 Odgovorna osoba naručitelja

Dokumenti: