POZIV ZA DOSTAVU PONUDA – Usluge obuke voditelja terapijskog psa i nabavku terapijskog psa

Centar za rehabilitaciju Stančić, Zagrebačka 23, Stančić 10370 Dugo Selo, kao Naručitelj, pokrenuo je postupak jednostavne nabave za Usluge obuke voditelja terapijskog psa i nabavku terapijskog psa za projekt „Dva koraka dalje” iz Poziva na dostavu projektnih prijava „Podrška daljnjem procesu deinstitucionalizacije i transformacije domova socijalne skrbi za osobe s invaliditetom“, Referentna oznaka Poziva: UP.02.2.2.04 te Vam upućuje ovaj Poziv za dostavu ponude.

 1. SASTAVNI DIJELOVI POZIVA ZA DOSTAVU PONUDE:
 • DIO I – Ponudbeni list
 • DIO II – Troškovnik
 1. OPIS PREDMETA NABAVE

Od izabranog ponuditelja koji će biti angažiran za Usluge obuke voditelja terapijskog psa i nabavku terapijskog psa očekujemo da izvrši slijedeće aktivnosti:

 • Osigura prikladnog psa koji će prijeći u vlasništvo naručitelja usluge, a korištenje psa će biti regulirano posebnim ugovorom.
 • Izvrši procjenu psa kandidata i kandidata voditelja psa. Institucija mora ustanoviti da li pas kandidat zadovoljava sve uvjete, odnosno da li po svojim karakteristikama, kako temperamentnim tako i radnim, odgovara za terapiju djece s teškoćama u razvoju. Također od institucije se očekuje da procijeni da li je kandidat za voditelja psa sklon radu sa psima te da procijeni da li će kandidat dugoročno brinuti o svim potrebama koje terapijski pas zahtjeva.
 • Školuje psa. Školovanje psa treba uključiti bazične vježbe poslušnosti i specifične treninge namijenjene rehabilitaciji djece s teškoćama u razvoju.
 • Educira stručnog djelatnika Dnevnog centra Vrbovec kao voditelja terapijskog psa. Od institucije se očekuje da stručnog djelatnika Dnevnog centra Vrbovec educira o osnovama skrbi za psa, osnovama razumijevanja psa i osnovama ponašanja psa.
 • Provedba školovanja terapijskog psa i edukacije voditelja psa mora biti organizirana i u mjestu institucije tj. ponuditelja kao i u Dnevnom centru Vrbovec radi mogućnosti održavanja edukacije u različitim okolnostima i okruženjima, u svrhu kvalitetnije provedbe školovanja tj. edukacije.

Izvoditelj je obvezan u pisanom obliku, na hrvatskom jeziku, podnositi naručitelju izvješća i to:

 • Sažeta 6 mjesečna izvješća koja trebaju sadržavati razinu ostvarenja aktivnosti u odnosu na dinamički plan izvođenja, sastavni dio tih izvješća su i tablice prisustvovanja. Izvješća se dostavljaju za razdoblje trajanja ugovora, najkasnije do sredine mjeseca za prethodni mjesec,
 • Završno izvješće o provedenim aktivnostima ugovorenim ovim opisom poslova. Završno izvješće treba dostaviti najkasnije 10 dana nakon završetka provedbe ugovora.
 • Ukupna vrijednost projekta: 11.439.695,68 HRK
 • Procijenjena vrijednost nabave: 81.776,00 HRK bez PDV-a (102.220,00 HRK s PDV-om)
 • Sukladno članku 15. i članku 12. stavku 1. Zakona o javnoj Nabavi (NN 120/16) na nabavu roba i usluga procijenjene vrijednosti manje od 200.000,00 kn odredbe Zakona o javnoj nabavi ne primjenjuju se.
 1. PODACI O NARUČITELJU I O OSOBI ZADUŽENOJ ZA KOMUNIKACIJU S PONUDITELJEM

Naziv:                                      Centar za rehabilitaciju Stančić

Adresa:                                    Zagrebačka 23, Stančić, 10370 Dugo Selo

Osoba za kontakt:                    Ana Lovrić   

E-mail adresa:                            ana.dvakorakadalje@gmail.com

 1. UVJETI NABAVE
 • Ovaj postupak nabave uključuje sklapanje: Ugovora o nabavi usluge obuke voditelja terapijskog psa i nabavka terapijskog psa za potrebe projekta „Dva koraka dalje“, broj ugovora UP.02.2.2.04.0005
 • Potpisivanje ugovora se očekuje u roku od 7 dana po objavi odluke o odabiru
 • Rok valjanosti ponude: 60 dana od otvaranja ponude
 • Rok izvršenja usluge: 6 mjeseci od sklapanja ugovora
 • Rok, način i uvjeti plaćanja:
  • 30% ugovorene cijene po potpisu ugovora
  • 70% ugovorene cijene po izvršenju usluge

Izvršitelj izdaje račun u gore definiranim rokovima, a isti će biti plaćen u roku do 60 dana od dana izdavanja računa.

 • Kriterij za odabir ponude je ekonomski najpovoljnija ponuda.

Kriterij za odabir ponude je ekonomski najpovoljnija ponuda (najbolji omjer cijene i kvalitete).

Ako su dvije ili više valjanih ponuda jednako rangirane prema kriteriju za odabir ponude, Naručitelj će odabrati onu ponudu, koja je pristigla ranije.

Opis kriterija i način utvrđivanja bodovne vrijednosti:

Pri odabiru najpovoljnijeg Ponuditelja Naručitelj će koristiti sljedeće kriterije:

Kriterij Relativni značaj Maksimalni broj bodova
1. Cijena ponude 10% 10
2. Iskustvo u uzgoju i školovanju pasa pomagača  30% 30
3. Provedeno školovanje terapijskih pasa 30% 30
4. Provedeno školovanje za voditelje terapijskih pasa 20% 20
5. Dodatni uvjeti 5.1. Osiguravanje smještajnih kapaciteta za polaznike obuke voditelja terapijskog psa   10% 10
Ukupno 100% 100

       Metodologija ocjene ponuda koju će Naručitelj primijeniti je sljedeća:

 1. Cijena (maksimalno 10 bodova)

Maksimalni broj bodova dodijeliti će se ponudi s najnižom cijenom dok će se ostalim ponudama dodijeliti bodovi sukladno slijedećoj formuli:

P=PI/Pt x 10

gdje je:

P – broj bodova koji je ponuda dobila na temelju ponuđene cijene

PI – najniža cijena ponuđena u postupku nabave

Pt – cijena ponude koja je predmet ocjene

10– maksimalni broj bodova za cjenovni kriterij

 • Iskustvo u uzgoju i školovanju pasa pomagača (max 30 bodova)

                    Bodovi će se u ovoj kategoriji određivati na sljedeći način:

Broj godina iskustva u uzgoju i školovanju pasa pomagača Broj bodova
manje od 2 godine 10
2-5 godina 20
više od 5 godina 30
 • Provedeno školovanje terapijskog pasa (max 30 bodova)

                     Bodovi će se u ovoj kategoriji određivati na sljedeći način:

Provedeno školovanje terapijskog psa Broj bodova
1-5 pasa 10
6-10 pasa 20
11-15 pasa 30
 • Provedeno školovanje za voditelje terapijskih pasa (max20 bodova)

                     Bodovi će se u ovoj kategoriji određivati na sljedeći način:

Provedeno školovanje za voditelje terapijskih pasa Broj bodova
1-5 obučenih voditelja 5
6-10 obučenih voditelja 10
11-15 obučenih voditelja 20
 1.  Dodatni uvjeti (max 10 bodova)

               Bodovi će se u ovoj kategoriji određivati na sljedeći način:

Dodatni uvjeti Broj bodova
5.1. Osiguranje smještajnih kapaciteta za polaznike obuke voditelja terapijskog psa 10
 • Dokazi sposobnosti:
 1. Ponuditelj mora dokazati svoj upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar države sjedišta gospodarskog subjekta.

Upis u registar dokazuje se odgovarajućim izvodom (npr. Izvadak iz sudskog registra), a ako se oni ne izdaju u državi sjedišta gospodarskog subjekta, gospodarski subjekt može dostaviti izjavu s ovjerom potpisa kod nadležnog tijela.

Izvod ili izjava ne smiju biti stariji od 3 mjeseca računajući od dana slanja poziva za dostavu ponuda putem elektroničke pošte.

Naručitelj neće uzeti u obzir ponudu Ponuditelja koji ne priloži traženi dokaz sposobnosti.

 •  Potvrdu porezne uprave o stanju duga ili jednakovrijedni dokument nadležnog tijela države sjedišta gospodarskog subjekta ako se ne izdaje gore navedena potvrda ili izjava pod prisegom ili odgovarajuća izjava osobe koja je po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta ispred nadležne sudske ili upravne vlasti ili bilježnika ili nadležnog strukovnog ili trgovinskog tijela u državi sjedišta gospodarskog subjekta  ili izjavu s ovjerenim potpisom kod bilježnika, ako se u državi sjedišta gospodarskog subjekta ne izdaje gore navedena potvrda ili jednakovrijedni dokument.

Potvrda ne smije biti  starija od 30 dana računajući od dana slanja poziva za dostavu ponuda  putem elektroničke pošte.

Naručitelj neće uzeti u obzir ponudu Ponuditelja ako utvrdi da Ponuditelj nije ispunio obvezu plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje. Iznimno, Naručitelj će uzeti u obzir ponudu takvog Ponuditelja ako mu skladno posebnom propisu plaćanje obveza  nije dopušteno, ili mu je odobrena odgoda plaćanja.

 • Uvjeti tehničke i stručne sposobnosti i njihove minimalne razine: Naručitelj zahtijeva od gospodarskog subjekta potrebne ljudske i tehničke resurse te iskustvo potrebno za izvršenje ugovora na odgovarajućoj razini kvalitete, a osobito da gospodarski subjekt ima dovoljnu razinu iskustva, što se dokazuje odgovarajućim referencijama, odnosno stručna sposobnost gospodarskog subjekta za pružanje usluga ocjenjuje se u odnosu na njegove vještine, učinkovitost, iskustvo i pouzdanost.

Ponuditelj dostavlja u ponudi dokaze sposobnosti.

3.1. Selekcijski uvjeti

Sudjelovanje u natječaju otvoreno je svim pravnim i fizičkim osobama koje zadovoljavaju slijedeće selekcijske uvjete:

 1. Ponuditelj mora biti registriran za djelatnost uzgoja, socijalizacije i školovanje pasa pomagača u Republici Hrvatskoj
 2. Zapošljava minimalno 2 certificirane osobe za školovanje pasa pomagača te školovanje voditelja terapijskih pasa
 3. Posjeduje vanjski poligon i zatvoreni prostor nužan za kvalitetno školovanje terapijskih pasa te opremljen kabinet i prostor za obuku kandidata za stručnog voditelja terapijskog psa

Ukoliko ne zadovoljavate svaki od navedenih uvjeta, Vaša ponuda neće biti razmotrena.

5. SASTAVNI DIJELOVI PONUDE

Ponuda treba sadržavati:

 • Ponudbeni list (popunjen, potpisan i ovjeren od strane Ponuditelja)
 • Troškovnik (popunjen, potpisan i ovjeren od strane Ponuditelja)
 • Dokazi sposobnosti

6. ROK I NAČIN DOSTAVE PONUDE

 • Krajnji rok za podnošenje ponude je 05.03.2020.g. u 12:00 sati.
 • Ponude se dostavljaju elektroničkim putem na adresu ana.dvakorakadalje@gmail.com
 • Naručitelj će ovaj poziv za dostavu ponuda objaviti na svojim internetskim stranicama kako bi ponude mogli dostaviti svi zainteresirani gospodarski subjekti.

7. OSTALO

 1. Način određivanja cijene ponude, valuta ponude
 • Tijekom trajanja ugovora cijena ponude je nepromjenjiva. Ponuditelj izražava cijenu ponude u kunama.
 • Cijena ponude piše se brojkama. U cijenu ponude bez poreza na dodanu vrijednost moraju biti uračunati svi troškovi i popusti.
 1. Jezik i pismo ponude
 • Ponuda se izrađuje na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.
 1. Ostale obavijesti
 • Gospodarski subjekti mogu zahtijevati objašnjenja vezana uz Poziv za dostavu ponuda i to najkasnije 3 (tri) dana prije isteka roka za dostavu ponuda, a Naručitelj je dužan  poslati odgovor na upit, na dokaziv način, najkasnije 2 (dva) dana prije isteka roka za dostavu ponuda.
 • Kontakt osoba u postupku nabave i suradnje s pružateljem i za cjelokupno izvršenje usluge: Ana Lovrić, ana.dvakorakadalje@gmail.com
 • Pisanu obavijest o rezultatima nabave Naručitelj će dostaviti  putem elektroničke pošte svim Ponuditeljima u roku od trideset (30) dana od isteka roka za dostavu ponuda.
 • Naručitelj zadržava pravo poništiti ovaj postupak nabave u bilo kojem trenutku, odnosno ne odabrati niti jednu ponudu, a sve bez ikakvih obveza ili naknada bilo koje vrste prema Ponuditeljima.
 • Naručitelj će sa odabranim Ponuditeljem sklopiti Ugovor o pružanju usluga obuke voditelja terapijskog psa i nabavke terapijskog psa za potrebe projekta „Dva koraka dalje“, broj ugovora UP.02.2.2.04.0005

S poštovanjem,

                                                                                                            Ravnateljica
Sanjica Grbavac, prof. def.

Dokumenti: