POZIV ZA DOSTAVU PONUDA

Centar za rehabilitaciju Stančić, Stančić, Zagrebačka 23, Dugo Selo, kao naručitelj pokrenuo je postupak jednostavne nabave izrada projektne dokumentacije za potrebe prijave na natječaj Energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora za potrebe Centra za rehabilitaciju Stančić te Vam upućuje ovaj Poziv za dostavu ponude.

1. SASTAVNI DIJELOVI POZIVA ZA DOSTAVU PONUDE:

 • DIO I – Ponudbeni list
 • DIO II – Troškovnik

2. OPIS PREDMETA NABAVE

Predmet nabave: Izrada projektne dokumentacije za potrebe energetske obnove objekata u sklopu Centra Stančić izgrađenih na k.č.br. 2153/1 k.o. Hrebinec u svemu kako je definirano projektnim zadatkom.

PROJEKTNI ZADATAK

Na lokaciji k.č.br. 2153/1 k.o. Hrebinec nalazi se kompleks zgrada Centra za rehabilitaciju Stančić. Kompleks čine zgrada za smještaj štićenika i zgrade koje su u funkciji osiguravanja primjerenog životnog standarda štićenika (kuhinja sa blagavaonicom i potrebnim pratećim prostorima te skladišta, škola, praonica rublja, upravna zgrada te više poljoprivrednih zgrada). Predmet energetske obnove bile bi zgrade koje služe smještaju štićenika i to:

 1. Zgrada odjela 1 i 2 (smještaj štićenika)

Zgrada ima GBP od okvirno 2400 m2, visine je prizemlja i kata. Ovim zahvatom na njoj je predviđeno:

– obnova krova

– obnova ovojnice izvedbom adekvatne termoizolacijske fasade, toplinska izolacija podova i stropova te izmjena dijela fasadnih elemenata (prozora i vrata), što će projektant utvrditi u dogovoru s korisnikom

U zgradi je potrebno predvidjeti i postavu led – rasvjete, rekonstrukciju sustava grijanja ( kotlovnica i razvoda), projektirati sustav hlađenja koristeći obnovljive izvore energije Potrebno je ispitati mogućnost uštede energije postavom solarnih jedinica za pripremu tople vode

 • Zgrada odjela 3 i 4 (smještaj štićenika)

Zgrada ima GBP od okvirno 2400 m2, i visine je prizemlja i kata. Ovim zahvatom na njoj je predviđeno:

– obnova krova

– obnova pročelja izvedbom adekvatne termoizolacijske fasade

– postavu termoizolacije na podu i stropu

– djelomičnu zamjenu fasadnih elemenata (utvrditi će se u dogovoru investitora i   projektanta )

– potrebno je projektirati hlađenje zgrade koristeći obnovljive izvore energije

– pripremu tople vode projektirati koristeći solarne kolektore

– projektirati hlađenje prostorija koristeći obnovljive izvore energije

– projektirati led-rasvjetu u svim prostorima

 • Zgrada 5a (smještajni kapacitet)

Zgrada je visine prizemlja i ima GBP od cca 400 m2. Ovim zahvatom se predviđa:

– obnova pročelja izvedbom adekvatne termoizolacijske fasade

– instalacija led-rasvjete u svim prostorijama

– zamjena fasadnih elemenata po potrebi (u dogovoru sa investitorom)

Projektant mora ispitati opravdanost postave solarnih kolektora za pripremu tople vode kao i opravdanost uvođenja sustava hlađenja sa obnovljivim izvorima energije.

 • Zgrada Mali dom (smještajni kapacitet)

Ovim zahvatom predviđa se:

– izvedba adekvatne termoizolacije pročelja

– zamjena fasadnih elemenata (po potrebi)

– izvedba led-rasvjete

– racionalizacija sustava grijanja i eventualna potreba hlađenja.

Projektant je dužan temeljito analizirati objekte predviđene za energetsku obnovu i investitoru predložiti rješenja kojim će se optimalnim ulaganjima doprinijeti uštedi energije za grijanje i hlađenje kao i primarne energije. 

Trošak predviđenih radova i građevinsko-obrtničkih radova na investicijama predvidjeti u skladu sa preporukama iz programa za energetsku obnovu javnih zgrada. Potrebno je također voditi računa da se postotak postignutih ušteda uskladi sa traženim kroz  mjere energetske obnove javnih zgrada. Sve tražene mjere koje je potrebno provjeriti  prije projektiranja obavezno prezentirati i uskladiti sa investitorovim potrebama i financijskim mogućnostima, potrebno je projektirati i sve mjere na zgradama koje ne doprinose neposredno uštedi energije ali ih je nužno i logično provesti prije izvedbe radova na samoj racionalizaciji korištenja energije (sanacija vlage, potrebne sanacije vodovodnih i kanalizacijskih sustava, sanacija pokrova i podkonstrukcija).

POTREBAN OBIM DOKUMENTACIJE

 1. GLAVNI PROJEKT
  1. snimak postojećeg stanja
  1. arhitektonski projekt
  1. projekt vodovoda i kanalizacije
  1. projekt elektroinstalacija
  1. projekt strojarskih instalacija
  1. elaborat toplinske zaštite i nacionalne uporabe energije za postojeće i novo stanje
 2. IZVEDBENA DOKUMENTACIJA
  1. arhitektonski detalji za izvedbu u mjerilu 1:5, 1:10, 1:20, shemu stolarije i bravarije
  1. shemu instalacija vode i kanalizacije
  1. potrebnu shemu strojarskih instalacija
 3. TROŠKOVNIK SVIH RADOVA ZA PROVEDBU NATJEČAJA ZA IZVOĐENJE
 4. ISHODOVANJE POSEBNIH UVJETA
 5. ISHODOVANJE POTREBNIH POTVRDA GLAVNOG PROJEKTA 
 • Procijenjena vrijednost nabave: 195.000,00 kn bez PDV-a
 • Sukladno članku 12. Stavku 1. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16), za nabavu roba i usluga manju od 200.000,00 kuna bez PDV, odnosno 500.000,00 kuna za nabavu radova, nije obvezno provoditi postupke javne nabave propisane Zakonom o javnoj nabavi. Za ove vrijednosti nabave provodi se postupak jednostavne nabave, sukladno Pravilniku o provedbi postupaka jednostavne nabave, koju je propisao Naručitelj. Stoga se na ovaj postupak nabave ne primjenjuje niti jedan postupak pravne zaštite pred Državnom komisijom za kontrolu postupaka javne nabave.

3. PODACI O NARUČITELJU I O OSOBI ZADUŽENOJ ZA KOMUNIKACIJU S PONUDITELJEM

Naziv:                                      Centar za rehabilitaciju Stančić

Adresa:                                    Zagrebačka 23, 10370 Stančić, Dugo Selo

Osoba za kontakt:                    Sanjica Grbavac       

E-mail adresa:                            sgrbavac@socskrb.hr

4. UVJETI NABAVE

 • Ovaj postupak nabave uključuje sklapanje: Ugovora o izradi projektne dokumentacije za potrebe prijave na natječaj Energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora za potrebe Centra za rehabilitaciju Stančić
 • Rok valjanosti ponude: 180 dana od krajnjeg dana određenog za dostavu ponude
 • Rok, način i uvjeti plaćanja: Uredno izvršenu uslugu naručitelj će platiti na račun Izvršitelja na temelju ispostavljenog računa u roku od 60 dana od dana izdavanja računa
 • Kriterij za odabir ponude: ekonomski najpovoljnija ponuda
Kriterij Maksimalni broj bodova
Cijena ponude 55
Iskustvo u izradi projekata energetske obnove javnih zgrada 45 (jedan projekt 15 bodova, dva projekta 30 bodova, tri i više projekata 45 bodova)
Ukupno: 100 bodova

Opis kriterija i način utvrđivanja bodovne vrijednosti:

 1. Cijena ponude – Bodovi se prema kriteriju cijene određuju primjenom sljedeće formule:

Maksimalni broj bodova koje Ponuditelj može ostvariti po ovom kriteriju je 55. Ponuditelj koji dostavi ponudu s najnižom cijenom, dobit će maksimalni broj bodova. Način izračunavanja bodova: Maksimalni broj bodova dijeli se s brojem ukupno pristiglih ponuda (npr. 55:5 pristiglih ponuda = 11), ponude se rangiraju od najviše prema najnižoj cijeni  na način da najviša ima jedan bod, a najniža pet bodova pomnoženo s 11 = 55. Druga po redu najniža cijena ima 4×11=44, treća po redu najniža cijena 3×11=33 boda, četvrta 2×11=22 i zadnja odnosno ponuda s najvećom cijenom 1bodx11= 11 bodova.

Dostavljene ponude koje iznosom  prelaze procijenjenu vrijednost nabave neće  se  razmatrati.

 1. Iskustvo u izradi projekata energetske obnove javnih zgrada:

Ponuditelj je dužan dostaviti popis ugovora o izvršenim uslugama – projektima energetske učinkovitosti javnih zgrada. Popis mora sadržavati ime i naziv građevine, investitora/naručitelja, razdoblje obavljanja usluge (tijekom 2019. i tri prethodne godine), ukupnu vrijednost provedenog projekta te kontakt naručitelja usluge.

Maksimalni broj bodova koje Ponuditelj može ostvariti po ovom kriteriju je 45.

Bodovi će se u ovoj kategoriji određivati na sljedeći način:

  Broj bodova
1 ugovor 15
2 ugovora 30
3 ili više ugovora 45
 • Dokazi sposobnosti:
 1.  Ponuditelj mora dokazati svoj upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar države sjedišta gospodarskog subjekta.

Upis u registar dokazuje se odgovarajućim izvodom (npr. Izvadak iz sudskog registra), a ako se oni ne izdaju u državi sjedišta gospodarskog subjekta, gospodarski subjekt može dostaviti izjavu s ovjerom potpisa kod nadležnog tijela.

Izvod ili izjava ne smiju biti stariji od 3 mjeseca računajući od dana slanja poziva za dostavu ponuda putem elektroničke pošte.

Naručitelj neće uzeti u obzir ponudu Ponuditelja koji ne priloži traženi dokaz sposobnosti.

          2. Potvrdu porezne uprave o stanju duga ili jednakovrijedni dokument nadležnog tijela države sjedišta gospodarskog subjekta ako se ne izdaje gore navedena potvrda ili izjava pod prisegom ili odgovarajuća izjava osobe koja je po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta ispred nadležne sudske ili upravne vlasti ili bilježnika ili nadležnog strukovnog ili trgovinskog tijela u državi sjedišta gospodarskog subjekta  ili izjavu s ovjerenim potpisom kod bilježnika, ako se u državi sjedišta gospodarskog subjekta ne izdaje gore navedena potvrda ili jednakovrijedni dokument.

Potvrda ne smije biti starija od 30 dana računajući od dana slanja poziva za dostavu ponuda  putem elektroničke pošte.

Naručitelj neće uzeti u obzir ponudu Ponuditelja ako utvrdi da Ponuditelj nije ispunio obvezu plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje. Iznimno, Naručitelj će uzeti u obzir ponudu takvog Ponuditelja ako mu skladno posebnom propisu plaćanje obveza  nije dopušteno, ili mu je odobrena odgoda plaćanja.

4. SASTAVNI DIJELOVI PONUDE

Ponuda treba sadržavati:

 • Ponudbeni list (popunjen, potpisan i ovjeren od strane ponuditelja)
 • Troškovnik (popunjen, potpisan i ovjeren od strane ponuditelja)
 • Dokaze sposobnosti

5. ROK I NAČIN DOSTAVE PONUDE

 • Krajnji rok za podnošenje ponude je 19.08.2019.g. u 13:00 sati. Otvaranje ponuda održat će se istodobno s istekom roka za dostava ponuda u prostorijama naručitelja. Otvaranje ponuda nije javno.
 • Naručitelj će ovaj poziv za dostavu ponuda objaviti na svojim internetskim stranicama kako bi ponude mogli dostaviti svi zainteresirani gospodarski subjekti

6. OSTALO

1. Način određivanja cijene ponude, valuta ponude

 • Tijekom trajanja ugovora cijena ponude je nepromjenjiva. Ponuditelj izražava cijenu ponude u kunama.
 • Cijena ponude piše se brojkama. U cijenu ponude bez poreza na dodanu vrijednost moraju biti uračunati svi troškovi i popusti.
 • Ponuda se izrađuje bez posebne naknade.

2. Jezik i pismo ponude

 • Ponuda se izrađuje na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.

3. Ostale obavijesti

 • Gospodarski subjekti mogu zahtijevati objašnjenja vezana uz Poziv za dostavu ponuda i to najkasnije tri (3) dana prije isteka roka za dostavu ponuda, a naručitelj je dužan  poslati odgovor na upit, na dokaziv način, najkasnije dva (2) dana prije isteka roka za dostavu ponuda.
 • Kontakt osoba u postupku nabave i suradnje s pružateljem i za cjelokupno izvršenje usluge: Sanjica Grbavac, sgrbavac@socskrb.hr
 • Pisanu obavijest o rezultatima nabave naručitelj će dostaviti  putem pošte svim ponuditeljima u roku od trideset (30) dana od isteka roka za  dostavu ponuda.
 • Naručitelj će sa odabranim ponuditeljem sklopiti ugovor o izradi projektne dokumentacije za potrebe prijave na natječaj Energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora za potrebe Centra za rehabilitaciju Stančić
 • Naručitelj zadržava pravo poništiti ovaj postupak nabave u bilo kojem trenutku, odnosno ne odabrati niti jednu ponudu, a sve bez ikakvih obveza ili naknada bilo koje vrste prema ponuditeljima.

S poštovanjem,

                                                                                                         Ravnateljica                                                                                                          Sanjica Grbavac, prof.def.

Dokumenti: