POZIV ZA DOSTAVU PONUDA – Snimanje dokumentarnog filma za projekt „Dva koraka dalje”

Centar za rehabilitaciju Stančić, Stančić, Zagrebačka 23, Dugo Selo, kao naručitelj pokrenuo je postupak jednostavne nabave za Snimanje dokumentarnog filma za projekt „Dva koraka dalje” iz Poziva na dostavu projektnih prijava „Podrška daljnjem procesu deinstitucionalizacije i transformacije domova socijalne skrbi za osobe s invaliditetom“, Referentna oznaka Poziva: UP.02.2.2.04 te Vam upućuje ovaj Poziv za dostavu ponude.

1.SASTAVNI DIJELOVI POZIVA ZA DOSTAVU PONUDE:

 • DIO 1.- Ponudbeni list
 • DIO 2.-Troškovnik

2.OPIS PREDMETA NABAVE

Projektni zadatak: Snimanje dokumentarnog filma koji će prikazivati rad novozaposlenih stručnih djelatnika, rad projektnog tima i sve ključne aktivnosti koje će se provoditi u sklopu projekta: edukacije, održavanje javnih manifestacija (okrugli stolovi, stručna konferencija), opremanje prostora i drugo.

Opis predmeta nabave: Izabrani Ponuditelj bit će angažiran za slijedeće:

 1. Video snimanje
 2. Montaža dokumentarnog filma
 1. VIDEO SNIMANJE

SNIMANJE NA TERENU

 • 20 izlazaka na teren (do 60 km od središta Zagreba)
 • Profesionalno podešavanje scene i rasvjete, 2 snimatelja na terenu cijeli dan
 • Snimanje iz zraka s profesionalnom dron letjelicom uz prijavu i dozvole snimanja
 • Korištenje motoriziranog slidera za snimanje

ANIMIRANA GRAFIČKA OPREMA

 • Usluga izrade animiranog grafičkog paketa opreme / 2D infografika sa pomičnim pozadinama do 10 slideova s ukupno 5 odgovora na rješenja / pitanja
 1. MONTAŽA

POSTPRODUKCIJA

 • Montaža finalnog dokumentarnog filma u trajanju do 15 minuta, prema izrađenom scenariju i storyboardu

PROFESIONALNA KOLOR KOREKCIJA

 • Korištenje filtera, ujednačavanje boja
 • Predmet nabave nije podijeljen na grupe
 • Procijenjena vrijednost nabave: 96.000,00 HRK bez PDV-a (120.000,00 HRK s PDV-om)
 • Sukladno članku 15. i članku 12. Stavku 1. Zakona o javnoj Nabavi (NN 120/16) na nabavu roba i usluga procijenjene vrijednosti manje od 200.000,00 HRK odredbe Zakona o javnoj nabavi ne primjenjuju se.

3.PODACI O NARUČITELJU I O OSOBI ZADUŽENOJ ZA KOMUNIKACIJU S PONUDITELJEM

Naziv:                                      Centar za rehabilitaciju Stančić

Adresa:                                    Zagrebačka 23, Stančić, 10370 Dugo Selo

Osoba za kontakt:                    Ana Lovrić

E-mail adresa:                             ana.dvakorakadalje@gmail.com

4.UVJETI NABAVE

 • Ovaj postupak nabave uključuje sklapanje: Ugovora o snimanju dokumentarnog filma za potrebe projekta „Dva koraka dalje“ Centra za rehabilitaciju Stančić broj ugovora UP.02.2.2.04.0005
 • Potpisivanje ugovora se očekuje u roku od 7 dana po objavi odluke o odabiru
 • Rok valjanosti ponude: 60 dana od krajnjeg dana određenog za dostavu ponude
 • Rok izvršenja usluge: do kraja provedbe projekta tj. do 16.04.2022. godine
 • Rok, način i uvjeti plaćanja:
 • 25% ugovorene cijene po potpisu ugovora
 • 10% ugovorene cijene u roku od 120 dana od potpisa ugovora
 • 10% ugovorene cijene u roku od 300 dana od potpisa ugovora
 • 25% ugovorene cijene u roku od 420 dana od potpisa ugovora
 • 10% ugovorene cijene u roku od 540 dana od potpisa ugovora
 • 20% ugovorene cijene 120 dana prije kraja provedbe projekta

Izvršitelj izdaje račun u gore definiranim rokovima, a isti će biti plaćen u roku do

60 dana od dana izdavanja računa.

 • Kriterij za odabir ponude je ekonomski najpovoljnija ponuda prema slijedećim kriterijima:
Kriterij Relativni značaj Maksimalni broj bodova
1. Izrađeni dokumentarni filmovi 10% 10
2. Radno i profesionalno iskustvo na relevantnom području 40% 40
3. Cijena 50% 50
Ukupno 100% 100

             Metodologija ocjene ponuda koju će Naručitelj primijeniti je sljedeća:

 1. Izrađeni dokumentarni filmovi (maksimalni broj bodova je 10)

Bodovi će se u ovoj kategoriji određivati na sljedeći način:

Broj izrađenih dokumentarnih filmova Broj bodova
1 2
2-3 5
4 i više 10
 • Radno iskustvo na relevantnom području (maksimalni broj bodova je 40)

       Bodovi će se u ovoj kategoriji određivati na sljedeći način:

Broj godina iskustva na relevantnom području Broj bodova
1-3 10
3-5 25
6 i više 40
 • Cijena (maksimalno 50 bodova)

Maksimalni broj bodova dodijeliti će se ponudi s najnižom cijenom dok će se ostalim ponudama dodijeliti bodovi sukladno slijedećoj formuli:

P=PI/Pt x 50

gdje je:

P – broj bodova koji je ponuda dobila na temelju ponuđene cijene

PI – najniža cijena ponuđena u postupku nabave

Pt – cijena ponude koja je predmet ocjene

50– maksimalni broj bodova za cjenovni kriterij

 • Dokaz sposobnosti:
 1. Ponuditelj mora dokazati svoj upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar države sjedišta gospodarskog subjekta.

Upis u registar dokazuje se odgovarajućim izvodom (npr. Izvadak iz sudskog registra), a ako se oni ne izdaju u državi sjedišta gospodarskog subjekta, gospodarski subjekt može dostaviti izjavu s ovjerom potpisa kod nadležnog tijela.

Izvod ili izjava ne smiju biti stariji od 3 mjeseca računajući od dana slanja poziva za dostavu ponuda putem elektroničke pošte.

Naručitelj neće uzeti u obzir ponudu Ponuditelja koji ne priloži traženi dokaz sposobnosti.

         2. Potvrdu porezne uprave o stanju duga ili jednakovrijedni dokument nadležnog tijela države sjedišta gospodarskog subjekta ako se ne izdaje gore navedena potvrda ili izjava pod prisegom ili odgovarajuća izjava osobe koja je po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta ispred nadležne sudske ili upravne vlasti ili bilježnika ili nadležnog strukovnog ili trgovinskog tijela u državi sjedišta gospodarskog subjekta  ili izjavu s ovjerenim potpisom kod bilježnika, ako se u državi sjedišta gospodarskog subjekta ne izdaje gore navedena potvrda ili jednakovrijedni dokument.

Potvrda ne smije biti starija od 30 dana računajući od dana slanja poziva za dostavu ponuda  putem elektroničke pošte.

Naručitelj neće uzeti u obzir ponudu Ponuditelja ako utvrdi da Ponuditelj nije ispunio obvezu plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje. Iznimno, Naručitelj će uzeti u obzir ponudu takvog Ponuditelja ako mu skladno posebnom propisu plaćanje obveza  nije dopušteno, ili mu je odobrena odgoda plaćanja.

  3. Uvjeti tehničke i stručne sposobnosti i njihove minimalne razine: Naručitelj zahtijeva od gospodarskog subjekta potrebne ljudske i tehničke resurse te iskustvo potrebno za izvršenje ugovora na odgovarajućoj razini kvalitete, a osobito da gospodarski subjekt ima dovoljnu razinu iskustva, što se dokazuje odgovarajućim referencijama, odnosno stručna sposobnost gospodarskog subjekta za pružanje usluga ocjenjuje se u odnosu na njegove vještine, učinkovitost, iskustvo i pouzdanost.

Gospodarski subjekt dostavlja u ponudi dokaze sposobnosti.

3.1. Dokazi sposobnosti

– popis ugovora o uslugama Ponuditelja izvršenih za proizvodnju dokumentarnih filmova

iz koji je vidljivo da je do trenutka objave ovog Poziva izradio najmanje jedan (1) dokumentarni film

životopisi stručnjaka ukojem moraju biti jasno istaknuti podaci vezani uz traženo profesionalno iskustvo iz čega će se bodovati kriterij iskustva stručnjaka na relevantnom području.

Životopis mora biti vlastoručno potpisan od strane stručnjaka na koga se odnosi, mora biti na hrvatskom jeziku, a ukoliko je na nekom stranom jeziku, ponuditelj u ponudi obvezno mora priložiti prijevod životopisa na hrvatski jezik.

5.SASTAVNI DIJELOVI PONUDE

Ponuda treba sadržavati:

 • Ponudbeni list (popunjen, potpisan i ovjeren od strane ponuditelja)
 • Troškovnik (popunjen, potpisan i ovjeren od strane ponuditelja)
 • Dokazi sposobnosti

6.ROK I NAČIN DOSTAVE PONUDE

 • Krajnji rok za podnošenje ponude je 27.02.2020.g. u 12:00 sati.
 • Ponude se dostavljaju elektroničkim putem na adresu ana.dvakorakadalje@gmail.com
 • Naručitelj će ovaj poziv za dostavu ponuda objaviti na svojim internetskim stranicama kako bi ponude mogli dostaviti svi zainteresirani gospodarski subjekti.
 • Krajnji rok za donošenje odluke o odabiru odnosno odluke o poništenju iznosi trideset (30) dana od dana zaprimanja ponuda.

7.OSTALO

1.Način određivanja cijene ponude, valuta ponude

 • Tijekom trajanja ugovora cijena ponude je nepromjenjiva. Ponuditelj izražava cijenu ponude u kunama.
 • Cijena ponude piše se brojkama. U cijenu ponude bez poreza na dodanu vrijednost
 • moraju biti uračunati svi troškovi i popusti.

2. Jezik i pismo ponude

 • Ponuda se izrađuje na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.

3.Ostale obavijesti

 • Gospodarski subjekti mogu zahtijevati objašnjenja vezana uz Poziv za dostavu ponuda i to najkasnije tri (3) dana prije isteka roka za dostavu ponuda, a naručitelj je dužan  poslati odgovor na upit, na dokaziv način, najkasnije dva (2) dana prije isteka roka za dostavu ponuda.
 • Kontakt osoba u postupku nabave i suradnje s pružateljem i za cjelokupno izvršenje usluge: Ana Lovrić, ana.dvakorakadalje@gmail.com
 • Pisanu obavijest o rezultatima nabave naručitelj će dostaviti  putem elektroničke pošte svim ponuditeljima u roku od trideset (30) dana od isteka roka za  dostavu ponuda.
 • Naručitelj zadržava pravo poništiti ovaj postupak nabave u bilo kojem trenutku, odnosno ne odabrati niti jednu ponudu, a sve bez ikakvih obveza ili naknada bilo koje vrste prema Ponuditeljima.
 • Naručitelj će sa odabranim ponuditeljem sklopiti ugovor o Snimanju dokumentarnog filma za potrebe projekta „Dva koraka dalje“ Centra za rehabilitaciju Stančić, broj ugovora UP.02.2.2.04.0005.

S poštovanjem,

                                                                                                     Ravnateljica
Sanjica Grbavac, prof.def.

                                                                                           

Dokumenti: