POZIV ZA DOSTAVU PONUDA – Usluge PR stručnjaka za odnose s javnošću

Centar za rehabilitaciju Stančić, Stančić, Zagrebačka 23, 10370 Dugo Selo, kao Naručitelj, pokrenuo je postupak jednostavne nabave za Usluge PR stručnjaka za odnose s javnošću za projekt „Dva koraka dalje” iz Poziva na dostavu projektnih prijava „Podrška daljnjem procesu deinstitucionalizacije i transformacije domova socijalne skrbi za osobe s invaliditetom“, Referentna oznaka Poziva: UP.02.2.2.04 te Vam upućuje ovaj Poziv za dostavu ponude.

 1. SASTAVNI DIJELOVI POZIVA ZA DOSTAVU PONUDE:
 • DIO I – Ponudbeni list
 • DIO II – Troškovnik
 1. OPIS PREDMETA NABAVE
 • Opis predmeta nabave:

Izabrani Ponuditelj bit će angažiran za usluge PR stručnjaka za odnose s javnošću kroz slijedeće aktivnosti:

 • Organiziranje press konferencija – minimalno 1
 • Pisanje poziva za medije za press konferenciju
 • Priopćenje nakon konferencije x 1 na minimalno 10 različitih medija
 • Kontaktiranje medija i usluga press clipinga
 • Održavanje jedne media trening radionice za projektni tim (max. 5 osoba)
 • Usluga konzultacija putem telefona i/ili email-a neograničeno po potrebi za vrijeme trajanja ugovora
 • Pisanje objava za web stranicu projekta – minimalno 20 objava u razdoblju trajanja ugovora
 • Izrada tekstova za posebne publikacije koje prate projekt (letci, brošure)
 • Priprema intervjua i njihova kontrola – minimalno 2 u razdoblju trajanja ugovora
 • Osigurati najmanje 2 TV nastupa teme ili gostovanja na temu projekta
 • Minimalno 15 objava o projektu u različitim digitalnim medijima u razdoblju trajanja ugovora
 • Minimalno 15 objava o projektu u različitim tiskovnim medijima u razdoblju trajanja ugovora
 • Organizacija i moderiranje 1 završne konferencije projekta
 • Ukupna vrijednost projekta: 11.439.695,68 HRK
 • Procijenjena vrijednost nabave:  115.200,00 kn bez PDV-a (144.000,00 kn s PDV-om)
 • Sukladno članku 15. i članku 12. stavku 1. Zakona o javnoj Nabavi (NN 120/16) na nabavu roba i usluga procijenjene vrijednosti manje od 200.000,00 kn odredbe Zakona o javnoj nabavi ne primjenjuju se.
 1. PODACI O NARUČITELJU I O OSOBI ZADUŽENOJ ZA KOMUNIKACIJU S PONUDITELJEM

Naziv:                                      Centar za rehabilitaciju Stančić

Adresa:                                    Zagrebačka 23, Stančić, 10370 Dugo Selo

Osoba za kontakt:                    Ana Lovrić

Telefon:                                    +385 91 785 6359, 

E-mail adresa:                            ana.dvakorakadalje@gmail.com

 1. UVJETI NABAVE
 • Ovaj postupak nabave uključuje sklapanje: Ugovora o nabavi usluge PR stručnjaka za odnose s javnošću za potrebe projekta „Dva koraka dalje“, broj ugovora UP.02.2.2.04.0005
 • Potpisivanje ugovora se očekuje u roku od 7 dana po objavi odluke o odabiru
 • Rok valjanosti ponude: 60 dana od otvaranja ponude
 • Rok izvršenja usluge: do kraja provedbe projekta tj. do 16.04.2022. godine
 • Rok, način i uvjeti plaćanja:
  • 25% ugovorene cijene po potpisu ugovora
  • 10% ugovorene cijene u roku od 150 dana od potpisa ugovora
  • 10% ugovorene cijene u roku od 360 dana od potpisa ugovora
  • 25% ugovorene cijene u roku od 540 dana od potpisa ugovora
  • 10% ugovorene cijene u roku od 700 dana od potpisa ugovora
  • 20% ugovorene cijene 120 dana prije kraja provedbe projeka

Izvršitelj izdaje račun u gore definiranim rokovima, a isti će biti plaćen u roku do 60 dana od dana izdavanja računa.

 • Kriterij za odabir ponude je ekonomski najpovoljnija ponuda.

Kriterij za odabir ponude je ekonomski najpovoljnija ponuda (najbolji omjer cijene i kvalitete).

Ako su dvije ili više valjanih ponuda jednako rangirane prema kriteriju za odabir ponude, Naručitelj će odabrati onu ponudu, koja je pristigla ranije.

Opis kriterija i način utvrđivanja bodovne vrijednosti:

Pri odabiru najpovoljnijeg Ponuditelja Naručitelj će koristiti sljedeće kriterije:

Kriterij Relativni značaj Maksimalni broj bodova
1. Cijena ponude 40% 40
2. Iskustvo PR stručnjaka u radu sa/u medijima 20% 20
3. Iskustvo PR stručnjaka u moderiranju velikih skupova i press konferencija 20% 20
4. Broj objavljenih tekstova PR stručnjaka u digitalnim i tiskovnim medijima 20% 20
Ukupno 100% 100

Metodologija ocjene ponuda koju će Naručitelj primijeniti je sljedeća:

 1. Cijena (maksimalno 40 bodova)

Maksimalni broj bodova dodijeliti će se ponudi s najnižom cijenom dok će se ostalim ponudama dodijeliti bodovi sukladno slijedećoj formuli:

P=PI/Pt x 40

gdje je:

P – broj bodova koji je ponuda dobila na temelju ponuđene cijene

PI – najniža cijena ponuđena u postupku nabave

Pt – cijena ponude koja je predmet ocjene

40– maksimalni broj bodova za cjenovni kriterij

 • Iskustvo jednog PR stručnjaka u radu sa/u medijima (maksimalno 20 bodova)

Bodovi će se u ovoj kategoriji određivati na sljedeći način:

Broj godina iskustva jednog PR stručnjaka u radu sa/u medijima Broj bodova
1-4 5
5-8 10
9-12 15
13 i više 20
 • Iskustvo jednog PR stručnjaka u moderiranju velikih skupova i press konferencija (maksimalno 20 bodova)

Bodovi će se u ovoj kategoriji određivati na sljedeći način:

Broj moderiranja velikih skupova i press konferencija od strane jednog PR stručnjaka Broj bodova
1-5 5
6-10 10
11-15 15
16 i više 20
 • Broj objavljenih tekstova PR stručnjaka u digitalnim i tiskovnim medijima (maksimalno 20 bodova)

Bodovi će se u ovoj kategoriji određivati na sljedeći način:

Broj objavljenih tekstova 1 PR stručnjaka u digitalnim i tiskovnim medijima Broj bodova
1-10 5
11-20 10
21-30 15
31 i više  20
 • Dokazi sposobnosti:
 1. Ponuditelj mora dokazati svoj upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar države sjedišta gospodarskog subjekta.

Upis u registar dokazuje se odgovarajućim izvodom (npr. Izvadak iz sudskog registra), a ako se oni ne izdaju u državi sjedišta gospodarskog subjekta, gospodarski subjekt može dostaviti izjavu s ovjerom potpisa kod nadležnog tijela.

Izvod ili izjava ne smiju biti stariji od 30 dana računajući od dana slanja poziva za dostavu ponuda putem elektroničke pošte.

Naručitelj neće uzeti u obzir ponudu Ponuditelja koji ne priloži traženi dokaz sposobnosti.

 •  Potvrdu porezne uprave o stanju duga ili jednakovrijedni dokument nadležnog tijela države sjedišta gospodarskog subjekta ako se ne izdaje gore navedena potvrda ili izjava pod prisegom ili odgovarajuća izjava osobe koja je po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta ispred nadležne sudske ili upravne vlasti ili bilježnika ili nadležnog strukovnog ili trgovinskog tijela u državi sjedišta gospodarskog subjekta  ili izjavu s ovjerenim potpisom kod bilježnika, ako se u državi sjedišta gospodarskog subjekta ne izdaje gore navedena potvrda ili jednakovrijedni dokument.

Potvrda ne smije biti  starija od 30 dana računajući od dana slanja poziva za dostavu ponuda  putem elektroničke pošte.

Naručitelj neće uzeti u obzir ponudu Ponuditelja ako utvrdi da Ponuditelj nije ispunio obvezu plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje. Iznimno, Naručitelj će uzeti u obzir ponudu takvog Ponuditelja ako mu skladno posebnom propisu plaćanje obveza  nije dopušteno, ili mu je odobrena odgoda plaćanja.

 • Uvjeti tehničke i stručne sposobnosti i njihove minimalne razine: Naručitelj zahtijeva od gospodarskog subjekta potrebne ljudske i tehničke resurse te iskustvo potrebno za izvršenje ugovora na odgovarajućoj razini kvalitete, a osobito da gospodarski subjekt ima dovoljnu razinu iskustva, što se dokazuje odgovarajućim referencijama, odnosno stručna sposobnost gospodarskog subjekta za pružanje usluga ocjenjuje se u odnosu na njegove vještine, učinkovitost, iskustvo i pouzdanost. Od gospodarskog subjekta zahtjeva se angažiranje u provedbi ugovora jednog (1) PR stručnjaka.

Gospodarski subjekt dostavlja u ponudi dokaze sposobnosti.

3.1. Dokazi sposobnosti za jednog (1) PR stručnjaka za odnose s javnošću:

– Izjava o iskustvu  1 PR stručnjaka u moderiranju velikih skupova i press konferencija. Izjava obavezno sadrži Ime skupa ili temu press konferencije, datum održavanja, mjesto održavanja te kontakt  za provjeru (broj telefona i/ili email adresa).

– Izjava 1 PR stručnjaka o broju objavljenih tekstova u digitalnim i tiskovnim medijima. Izjava obavezno sadrži Naslov teksta, naziv medija u kojem je objavljeno, datum objave te kontakt  za provjeru (broj telefona i/ili email adresa).

– Životopis stručnjaka u kojem moraju biti jasno istaknuti podaci vezani uz traženo profesionalno iskustvo iz čega će se bodovati kriterij iskustva PR stručnjaka u radu sa/u medijima,

Životopis mora biti vlastoručno potpisan od strane stručnjaka na koga se odnosi, mora biti na hrvatskom jeziku, a ukoliko je na nekom stranom jeziku, ponuditelj u ponudi obvezno mora priložiti prijevod životopisa na hrvatski jezik.

Nakon rangiranja ponuda prema kriteriju za odabir ponude, a prije donošenja odluke o odabiru, naručitelj može provjeriti vjerodostojnost podataka iz dostavljenih izjava te od najpovoljnijeg ponuditelja s kojim namjerava sklopiti ugovor o nabavi zatražiti dostavu dodatnih dokaza za provjeru podataka na potpisanim izjavama. Isto tako naručitelj može tražiti dostavu izvornika ili ovjerenih preslika jednog ili više dokumenata koji su bili traženi, a koje izdaju nadležna tijela.

 • SASTAVNI DIJELOVI PONUDE

Ponuda treba sadržavati:

 • Ponudbeni list (popunjen, potpisan i ovjeren od strane Ponuditelja)
 • Troškovnik (popunjen, potpisan i ovjeren od strane Ponuditelja)
 • Dokazi sposobnosti

ROK I NAČIN DOSTAVE PONUDE

 • Krajnji rok za podnošenje ponude je 12.12.2019.g. u 12:00 sati.
 • Ponude se dostavljaju elektroničkim putem na adresu ana.dvakorakadalje@gmail.com
 • Naručitelj će ovaj poziv za dostavu ponuda objaviti na svojim internetski stranicama kako bi ponude mogli dostaviti svi zainteresirani gospodarski subjekti
 • OSTALO

1. Način određivanja cijene ponude, valuta ponude

 • Tijekom trajanja ugovora cijena ponude je nepromjenjiva. Ponuditelj izražava cijenu ponude u kunama.
 • Cijena ponude piše se brojkama. U cijenu ponude bez poreza na dodanu vrijednost moraju biti uračunati svi troškovi i popusti.
 • Jezik i pismo ponude
 • Ponuda se izrađuje na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.
 • Ostale obavijesti
 • Gospodarski subjekti mogu zahtijevati objašnjenja vezana uz Poziv za dostavu ponuda i to najkasnije 3 (tri) dana prije isteka roka za dostavu ponuda, a Naručitelj je dužan  poslati odgovor na upit, na dokaziv način, najkasnije 2 (dva) dana prije isteka roka za dostavu ponuda.
 • Kontak osoba u postupku nabave i suradnje s pružateljem i za cjelokupno izvršenje usluge: Ana Lovrić, ana.dvakorakadalje@gmail.com
 • Pisanu obavijest o rezultatima nabave Naručitelj će dostaviti  putem elektroničke pošte svim Ponuditeljima u roku od trideset (30) dana od isteka roka za dostavu ponuda.
 • Naručitelj zadržava pravo poništiti ovaj postupak nabave u bilo kojem trenutku, odnosno ne odabrati niti jednu ponudu, a sve bez ikakvih obveza ili naknada bilo koje vrste prema Ponuditeljima
 • Naručitelj će sa odabranim Ponuditeljem sklopiti ugovor o nabavi usluga PR stručnjaka za odnose s javnošću za potrebe projekta „Dva koraka dalje“, broj ugovora UP.02.2.2.04.0005

S poštovanjem,

                                                                                                            Ravnateljica

                                                                                                   Sanjica Grbavac, prof. def.

Dokumenti: