Dokumenti

Zakoni i propisi

Zakoni i propisi koji reguliraju djelatnost Centra:

Zakon o socijalnoj skrbi (NN 157/13)

Zakon o zaštiti osoba s duševnim smetnjama (NN 111/97 NN 76/2014)

Pravilnik o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga (NN 40/2014)


Opći akti Centra

Statut Centra Stančić 12-2015

PRAVILNIK O RADU 02.06.15.

Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji poslova od dne 30.03.2010. godine

Pravilnik o unutarnjem nadzoru

Pravilnik o prijamu i otpustu korisnika

Pravilnik o poslovnoj tajni

Pravilnik o provedbi postupka javne nabave bagatelne vrijednosti

Pravilnik o evidentiranju ordinirane terapije korisnicima Centra i kontroli primjene ordinirane terapije

Poslovnik o radu Upravnog vijeća

Poslovnik o radu Stručnog vijeća

Sigurnosni i zaštitni program i protokol postupanja u kriznim situacijama

Napomena: U tijeku je izmjena općih akata Centra radi njihovog usklađenja sa Zakonom o socijalnoj skrbi (NN 157/13), i Pravilnikom o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga (NN 40/2014)


Godišnji plan/program rada Centra Stančić

2018. BILJEŠKE UZ FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ 1-12.2018

bilješke sudski sporovi

Financijsko izvješće fina 1-12 2018

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ 1-12.2017

Financijsko izvješće za 2017.

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ 1-12.2016

Financijsko izvješće za 2016.

Financijsko izvjesce za 2015. 1. dio

Financijsko izvješće za 2015. 2. dio

 


Odluka o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka


Natječaji za radna mjesta


Natječaj za radno mjesto Asistent na projektu „ Dva koraka dalje“  10.04.2019.
Natječaj za radno mjesto Koordinator na projektu „ Dva koraka dalje“  10.04.2019.

 

Natječaj za radno mjesto EDUKATOR -REHABILITATOR– 1 izvršitelj/ica, na neodređeno vrijeme 27.03.2019.

Natječaj za radno mjesto LOGOPED – 1 izvršitelj/ica, na neodređeno vrijemeNatjećaj za radno mejsto LOGOPED – 1 izvršitelj/ica, na neodređeno vrijeme  25.03.2019.

Natječaj za radno mjesto SPREMAČ – 1 izvršitelj/ica, na neodređeno vrijeme / Natjećaj za radno mjesto SPREMAČ – 1 izvršitelj/ica, na neodređeno vrijeme  25.03.2019.

Natječaj za radno mijesto PRALJA-GLAČARA – 1 izvršitelj/ica, na određeno vrijeme radi zamjene 19.03.2019 / Prijavnica

Natječaj za radno mjesto spremač /  Natječaj za radno mjesto spremač

Dodatne informacije o dokazima koji su potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju potražiti na sljedećoj poveznici:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf