POZIV ZA DOSTAVU PONUDA – postupak jednostavne nabave službenog vozila, osobni automobil M1

Centar za rehabilitaciju Stančić,Stančić, Zagrebačka 23, Dugo Selo, kao naručitelj pokrenuo je postupak jednostavne nabave službenog vozila – osobni automobil M1 te Vam upućuje ovaj Poziv za dostavu ponude.

1.SASTAVNI DIJELOVI POZIVA ZA DOSTAVU PONUDE:

 • DIO 1.- Ponudbeni list
 • DIO 2.-Troškovnik
 • DIO 3. Tehnička specifikacija

2.OPIS PREDMETA NABAVE

 • Opis predmeta nabave: Nabava službenog vozila-osobnog automobila M1
 • Procijenjena vrijednost nabave: 80.000,00 kn bez PDV-a
 • Sukladno članku 15. I članku 12. Stavku 1. Zakona o javnoj Nabavi (NN 120/16) na nabavu roba i usluga procijenjene vrijednosti manje od 200.000,00 kn odredbe Zakona o javnoj nabavi ne primjenjuju se.

3.UVJETI NABAVE

 • Ovaj postupak nabave uključuje sklapanje: Naručitelj nema planirana sredstava u svom Financijskom planu za nabavu predmetne nabave ,ali su sredstva osigurana u Financijskom planu Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politiku za 2021.g.
 • Rok valjanosti ponude: 60 dana od otvaranja ponude
 • Rok isporuke robe: Isporučitelj se obvezuje isporučiti službeno vozilo-osobni automobil M1 u roku od 30 dana od dana potpisivanja Ugovora.

Naručitelj će službeno vozilo-osobni automobil  M1 preuzeti na lokaciji ponuditelja  odabranog nakon provedenog postupka jednostavne nabave službenog vozila-osobnog automobila M1.

 • Rok, način i uvjeti plaćanja: plaćanje računa izvršit će nakon isporuke vozila , najkasnije u roku  30 dana od dana zaprimanja računa u Centar uz koji mora biti priložen Zapisnik o urednoj isporuci vozila ovjeren . Plaćanje predujmom nije dozvoljeno sukladno odredbama članka 53. stavka 1. Zakona o proračunu (NN br. 87/08, 136/12, 15/15) i članka 17. Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike hrvatske za 2021.g (NN br. 134/20) .  Budući da je Centar za rehabilitaciju Stančić obveznik  provođenja javne nabave prema članku 6. Zakona o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi (NN 94/2018) od 1.srpnja 2019.g više ne zaprima račune u papirnatom obliku putem pošte ili skenirane putem e-mail već je račun  potrebno poslati  isključivo kao eRačun koji je sukladan EU normi.
 • Kriterij za odabir ponude: najniža cijena
 • Dokaz sposobnosti:

1.Ponuditelj mora dokazati svoj upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar države sjedišta gospodarskog subjekta.

Upis u registar dokazuje se odgovarajućim izvodom (npr. Izvadak iz sudskog registra), a ako se oni ne izdaju u državi sjedišta gospodarskog subjekta, gospodarski subjekt može dostaviti izjavu s ovjerom potpisa kod nadležnog tijela.

Izvod ili izjava ne smiju biti stariji od 30 dana računajući od dana slanja poziva za dostavu ponuda putem elektroničke pošte.

Naručitelj neće uzeti u obzir ponudu ponuditelja koji ne priloži traženi dokaz sposobnosti.

            2. Potvrdu porezne uprave o stanju duga ili jednakovrijedni dokument nadležnog tijela države sjedišta gospodarskog subjekta ako se ne izdaje gore navedena potvrda ili izjava pod prisegom ili odgovarajuća izjava osobe koja je po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta ispred nadležne sudske ili upravne vlasti ili bilježnika ili nadležnog strukovnog ili trgovinskog tijela u državi sjedišta gospodarskog subjekta  ili izjavu s ovjerenim potpisom kod bilježnika, ako se u državi sjedišta gospodarskog subjekta ne izdaje gore navedena potvrda ili jednakovrijedni dokument.

Potvrda ne smije biti  starija od 30 dana računajući od dana slanja poziva za dostavu ponuda  putem elektroničke pošte.

Naručitelj neće uzeti u obzir ponudu ponuditelja ako utvrdi da ponuditelj nije ispunio obvezu plaćanja dospjelih poreznih obveza  i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje. Iznimno ,naručitelj će uzeti u obzir ponudu takvog ponuditelja ako mu skladno posebnom propisu plaćanje obveza  nije dopušteno, ili mu je odabrana odgoda plaćanja.

4. UVJETI TEHNIČKE I STRUČNE SPOSOBNOSTI

Opisi ili  fotografije proizvoda tehnička i stručna sposobnost gospodarskog subjekta iz ove točke dokumentacije  dokazuje se  na način da je uz ispunjen obrazac  Tehnička specifikacija  ponuditelj  obvezan u ponudi priložiti kompletan opis ponuđenog vozila. Iz opisa vozila mora biti vidljivo da ponuđeno vozilo udovoljava svim uvjetima i zahtjevima iz obrasca Tehnička specifikacija odnosno svaka karakteristika vozila navedena u predmetnom obrascu mora se pronaći u opisu vozila, kao i sva ponuđena oprema. Sastavni dio opisa vozila je i popis ovlaštene servisne mreže. Opis mora sadržavati i fotografije ponuđenog vozila i to najmanje prednja i stražnja  strana, bočno i unutrašnjost.

5.SASTAVNI DIJELOVI PONUDE

Ponuda treba sadržavati:

 • Ponudbeni list ( popunjen,potpisan i ovjeren od strane ponuditelja)
 • Troškovnik
 • Dokazi sposobnosti
 • Dokazi tehničke i stručne sposobnosti

 6.NAČIN IZRADE PONUDE:

 • Stranice ponude se označavaju brojem na način da je vidljiv redni broj stranice i ukupan broj stranica ponude.
 • Ponuda se pišu neizbrisivom tintom.
 • Ispravci u ponudi moraju biti izrađeni na način da su vidljivi. Ispravci moraju uz navod datuma ispravka biti potvrđeni potpisom ponuditelja.

7.ROK I NAČIN DOSTAVE PONUDE

 • Krajnji rok za podnošenje ponude je 16.09.2021.g.
 •  Otvaranje ponuda održat će se nakon isteka roka za dostava ponuda u prostorijama naručitelja.
 •  Otvaranje ponuda nije javno.
 • Ponuda se dostavlja na mail adresu naručitelja: sanja.duras@socskrb.hr
 • Naručitelj će ovaj poziv za dostavu ponuda objaviti na svojim internetski stranicama kako bi ponude mogli dostaviti svi zainteresirani gospodarski subjekti

8.OSTALO

1.Način određivanja cijene ponude, valuta ponude

 • Tijekom trajanja ugovora cijena ponude je nepromjenjiva. Ponuditelj izražava cijenu ponude u kunama.
 • Cijena ponude piše se brojkama. U cijenu ponude bez poreza na dodanu vrijednost moraju biti uračunati svi troškovi i popusti.
 • Ponuda se izrađuje bez posebne naknade.

2. Jezik i pismo ponude

 • Ponuda se izrađuje na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.

3.Ostale obavijesti

 • Gospodarski subjekti mogu zahtjevati objašnjenja vezana uz Poziv za dostavu ponuda i to najkasnije tri (3) dana prije isteka roka za dostavu ponuda, annaručitelj je dužan  poslati odgovor na upit , na dokaziv način, najkasnije dva (2) dana prije isteka roka za dostavu ponuda.
 • Kontak osoba u postupku nabave i suradnje s pružateljem i za cijelokupno izvršenje usluge: Sanja Đuras, sanja.duras@socskrb.hr
 • Pisanu obavijest o rezultatima nabave naručitelj će dostaviti  putem elektroničke pošte svim ponuditeljima u roku od trideset (30) dana od isteka roka za  dostavu ponuda.
 • Naručitelj će sa odabranim ponuditeljem sklopiti Ugovor o nabavi vozila za potrebe Centra za rehabilitaciju Stančić.

S poštovanjem,

Sanjica Grbavac, prof.def.ravnateljica
Odgovorna osoba  Naručitelja

Dokumenti: