POZIV ZA DOSTAVU PONUDA – postupak jednostavne nabave i isporuke radne odjeće

Centar za rehabilitaciju Stančić,Stančić, Zagrebačka 23, Dugo Selo, kao naručitelj pokrenuo je postupak jednostavne nabave i isporuke radne odjeće za potrebe Centra za rehabilitaciju Stančić , te Vam upućuje ovaj Poziv za dostavu ponude.

 

1.SASTAVNI DIJELOVI POZIVA ZA DOSTAVU PONUDE:

 • DIO 1.- Ponudbeni list
 • DIO 2.-Troškovnik

 

2.OPIS PREDMETA NABAVE

 • Opis predmeta nabave: Nabava i isporuka radne odjeće za potrebe Centar za rehabilitaciju Stančić
 • Procijenjena vrijednost nabave: 13.716,80 eura bez PDV-a
 • Sukladno članku 15. I članku 12. Stavku 1. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) na nabavu roba i usluga procijenjene vrijednosti manje od 26.540,00 eura bez PDV-a odredbe Zakona o javnoj nabavi ne primjenjuju se.

 

3.UVJETI NABAVE

 • Ovaj postupak nabave uključuje sklapanje: Ugovora o nabavi i isporuci  radne odjeće  za potrebe Centra za rehabilitaciju Stančić
 • Rok valjanosti ponude: 90 dana od otvaranja ponude
 • Rok isporuke robe: Isporučitelj se obvezuje izvršiti isporuku radne odjeće u roku od 30 (trideset)  do 70 (sedamdeset) dana od dana sklapanja ugovora.
 • Rok,način i uvjeti plaćanja: Izvršitelj se obvezuje fakturirati svaku isporuku po ugovorenim cijenama, a plaćanje se načelno vrši u roku od 30 dana od dana zaprimanja računa .
 • Kriterij za odabir ponude: najniža cijena
 • Dokaz sposobnosti:

 

1.Ponuditelj mora dokazati svoj upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar države sjedišta gospodarskog subjekta.

Upis u registar dokazuje se odgovarajućim izvodom (npr. Izvadak iz sudskog registra), a ako se oni ne izdaju u državi sjedišta gospodarskog subjekta, gospodarski subjekt može dostaviti izjavu s ovjerom potpisa kod nadležnog tijela.

 

Izvod ili izjava ne smiju biti stariji od 30 dana računajući od dana slanja poziva za dostavu ponuda putem elektroničke pošte.

 

Naručitelj neće uzeti u obzir ponudu ponuditelja koji ne priloži traženi dokaz sposobnosti.

 

 • Potvrdu porezne uprave o stanju duga ili jednakovrijedni dokument nadležnog tijela države sjedišta gospodarskog subjekta ako se ne izdaje gore navedena potvrda ili izjava pod prisegom ili odgovarajuća izjava osobe koja je po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta ispred nadležne sudske ili upravne vlasti ili bilježnika ili nadležnog strukovnog ili trgovinskog tijela u državi sjedišta gospodarskog subjekta ili izjavu s ovjerenim potpisom kod bilježnika, ako se u državi sjedišta gospodarskog subjekta ne izdaje gore navedena potvrda ili jednakovrijedni dokument.

 

Potvrda ne smije biti  starija od 30 dana računajući od dana slanja poziva za dostavu ponuda  putem elektroničke pošte.

 

Naručitelj neće uzeti u obzir ponudu ponuditelja ako utvrdi da ponuditelj nije ispunio obvezu plaćanja dospjelih poreznih obveza  i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje. Iznimno ,naručitelj će uzeti u obzir ponudu takvog ponuditelja ako mu skladno posebnom propisu plaćanje obveza  nije dopušteno, ili mu je odabrana odgoda plaćanja.

 

4.UVJETI TEHNIČKE I SRUČNE SPOSOBNOSTI    

 

 1. Opisi ili fotografije proizvoda  Tehnička i stručna sposobnost gospodarskog subjekta, iz ove točke dokumentacije, dokazuje se:-katalog odjeće s opisom

 

5.SASTAVNI DIJELOVI PONUDE

 

Ponuda treba sadržavati:

 • Ponudbeni list ( popunjen,potpisan i ovjeren od strane ponuditelja)
 • Troškovnik
 • Dokazi sposobnosti
 • Dokaz tehničke i stručne sposobnosti

 

5.ROK I NAČIN DOSTAVE PONUDE

 • Krajnji rok za podnošenje ponude je 21.06.2023.godine do 15:00 sati . Otvaranje ponuda održat će se nakon isteka roka za dostava ponuda u prostorijama naručitelja.
 • Otvaranje ponuda nije javno.
 • Ponuda se dostavlja na mail adresu naručitelja: centra.stancic@gmail.com
 • Naručitelj će ovaj poziv za dostavu ponuda objaviti na svojim internetski stranicama kako bi ponude mogli dostaviti svi zainteresirani gospodarski subjekti

 

 

6.OSTALO

 

1.Način određivanja cijene ponude, valuta ponude

 • Tijekom trajanja ugovora cijena ponude je nepromjenjiva. Ponuditelj izražava cijenu ponude u eurima.
 • Cijena ponude piše se brojkama. U cijenu ponude bez poreza na dodanu vrijednost moraju biti uračunati svi troškovi i popusti.
 • Ponuda se izrađuje bez posebne naknade.

2. Jezik i pismo ponude

 • Ponuda se izrađuje na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.

 

3. Ostale obavijesti

 • Gospodarski subjekti mogu zahtjevati objašnjenja vezana uz Poziv za dostavu ponuda i to najkasnije tri (3) dana prije isteka roka za dostavu ponuda, a naručitelj je dužan  poslati odgovor na upit , na dokaziv način, najkasnije dva (2) dana prije isteka roka za dostavu ponuda.
 • Kontak osoba u postupku nabave i suradnje s pružateljem i za cijelokupno izvršenje usluge: Sanja Đuras
 • Pisanu obavijest o rezultatima nabave naručitelj će dostaviti  putem elektroničke pošte svim ponuditeljima .
 • Naručitelj će sa odabranim ponuditeljem sklopiti Ugovor o nabavi i isporuci radne odjeće za potrebe Centra za rehabilitaciju Stančić

 

S poštovanjem,

Ovlašteni predstavnici Naručitelja

Dokumenti: