Dokumenti

Zakoni i propisi

Zakoni i propisi koji reguliraju djelatnost Centra:

Zakon o socijalnoj skrbi (NN 157/13)

Zakon o zaštiti osoba s duševnim smetnjama (NN 111/97 NN 76/2014)

Pravilnik o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga (NN 40/2014)


Opći akti Centra

Statut Centra (pročišćeni tekst) od dne 06.05.2010. godine

Pravilnik o radu od dne 29.06.2010. godine

Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji poslova od dne 30.03.2010. godine

Pravilnik o unutarnjem nadzoru

Pravilnik o prijamu i otpustu korisnika

Pravilnik o poslovnoj tajni

Pravilnik o provedbi postupka javne nabave bagatelne vrijednosti

Pravilnik o evidentiranju ordinirane terapije korisnicima Centra i kontroli primjene ordinirane terapije

Poslovnik o radu Upravnog vijeća

Poslovnik o radu Stručnog vijeća

Sigurnosni i zaštitni program i protokol postupanja u kriznim situacijama

Napomena: U tijeku je izmjena općih akata Centra radi njihovog usklađenja sa Zakonom o socijalnoj skrbi (NN 157/13), i Pravilnikom o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga (NN 40/2014)


Godišnji plan/program rada Centra Stančić

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ 1-12.2016

Financijsko izvješće za 2016.

Financijsko izvjesce za 2015. 1. dio

Financijsko izvješće za 2015. 2. dio

 


Odluka o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka


Natječaji za radna mjesta


Natječaj za radno mjesto asistent u organiziranom stanovanju

Natječaj za radno mjesto edukator

Natječaj za radno mjesto glazbeni terapeut