Pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama koje posjeduje, odnosno kojima raspolaže ili ih nadzire Centar za rehabilitaciju Stančić, u svojstvu tijela javne vlasti, uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama (NN 25/2013).

Pravo na pristup informacijama ostvaruje se podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva Centru za rehabilitaciju Stančić.

Pisani zahtjev podnosi se putem pošte na adresu Centar za rehabilitaciju Stančić, Zagrebačka 23, 10 370 Dugo Selo, putem telefaxa broj + 385 01/275 74 13, mail adrese info.centar.stancic@gmail.com  ili putem priloženog web obrasca.

Usmeni zahtjev zaprima službenik za informiranje Centra za rehabilitaciju Stančić na broj telefona 01/ 2757 474  kućni 222 ili 091 2648 139.

ZAHTJEV ZA PRISTUP INFORMACIJAMA

Katalog informacija

Odluka o ustrojavanju kataloga informacija

Obrazac 1
Obrazac 2 – Zahtjev za pristup informacijama
Obrazac 3 – Zahtjev za dopunu ili ispravak informacija
Obrazac 4 – Zahtjev za ponovnu uporabu informacija

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2019. godinu

Godišnje izvješće 2020.


Visina naknade

Korisniku kome je omogućen pristup informaciji naplaćuje se naknada sukladno Kriterijima za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostve informacije (NN 12/2014 i NN 15/2014).