Poziv za dostavu ponuda – Promidžba i vidljivost

Centar za rehabilitaciju Stančić, Stančić, Zagrebačka 23, Dugo Selo, kao naručitelj pokrenuo je postupak jednostavne nabave za Promidžbu i vidljivost za projekt „Dva koraka dalje” iz Poziva na dostavu projektnih prijava „Podrška daljnjem procesu deinstitucionalizacije i transformacije domova socijalne skrbi za osobe s invaliditetom“, Referentna oznaka Poziva: UP.02.2.2.04 te Vam upućuje ovaj Poziv za dostavu ponude.

1.SASTAVNI DIJELOVI POZIVA ZA DOSTAVU PONUDE:

 • DIO 1.- Ponudbeni list
 • DIO 2.-Troškovnik

2.OPIS PREDMETA NABAVE

Opis predmeta nabave: Izabrani Ponuditelj bit će angažiran za slijedeće:

 1. Izrada i održavanje web stranice projekta
 2. Izrada promotivnih materijala
 1. Izrada i održavanje web stranice projekta – x 1 usluga

– Kategorizacija sadržaja web stranice kroz “Wireframe” prikaz (pojednostavljeni   

  prikaz budućeg dizajna koji pokazuje osnovne elemente stranice)

– Izrada responzivnog dizajna stranica sukladno definiranim elementima

– Izrada web stranice – “rezanje” dizajna stranice u HTML5/CSS3/JS

– Implementacija CMS sustava (Sustav za upravljanje sadržajem)

–  Definiranje uloga korisnika i prilagodba administracijskog sustava za korisnike

–  SEO optimizacija (H tagovi, favicon.ico, Schema.org)

–  Komponente za newsletter i društvene mreže

–  Edukacija za rad s web stranicom

– Povećanje dosega vidljivosti, analiza konkurentnosti, web analitika (Google    servisi)

– Prilagodba za mobilne telefone i tablete

– Otklanjanje eventualnih pogrešaka u sustavu, Instalacija novih verzija CMS-a, izrada

  pričuvnih kopija sadržaja i konfiguracije web-a (backup)

– Hosting u trajanju od 27 mjeseci

– Održavanje web stranice projekta u trajanju od 27 mjeseci

– Usklađenost sa Općom uredbom o zaštiti osobnih podataka (GDPR)

 1. Izrada promotivnih materijala – x 1 kpl
 • Brošura – x 2000 kom

– formata A5, 8 stranica, tisak 4/4, papir 200 g, savijeno i klamano po sredini

– dizajn, grafička priprema, tisak

 • Izrada naljepnica – x 600 kom

– izrada vodootpornih naljepnica u boji

– veličina 100x60mm

– rezanje na format

– dizajn, grafička priprema, tisak

 • Izrada naljepnica za 5 automobila – x 5 kom

– izrada vodootpornih naljepnica u boji, postojane na UV zračenje

– rezanje na format

– dizajn, grafička priprema, tisak

 • Letak  – x 2000 kom

– format A5, papir 200gr, tisak 4/0

– dizajn, grafička priprema, tisak

 • Promotivne vrećice – x 300 kom

– pamučna ručkica, tisak u boji

– dizajn, grafička priprema, tisak u boji

 • Promotivne kemijske olovke s logotipom projekta– x 300 kom

– dizajn, grafička priprema, tisak u boji

 • Roll-up – x 2 kom

– 120 x 200cm s transportnom platnenom torbom i mehanizmom

– dizajn, grafička priprema, tisak 4/0

 • Plakat – x 5 kom

-70x100cm

-dizajn, jednostrani tisak, grafička priprema, tisak u boji 4/0

 • Posjetnice  – x 200 kom

– 85 x 55mm

– premazani mat 300 gr, tisak 4/0 CMYK  kolor jednostrano

– tisak, rezanje na format

 • Blok za pisanje s logotipom projekta – x 300 kom

– dimenzija A5, opseg 100 listova, papir 80g

– dizajn, grafička priprema, tisak

 • Rokovnik s logotipom projekta – x 300 kom

– notes A5 formata, sa zaobljenim uglovima i elastičnom trakom
– dimenzije: 14x21cm, opseg 150 str.
– dizajn, grafička priprema, tisak

 • Majica s logotipom projekta – x 300 kom

            –  majica kratkih rukava, bijela boja, unisex, okrugli ovratnik od kombinacije            

               pamuka i elastina, jednostruko prošiven, veličine – 25 x S, M, L, XL

            –  dizajn, grafička priprema, tisak

 • Keramička šalica s logotipom projekta – x 25 kom

– bijela boja

– grafička priprema, dizajn, tisak

 • USB stick s logotipom projekta – x 50 kom

– minimalno 16 GB, bijela boja

– dizajn, grafička priprema, tisak

 • Kišobran s logotipom projekta – x 50 kom

– automatski kišobran, zakrivljena drška, bijela boja, promjer 96 cm

– grafička priprema, dizajn, tisak

 • Predmet nabave nije podijeljen na grupe
 • Procijenjena vrijednost nabave 104.000,00 HRK bez PDV-a (130.000,00 s PDV-om)
 • Sukladno članku 15. i članku 12. Stavku 1. Zakona o javnoj Nabavi (NN 120/16) na nabavu roba i usluga procijenjene vrijednosti manje od 200.000,00 HRK odredbe Zakona o javnoj nabavi ne primjenjuju se.

3.PODACI O NARUČITELJU I O OSOBI ZADUŽENOJ ZA KOMUNIKACIJU S PONUDITELJEM

Naziv:                                      Centar za rehabilitaciju Stančić

Adresa:                                    Zagrebačka 23, Stančić, 10370 Dugo Selo

Osoba za kontakt:                    Ana Lovrić

Telefon:                                    +385 91 785 6359

E-mail adresa:                             ana.dvakorakadalje@gmail.com

4.UVJETI NABAVE

 • Ovaj postupak nabave uključuje sklapanje: Ugovora o nabavi Promidžbe i vidljivosti za potrebe projekta „Dva koraka dalje“ Centra za rehabilitaciju Stančić broj ugovora UP.02.2.2.04.0005.
 • Potpisivanje ugovora se očekuje u roku od 7 dana po objavi odluke o odabiru
 • Rok valjanosti ponude: 60 dana od krajnjeg dana određenog za dostavu ponude
 • Rok izvršenja usluge: do kraja provedbe projekta tj. do 16.04.2022. godine
 • Rok, način i uvjeti plaćanja:
  • 30% ugovorene cijene za svaku pojedinačnu kategoriju po potpisu ugovora
  • 70% ugovorene cijene za svaku pojedinačnu kategoriju po izvršenju usluge/isporuke robe

Izvršitelj izdaje račun u gore definiranim rokovima, a isti će biti plaćen u roku do 60 dana od dana izdavanja računa.

 • Kriterij za odabir ponude: najniža cijena
 • Dokaz sposobnosti:
 1. Ponuditelj mora dokazati svoj upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar države sjedišta gospodarskog subjekta.

Upis u registar dokazuje se odgovarajućim izvodom (npr. Izvadak iz sudskog registra), a ako se oni ne izdaju u državi sjedišta gospodarskog subjekta, gospodarski subjekt može dostaviti izjavu s ovjerom potpisa kod nadležnog tijela.

Izvod ili izjava ne smiju biti stariji od 3 mjeseca računajući od dana slanja poziva za dostavu ponuda putem elektroničke pošte.

Naručitelj neće uzeti u obzir ponudu Ponuditelja koji ne priloži traženi dokaz sposobnosti.

          2. Potvrdu porezne uprave o stanju duga ili jednakovrijedni dokument nadležnog tijela države sjedišta gospodarskog subjekta ako se ne izdaje gore navedena potvrda ili izjava pod prisegom ili odgovarajuća izjava osobe koja je po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta ispred nadležne sudske ili upravne vlasti ili bilježnika ili nadležnog strukovnog ili trgovinskog tijela u državi sjedišta gospodarskog subjekta  ili izjavu s ovjerenim potpisom kod bilježnika, ako se u državi sjedišta gospodarskog subjekta ne izdaje gore navedena potvrda ili jednakovrijedni dokument.

Potvrda ne smije biti starija od 30 dana računajući od dana slanja poziva za dostavu ponuda  putem elektroničke pošte.

Naručitelj neće uzeti u obzir ponudu Ponuditelja ako utvrdi da Ponuditelj nije ispunio obvezu plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje. Iznimno, Naručitelj će uzeti u obzir ponudu takvog Ponuditelja ako mu skladno posebnom propisu plaćanje obveza  nije dopušteno, ili mu je odobrena odgoda plaćanja.

5.SASTAVNI DIJELOVI PONUDE

Ponuda treba sadržavati:

 • Ponudbeni list (popunjen, potpisan i ovjeren od strane ponuditelja)
 • Troškovnik (popunjen, potpisan i ovjeren od strane ponuditelja)
 • Dokazi sposobnosti

6.ROK I NAČIN DOSTAVE PONUDE

 • Krajnji rok za podnošenje ponude je 16.12.2019.g. u 12:00 sati.
 • Ponude se dostavljaju elektroničkim putem na adresu ana.dvakorakadalje@gmail.com
 • Naručitelj će ovaj poziv za dostavu ponuda objaviti na svojim internetskim stranicama kako bi ponude mogli dostaviti svi zainteresirani gospodarski subjekti.
 • Krajnji rok za donošenje odluke o odabiru odnosno odluke o poništenju iznosi trideset (30) dana od dana zaprimanja ponuda.

7.OSTALO

1.Način određivanja cijene ponude, valuta ponude

 • Tijekom trajanja ugovora cijena ponude je nepromjenjiva. Ponuditelj izražava cijenu ponude u kunama.
 • Cijena ponude piše se brojkama. U cijenu ponude bez poreza na dodanu vrijednost
 • moraju biti uračunati svi troškovi i popusti.

2. Jezik i pismo ponude

 • Ponuda se izrađuje na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.

3.Ostale obavijesti

 • Gospodarski subjekti mogu zahtijevati objašnjenja vezana uz Poziv za dostavu ponuda i to najkasnije tri (3) dana prije isteka roka za dostavu ponuda, a naručitelj je dužan poslati odgovor na upit, na dokaziv način, najkasnije dva (2) dana prije isteka roka za dostavu ponuda.
 • Kontakt osoba u postupku nabave i suradnje s pružateljem i za cjelokupno izvršenje usluge: Ana Lovrić, ana.dvakorakadalje@gmail.com
 • Pisanu obavijest o rezultatima nabave naručitelj će dostaviti  putem elektroničke pošte svim ponuditeljima u roku od trideset (30) dana od isteka roka za  dostavu ponuda.
 • Naručitelj zadržava pravo poništiti ovaj postupak nabave u bilo kojem trenutku, odnosno ne odabrati niti jednu ponudu, a sve bez ikakvih obveza ili naknada bilo koje vrste prema Ponuditeljima
 • Naručitelj će sa odabranim ponuditeljem sklopiti ugovor o nabavi Promidžbe i vidljivosti za potrebe projekta „Dva koraka dalje“ Centra za rehabilitaciju Stančić, broj ugovora UP.02.2.2.04.0005.

S poštovanjem,

                                                                                                     Ravnateljica
  Sanjica Grbavac, prof.def.

                                                                                

Dokumenti: