OBAVIJEST ZA RODITELJE I SKRBNIKE

Obavještavamo sve roditelje, skrbnike, rodbinu i prijatelje našeg Centra Stančić da su svi naši korisnici dobro, da nemamo značajnijih šteta na objektima kao niti problema oko opskrbe energentima. Nadamo se da će tako ostati i nadalje.

Ravnateljica
Sanjica Grbavac, prof.def.

UPUTE ZA SPRJEČAVANJE I SUZBIJANJE EPIDEMIJE COVID-19 ZA PRUŽATELJE SOCIJALNIH USLUGA U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI

Uputa se odnosi na domove za starije i nemoćne osobe i druge pružatelje socijalnih usluga smještaja
i organiziranog stanovanja (ustanove, obiteljski domovi, udomiteljske obitelji i drugi pružatelji
sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi) u Gradu Zagrebu, Zagrebačkoj županiji, Splitsko-dalmatinskoj
županiji i Osječko-baranjskoj županiji.


Do daljnjeg su zabranjene sve posjete korisnicima, donošenje hrane i sl., a korisnicima je zabranjeno
da odlaze kući u posjet kako se za vrijeme boravka izvan smještaja u sustavu socijalne skrbi ne bi
zarazili i prilikom povratka virus prenijeli na ostale korisnike.

Odlasci u drugi smještaj izvan sustava socijalne skrbi moraju biti opravdani iz medicinskih razloga i prethodno organizirani.

Za provedbu ovih uputa nadležni su lokalni krizni stožeri koji će implementirati, organizirati i nadzirati provedbu u suradnji s teritorijalno nadležnim zavodima za javno zdravstvo, a sukladno epidemiološkoj situaciji u pojedinoj jedinici lokalne samouprave. Zbog aktualnog povećanja incidencije infekcije SARS-CoV-2 potrebno je kontinuirano praćenje na području jedinice lokalne uprave kako bi se pravovremeno podigle ili ukinule mjere sprečavanje epidemije. Potrebno je redovno pratiti izvještaje timova osnovanih za kontrolu provedbe protuepidemijskih mjera.

Organizacija rada pružatelja socijalnih usluga

Mjerenje temperature i praćenje pojave simptoma kod zaposlenika
Preporučuje se da svaki zaposlenik kod kuće u jutarnjim satima izmjeri tjelesnu temperaturu. Ako je
u jutarnjim satima viša od 37,2°C, ako se osoba osjeća bolesno ili ima bilo koje znakove bolesti (to se
odnosi na sve simptome i znakove bolesti, a ne samo na bolesti dišnih putova), osoba se treba javiti svom
nadređenom i ne dolaziti na posao dok se telefonski ne javi nadležnom obiteljskom liječniku, koji će
odlučiti o daljnjem postupanju.

Također se preporučuj da se svakodnevno kod dolaska i odlaska s posla, zaposlenicima beskontaktnim toplomjerom mjeri tjelesna temperatura i utvrđuje imaju li respiratornih simptoma. Kod osobe s povišenom temperaturom (37.2oC i veća) mjeri se temperatura i standardnim toplomjerom pod pazuhom.
Evidenciju o vrijednostima izmjerene tjelesne temperature i eventualnom postojanju respiratornih simptoma upisuje se u zasebnu evidencijsku knjigu. S temperaturom nije dozvoljeno raditi, pružati socijalnu uslugu niti dolaziti u prostor poslodavca odnosno pružatelja usluge.

Svaki zaposlenik koji tijekom radnog vremena posumnja ili utvrdi da ima povišenu temperaturu ili bilo kakve respiratorne ili druge simptome bolesti obvezno ih mora prijaviti voditelju ustrojbene jedinice/ravnateljstvu, nadležnom domskom liječniku i nadležnom liječniku obiteljske medicine te se treba udaljiti s radnog mjesta. Nadležni domski liječnik ili nadležni liječnik obiteljske medicine u dogovoru s voditeljem ustrojbene jedinice /ravnateljstvom u domu odnosno smještaju, obavještava nadležnog epidemiologa i nadležni centar za socijalnu skrb ako se radi o sumnji na COVID-19 kod zaposlenika.

Član udomiteljske obitelji, predstavnik obiteljskog doma i članovi njegove obitelji obvezni su
pridržavati se svih mjera propisanih za zaposlenike domova vezano uz nadzor tjelesne temperature i
respiratornih simptoma te obavještavanja nadležnih liječnika primarne zdravstvene zaštite,
epidemiologa i centra za socijalnu skrb.

Fizička udaljenost.
Svi radnici i pružatelji socijalnih usluga moraju se pridržavati mjera fizičke udaljenosti i ukoliko borave
u zajedničkim prostorima moraju poštivati mjeru razmaka od 2 metra te da ih u istom prostoru ne
boravi više od petero odnosno manje, ovisno o veličini prostora.

Informiranost osoblja i korisnika.
Prije početka rada odnosno otvaranja potrebno je educirati
zaposlenike o svim mjerama koje se provode. Prije ili neposredno nakon ulaska, na vidljivom mjestu,
nužno je postaviti informacije o higijenskim postupcima ili postaviti informacije sa smjernicama o
pravilnom ponašanju i mjerama zaštite.

Maske za lice. Zaposlenicima se obvezuje korištenje medicinskih maski ili maski za lice tijekom boravka u zatvorenim prostorima.

Upute za pravilno korištenje maski za lice
(https://www.hzjz.hr/w p-content/uploads/2020/03/Maske-za-lice-1.pdf)

Navlake za obuću. Preporučuje se korištenje najlonskih ili medicinskih navlaka za obuću u objektima
gdje nije omogućena zamjenska obuća za vanjske suradnike. Osim navlaka, moguće je i postavljanje
specijalizirane dezinfekcijske podloge za obuću.

Higijena prostora.
Zajedničke prostore obvezno je prozračivati dva puta dnevno uz nadzor ulaznih vrata tamo gdje je
potrebno, radi zabrane ulaska. Odgovorna: spremačica u domu.
Sobe korisnika obvezno prozračivati nakon svake njege u trajanju od minimalno pola sata odnosno
primjereno zdravstvenom stanju korisnika i vremenskim prilikama. Odgovorna: dežurna medicinska
sestra/njegovatelj, predstavnik obiteljskog doma, udomitelj.
Kvake na ulaznim vratima obvezno dezinficirati svaka 2 sata.
Odgovorna: čistačica u smjeni uz potpis i naznaku vremena u bilježnici za evidenciju, predstavnik
obiteljskog doma i udomitelj.
Najmanje jednom dnevno obavezno dezinficirati električne prekidače u prostorijama, kvake u svim
sobama i kupaonicama korisnika te rukohvate u hodnicima (spremačice), telefone (po mogućnosti i
mobitele) u svim sobama korisnika (njegovateljice), kvake i telefone u kuhinji i skladištima (pomoćne
radnice u kuhinji/kuharice), kvake u praonici rublja (pralje-glačare) kao i kvake i telefone u uredima
(radnici svaki u svom uredu). Svi zaposleni obavezno moraju odmah po ulasku dezinficirati vlastite
mobitele.
Obavezno dodijeliti za svaki zadatak jednu odgovornu osobu.

Upute za pridržavanje svih općih i higijenskih mjera. Upute za čišćenje i dezinfekciju dostupne su
na sljedećim poveznicama:
Čišćenje i dezinfekcija prostora bez oboljelih od COVID-19 (https://www.hzjz.hr/wpcontent/
uploads/2020/03/Ciscenje-i-dezinfekcija-prostorije-bez-oboljelih-od-COVID-19-
2.4.2020..pdf)
Čišćenje i dezinfekcija prostora u kojima je boravila osoba pod sumnjom na zarazu COVID-19
(https://www.hzjz.hr/wp-content/uploads/2020/03/Ciscenje-i-dezinfekcija-prostora-u-kojimaje-
boravila-osoba-pod-sumnjom-COVID-19 2.4.2020..pdf)

Ulazak u prostor ustanove/smještaja.
Ulazna vrata otvaraju se na poziv telefonom ili zvonom od 7-15 sati radnim danom.
Vikendom/blagdanom/ radnim danom poslijepodne vrata otvara dežurni djelatnik.
Na ulazu u ustanovu postaviti dozatore s dezinficijensom za dezinfekciju ruku.
Dostavu za potrebe ustanove preuzimaju nadležni radnici doma na vanjskim vratima, a ulaz je
dozvoljen iznimno serviserima i ostalim službama za čijim uslugama postoji neodgodiva potreba, uz
obveznu mjeru dezinfekcije ruku i po potrebi nošenja zaštitne maske i zamjenske obuće. Osobe koje
obavljaju servis za korisnike i djelatnike doma ne mogu istovremeno obavljati i usluge za druge
korisnike (potrebno je napraviti raspored po danima kada se obavljaju usluge za korisnike doma, a
kada za vanjske korisnike). Pri obavljanju usluga/servisa potrebno je pridržavati se mjera osobne
higijene i nošenja zaštitne opreme.
Kupovinu za potrebe pokretnih i orijentiranih korisnika obavlja svaki drugi dan za to dodijeljeni
djelatnik. Sve korisnike potrebno je petkom upozoriti da nabava neće biti moguća u vrijeme blagdana
i neradnih dana. Dnevne tiskovine korisnicima donosi dežurni djelatnik/ neradnim danom spremačica
u jutarnjoj smjeni ili dežurni djelatnik. Za vrijeme dok su na snazi ove upute ugostiteljski objekti
mogu usluge pružati samo korisnicima i djelatnicima doma ili samo tzv.vanjskim klijentima.

Svim osobama koje ulaze u prostor poslodavca, odnosno pružatelja socijalne usluge (radnik, član
obitelji pružatelja usluge, korisnik, dostavljač, ili bilo koja druga osoba) dužna je obvezno dezinficirati
ruke sredstvom za dezinfekciju odmah po ulasku i mora im se izmjeriti tjelesna temperatura na isti
način kao i zaposlenicima. Za pridržavanje mjere odgovorna je osoba zadužena za otključavanje vrata
koja je u slučaju nepoštivanja dužna zabraniti ulaz i obavijestiti neposredno nadređenog voditelja /
dežurnu medicinsku sestru i ravnateljstvo ili predstavnika obiteljskog doma i udomitelja.
Na samom ulazu u prostor smještaja treba osigurati zaseban prostor za oblačenje radne obuće svim
zaposlenicima. Svima ostalima koji ulaze u prostor smještaja treba osigurati korištenje zamjenske
obuće. Alternativno, tamo gdje nije moguće organizirati zaseban prostor za oblačenje radne obuće
kod ulaza u ustanovu, postavljaju se dezinfekcijske barijere (dezbarijere). Dezbarijere su posebno
pripremljene površine (posude, spužve i sl.) preko kojih moraju proći ljudi prije ulaska u ustanovu s
ciljem sprječavanja unosa mikroorganizama u unutarnji prostor.
Dezbarijere moraju biti postavljene tako da se ne mogu zaobići ili preskočiti, a debljine najmanje 6
cm do 8 cm. Kao dezbarijere za dezinfekciju obuće ljudi najbolje je postaviti sintetske spužve
prelivene otopinom dezinficijensa. Dezinficijensi koji se koriste za dezbarijeru trebaju biti agresivniji,
pa su prikladne klorne otopine jače koncentracije npr. 0,5 % Na-hipoklorita (izbjeljivač koji se može
naći u kućanstvu razrijeđen 1:10). Za održavanje dezbarijere zadužena je spremačica. Dezbarijeru
svakih 3 sata prati i ponovno natapati s dezinfekcijskom otopinom ili suklado dinamici ulazaka unutar
prostora smještaja. Ako dezbarijere nisu smještene ispod natkritog prostora, nakon svake kiše moraju
se preliti novom količinom otopine.

Posjete korisnicima ustanove/smještaja.

S obzirom na trenutnu epidemiološku situaciju, zabranjene su posjete korisnicima ustanova/smještaja u socijalnoj skrbi u sljedećim županijama.

 • Grad Zagreb
 • Zagrebačka županija
 • Splitsko-dalmatinska županija
 • Osječko-baranjska županija
 • Zadarska županija

Popis županija može se mijenjati ovisno o razvoju epidemiološke situacije

Sumnja na kontakt sa zaraženom osobom.
U slučaju sumnje na kontakt sa zaraženim ili oboljelim od COVID-19, telefonom se odmah mora javiti
nadležnom epidemiologu ili u COVID ambulantu ako je ustrojena na razini lokalne zajednice te
nadležnom domskom liječniku i nadležnom liječniku obiteljske medicine.
U slučaju saznanja za mogućeg prenositelja /mogući izvor infekcije svaki zaposlenik odnosno
pružatelj usluge dužan je odmah obavijestiti ravnateljstvo i neposrednog voditelja, predstavnika
obiteljskog doma i udomitelja.

Zabranjuje se donošenje namirnica i ostalih potrepština korisnicima usluge smještaja i organiziranog stanovanja od strane članova obitelji i prijatelja za vrijeme trajanja pandemije. Nepridržavanje navedenih mjera od strane zaposlenih i nepridržavanje od strane korisnika i/ili rodbine može imati teške, pa i fatalne posljedice po korisnike koji zbog svojih godina i bolesti pripadaju najrizičnijoj skupini.

Korisnici
Preporučuje se privremeno ograničiti korisnicima izlazak izvan prostora u kojem se pruža usluga
smještaja i organiziranog stanovanja (nekretnina s okućnicom) izuzev u medicinskim i
izvanrednim/opravdanim okolnostima te svaki kontakt s ostalim korisnicima osim kada je to
neizbježno i pri tome se moraju poštivati mjere fizičke udaljenosti.
Za sve korisnike obveza je pridržavanje mjere fizičke udaljenosti a ukoliko borave u zajedničkim
prostorima mora se držati razmak od 2 metra te poštivati mjeru da ih nema više od petero odnosno
manje u istom prostoru, ovisno o veličini prostora.
Korisnici su dužni dezinficirati ruke prije svakog obroka, a ukoliko je moguće tijekom trajanja
epidemije preporuča se da svaki korisnik objeduje u svojoj sobi.
Za pridržavanje mjere u odnosu na korisnike odgovorna je dežurna medicinska sestra ili drugi dežurni
djelatnik odnosno drugi pružatelj usluge.

Organizacija funkcioniranja vezano uz ostale medicinske usluge
Ako u domovima postoje ambulante, za pružanje zdravstvene skrbi na razini primarne zdravstvene
zaštite za druge osiguranike a ne samo za korisnike smještaja, potrebno ih je izmjestiti izvan doma za
vrijeme trajanja pandemije, odnosno osiguranicima koji nisu korisnici smještaja omogućiti skrb u
prostoru izvan doma za starije.

Nakon dugotrajnog bolničkog liječenja provodi se testiranje na SARS-CoV-2 i korisnika se otpušta u
14-dnevnu samoizolaciju u smještaju, a nakon primitka negativnog nalaza na SARS-CoV-2.

Ako tijekom samoizolacije korisnik razvije simpotme koje upućuju na COVID-19 potrebno je
organizirati testiranje na SARS-CoV-2.

U slučajevima hitnog prijema korisnika se smješta u 14-dnevnu samoizolaciju uz obveznu provedbu
testiranja na SARS-CoV-2 po isteku samoizolacije.

Ostalo
Omogućiti češće i duže telefoniranje radi ublažavanja posljedica ograničenja posjeta korisnicima. Do
daljnjeg se obustavlja prijam novih korisnika osim na privremeni smještaj u kriznim situacijama uz
obveznu izolaciju korisnika u trajanju od 14 dana i prethodno uzimanje brisa za testiranje na SARSCoV-2.
Obustavlja se pružanje usluge dnevnog boravka korisnika i za korisnike za koje je potrebno
zamjenjuje se uslugom pomoći u kući ili drugom odgovarajućom uslugom. Usluga pomoći u kući
osigurava se korisnicima kojima je nužno potrebna skrb i to kroz dostavu gotovog obroka ili dostavu
namirnica i lijekova dok se ostali elementi pomoći u kući koji zahtijevaju ulazak u kuću pružaju na
način da ih obavljaju djelatnici koji su do daljnjega oslobođeni svih poslova koji zahtijevaju kontakt sa
štićenicima doma te pri pružanju usluge koriste svu potrebnu zaštitnu opremu.
Intenzivira se individualan rad s korisnicima te psihosocijalna podrška kako bi se ublažile posljedice
ograničenja posjeta te olakšao život kod pružatelja usluge za vrijeme trajanja epidemije.
Sve aktivnosti kod pružatelja usluge organiziraju su na način uvažavanja fizičke udaljenosti.

DODATAK UPUTAMA O OSTAVRIVANJU POSJETA I PRIMITKU PAKETA

Sukladno novim uputama Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, Nastavnog zavoda za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“ i Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade socijalnu politiku od 29. svibnja 2020. godine, postojeće Upute o ostvarivanju posjeta i primitku paketa Centra za rehabilitaciju Stančić od 15.svibnja se dopunjuju sljedećim:

Posjete korisnima i dostava potrepština
Pružatelj usluge smještaja u sustavu socijalne skrbi obavezan je organizirati posjete uzimajući u obzir svoje organizacijske mogućnosti, uz sljedeće preporuke:

 1. i nadalje je obveza pridržavanja preporučenih mjera zaštite prema uputama Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo i prema internim propisima i preporukama Centra Stančić,
 2. posjete se organiziraju uz prethodnu najavu kako bi se u prostoru (unutarnjem i vanjskom) mogla osigurati preporučena mjera fizičke udaljenosti posjeta različitim korisnicima,
 3. posjetitelji ne smije imati povišenu tjelesnu temperaturu ili druge simptome COVID-19 i na samom ulazu u Centar potpisuju Izjavu veznu za navedeno,
 4. preporučuje se prednost dati organizaciji posjete u vanjskom prostoru (okućnici) za pokretnije korisnike odnosno korisnike koji su u mogućnosti koristiti vanjski prostor, ako je moguće i ako to dopuštaju vremenske prilike,
 5. u slučaju da posjetu nije moguće organizirati u vanjskom prostoru, korisnicima je potrebno iste omogućiti u zasebnoj prostoriji ili dijelu zajedničkih prostorija uz poštivanje mjera zaštite,
 6. omogućuju se izlasci korisnika s posjetiteljima i izvan prostora pružatelja usluge uz potpisivanje Izjave o napuštanju Centra i poštivanje dosadašnjih procedura Centra
  (Evidencija odsutnosti),
 7. obvezno je evidentiranje svih posjetitelja pri dolasku i odlasku na porti Centra ( gdje se mjeri i TT ) i na odsjeku stanovanja,
 8. vezano uz učestalost i trajanje posjete kao i donošenja stvari u prostorije pružatelja usluge potiče se sve sudionike da i nadalje vode računa o uvažavanju zdravlja i dobrobiti svih korisnika i pridržavaju se uputa i preporuka Centra,
 9. omogućena je dostava higijenskih potrepština, jela u izvornom pakiranju i ostalih potrepština od strane članova obitelji i prijatelja bez prethodne pohrane; omot je potrebno prebrisati dezinfekcijskim sredstvom i nakon toga predati korisniku,
 10. omogućena je dostava hrane (jela) od prehrambenih lanaca (restorana, lanaca brze prehrane, trgovačkih lanaca, i sl.), te dostava svježeg voća i povrća koje je neophodno prije predaje korisniku na odgovarajući način oprati na odsjeku stanovanja,
 11. omogućeno je davanje hrane korisniku od strane posjetitelja, ali hrane koja je izvorno zapakirana od prehrambenih lanaca ili hrane spremljene u centralnoj kuhinji Centra (dnevni obrok, užina), koristeći pri tome posuđe i pribor Centra,
 12. predmetni paketi predaju se na samom ulazu ( porti ) kod pružatelja usluge, osim hrane navedene pod točkom 10.,
 13. ukoliko korisnik ima potrebu za toaletom ili druge higijenske potrebe posjetitelj je dužan obavijestiti djelatnika koji će isto korisniku omogućiti.
  Odlasci korisnika u obitelj i povratak u Centar
  1.Omogućuje se odlazak u obitelj, na izlete, ljetovanja i sl. te organizacija istih od strane pružatelja socijalnih usluga uz poduzimanje i pridržavanje mjera suzbijanja i sprečavanja epidemije COVID-19.
 14. Članovi obitelji prije preuzimanja korisnika su obvezni potpisati pisanu Izjavu da nemaju simptome COVID-19, nisu u samoizolaciji i nemaju respiratorne poteškoće i/ili povišenu temperaturu, te nisu bili u kontaktu sa zaraženom osobom. U izjavi potvrđuju da će izmjeriti tjelesnu temperaturu ujutro prije nego dođu po korisnika u Centar te u slučaju da netko ima povišenu temperaturu odgoditi će odvođenje korisnika u obitelj.
 15. Za vrijeme trajanje posjeta, u kućanstvu treba biti ograničeni broj osoba (po mogućnosti samo članovi najuže obitelj) odnosno neophodno je izbjeći posjete drugih osoba kućanstvu. U slučaju da tijekom posjeta korisnik ili netko od članova kućanstva razvije respiratorne simptome ili povišenu temperaturu kontaktira izabranog liječnika i postupanje sukladno liječničkoj preporuci.
 16. Tijekom boravka korisnika u obitelji članovi obitelji dužni su osigurati da korisnik, koliko je moguće, ne dolazi u kontakt s drugim osobama te ne ulazi u zatvorene prostore gdje se okupljaju druge osobe poput trgovina i sl. Boravak na otvorenom u društvu članova kućanstva se preporuča.
 17. Prilikom povratka korisnika iz obitelji, ljetovanja, bijega i sl. osigurava se potpisivanje Izjave o tome da korisnik nema simptome COVID-19, ni respiratorne simptome, te da niti jedan član njegova kućanstva nije u samoizolaciji niti je bio u kontaktu s osobom koja boluje od COVID-19. Testiranje na SARS-CoV-2 unutar 14 dana od povratka korisnika u Centar provodi se u slučaju da korisnik razvije respiratorne simptome ili kod povišene tjelesne temperature sukladno odluci izabranog liječnika obiteljske medicine.

  Unaprijed zahvalna na razumijevanju te poštivanju svih mjera, preporuka i uputa koje su nužne kako bi i nadalje zaštitili zdravlje svih korisnika.

Ravnateljica
Sanjica Grbavac, prof. reh.

Upute za pružatelje usluga smještaja i Upute za pružatelje izvaninstitucijskih usluga

U natsavku možete preuzeti upute za pružatelje usluga smještaja i upute za pružatelje izvaninstitucijskih usluga izdano 29.05.2020. od strane Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, Nastavnog zavoda za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“ i Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.

Najnovije preporuke vezane za COVID-19 možete pregledati i preuzeti na linku OVDJE

UPUTA O OSTVARIVANJU POSJETA I PRIMITKU PAKETA

Obavijest o nepostojanju sukoba interesa

Sukladno članku 80. stavku 2. točki 1. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj: 120/16), a na temelju izjava o nepostojanju sukoba interesa predstavnika naručitelja, Centar za rehabilitaciju Stančić objavljuje da ne postoje gospodarski subjekti s kojima su predstavnici Naručitelja ili s njima povezane osobe u sukobu interesa, odnosno, za javnog naručitelja nema gospodarskih subjekata s kojima ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi u smislu odredbi članka 76. ZJN-a.