POZIV ZA DOSTAVU PONUDA – postupak jednostavne nabave i isporuke namještaja za potrebe odsjeka u Centru za rehabilitaciju Stančić

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA

Centar za rehabilitaciju Stančić,Stančić, Zagrebačka 23, Dugo Selo, kao naručitelj pokrenuo je postupak jednostavne nabave i isporuke namještaja za  potrebe odsjeka u  Centru za rehabilitaciju Stančić , te Vam upućuje ovaj Poziv za dostavu ponude.

1.SASTAVNI DIJELOVI POZIVA ZA DOSTAVU PONUDE:

 • DIO 1.- Ponudbeni list
 • DIO 2.-Troškovnik

2.OPIS PREDMETA NABAVE

 • Opis predmeta nabave: Nabava i isporuka namještaja za  potrebe odsjeka u  Centru za rehabilitaciju Stančić
 • Procijenjena vrijednost nabave:199.000,00 kn bez PDV-a
 • Sukladno Članku 15. i Članku 12. Stavku 1. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) za nabavu roba i usluga procijenjene vrijednosti manje od 200.000,00 kn odredbe Zakona o javnoj nabavi ne primjenjuju se.

3.UVJETI NABAVE

 • Ovaj postupak nabave uključuje sklapanje: Naručitelj nema planirana sredstava u svom Financijskom planu za nabavu predmetne nabave te je dužan uputiti obrazloženi pisani zahtjev Ministarstvu o potrebi nabave . Ako Ministarstvo ocijeni nabavu opravdanom, te ako su za predmetnu nabavu rezervirana sredstva u Financijskom planu Ministarstva, Ministarstvo  dostavlja suglasnost za sklapanje ugovora . Ako Ministarstvo uskrati suglasnost Naručitelj je obvezan poništiti postupak nabave.
 • Rok valjanosti ponude: 120 dana od otvaranja ponude.
 • Rok isporuke robe: Isporučitelj se obvezuje isporučiti namještaj u roku od 60 dana od dana potpisivanja Ugovora.

Prodavatelj će namještaj isporučiti na lokaciju Naručitelja: Stančić, Zagrebačka 23, Dugo Selo.

 • Rok,način i uvjeti plaćanja: 30 dana od dana primitka  valjanog računa  .
 • Kriterij za odabir ponude: najniža cijena
 • Dokaz sposobnosti:

1.Ponuditelj mora dokazati svoj upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar države sjedišta gospodarskog subjekta.

Upis u registar dokazuje se odgovarajućim izvodom (npr. Izvadak iz sudskog registra), a ako se oni ne izdaju u državi sjedišta gospodarskog subjekta, gospodarski subjekt može dostaviti izjavu s ovjerom potpisa kod nadležnog tijela.

Izvod ili izjava ne smiju biti stariji od 30 dana računajući od dana slanja poziva za dostavu ponuda putem elektroničke pošte.

Naručitelj neće uzeti u obzir ponudu ponuditelja koji ne priloži traženi dokaz sposobnosti.

            2. Potvrdu porezne uprave o stanju duga ili jednakovrijedni dokument nadležnog tijela države sjedišta gospodarskog subjekta ako se ne izdaje gore navedena potvrda ili izjava pod prisegom ili odgovarajuća izjava osobe koja je po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta ispred nadležne sudske ili upravne vlasti ili bilježnika ili nadležnog strukovnog ili trgovinskog tijela u državi sjedišta gospodarskog subjekta  ili izjavu s ovjerenim potpisom kod bilježnika, ako se u državi sjedišta gospodarskog subjekta ne izdaje gore navedena potvrda ili jednakovrijedni dokument.

Potvrda ne smije biti  starija od 30 dana računajući od dana slanja poziva za dostavu ponuda  putem elektroničke pošte.

Naručitelj neće uzeti u obzir ponudu ponuditelja ako utvrdi da ponuditelj nije ispunio obvezu plaćanja dospjelih poreznih obveza  i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje. Iznimno ,naručitelj će uzeti u obzir ponudu takvog ponuditelja ako mu skladno posebnom propisu plaćanje obveza  nije dopušteno, ili mu je odabrana odgoda plaćanja.

4. UVJETI TEHNIČKE I STRUČNE SPOSOBNOSTI

Kao dokaz tehničke i stručne sposobnosti  potrebno je osim financijske ponude  dostaviti fizički primjerak/uzorak iz troškovnika pod rednim brojem 1.(radni sto 1600x600x750 mm), 2.(otvorena zidna polica 700x150x1000 mm) i 3.(ormar 450x570x2000 mm) u bijeloj strukturnoj boji.

Ponudbeni iznos mora uključivati sve troškove koje Ponuditelj može imati, te ne može naknadno potraživati dodatne iznose (npr. troškove putovanja i sl.).

5.SASTAVNI DIJELOVI PONUDE

Ponuda treba sadržavati:

 • Ponudbeni list ( popunjen,potpisan i ovjeren od strane ponuditelja)
 • Troškovnik
 • Dokaze sposobnosti
 • Dokaz tehničke sposobnosti (dostavljeni uzorak)

5.NAČIN IZRADE PONUDE:

 • Ponuda se izrađuje na način da čini cjelinu.
 • Ponuda se uvezuje na način da se onemogući naknadno vađenje ili umetanje listova.
 • Stranice ponude se označavaju brojem na način da je vidljiv redni broj stranice i ukupan broj stranica ponude.
 • Ponude se pišu neizbrisivom tintom.
 • Ispravci u ponudi moraju biti izrađeni na način da su vidljivi. Ispravci moraju uz navod datuma ispravka biti potvrđeni potpisom ponuditelja.

6.NAČIN ODREĐIVANJA CIJENA PONUDE, VALUTA PONUDE I JEZIK I

    PONUDE

 • Tijekom trajanja ugovora cijena ponude je nepromjenjiva. Ponuditelj izražava cijenu ponude u kunama.
 • Cijena ponude piše se brojkama. U cijenu ponude bez poreza na dodanu vrijednost moraju biti uračunati svi troškovi i popusti.
 • Ponuda se izrađuje bez posebne naknade
 • Ponuda se izrađuje na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.

6.ROK I NAČIN DOSTAVE PONUDE

 • Krajnji rok za podnošenje ponude je 23.9.2021g.. Otvaranje ponuda održat će se nakon  isteka roka za dostava ponuda u prostorijama naručitelja.
 •  Otvaranje ponuda nije javno.
 • Ponuda se dostavlja na  mail adresu naručitelja: sanja.duras@socskrb.hr
 • Naručitelj će ovaj poziv za dostavu ponuda objaviti na svojim internetski stranicama kako bi ponude mogli dostaviti svi zainteresirani gospodarski subjekti

8.OSTALE OBAVIJESTI

 • Gospodarski subjekti mogu zahtjevati objašnjenja vezana uz Poziv za dostavu ponuda i to najkasnije tri (3) dana prije isteka roka za dostavu ponuda, a naručitelj je dužan  poslati odgovor na upit , na dokaziv način, najkasnije dva (2) dana prije isteka roka za dostavu ponuda.
 • Kontak osoba u postupku nabave i suradnje s pružateljem i za cijelokupno izvršenje usluge: Sanja Đuras, sanja.duras@socskrb.hr
 • Pisanu obavijest o rezultatima nabave naručitelj će dostaviti  putem elektroničke pošte svim ponuditeljima nakon  zaprimanja  dobivanja odgovora od  strane Ministarstva na pisani zahtjev Naručitelja.
 • Ako Naručitelj dobije suglasnost od Ministarstva sklopit će ugovor o nabavi isporuci namještaja za potrebe odsjeka u Centru za rehabilitaciju Stančić
 • Ako Ministarstvo uskrati  suglasnost Naručitelj će poništiti postupak nabave.

S poštovanjem,

Sanjica Grbavac,prof.def.
Odgovorna osoba naručitelja

Dokumenti: