DEINSTITUCIONALIZACIJA I PREVENCIJA INSTITUCIONALIZACIJE OSOBA S INTELEKTUALNIM TEŠKOĆAMA PUTEM PODIZANJA RAZINE KVALITETE UDOMITELJSKE SKRBI –   DEQUAL

Naziv projekta: DEINSTITUCIONALIZACIJA I PREVENCIJA INSTITUCIONALIZACIJE OSOBA S INTELEKTUALNIM TEŠKOĆAMA PUTEM PODIZANJA RAZINE KVALITETE UDOMITELJSKE SKRBI –   DEQUAL

Razdoblje provedbe projekta: 17.04.2014.- 17.10.2015.

Ukupna vrijednost projekta: 1.849.041,75 HRK

Projekt je sufinanciran sredstvima Europskog socijalnog fonda, iz programa „ Operational programme for human resources development 2007-2013, IPA 2007HR05IPO001/ Broadening the Network of Social Services in the Community (Phase II)“.

Voditelj projekta: Orin Balenović

Partneri na projektu:  CZSS Vrbovec, CZSS Križevci, Udruga invalida Križevci i Udruga za osobe s MR Križevci

Kratak opis projekta:  Opći cilj projekta je povećanje socijalne uključenosti osoba s intelektualnim teškoćama, dok su specifični ciljevi:

 1. Jačanje kapaciteta udomiteljskih obitelji na području Zagrebačke i Koprivničko-Križevačke županije
 2. Prevencija institucionalizacije i osnaživanje procesa deinstitucionalizacija osoba s intelektualnim teškoćama,
 3. Povećanje broja specijaliziranih udomitelja.

Projektne aktivnosti:

 1. SWOT analiza udomiteljstva,
 2. Studijski posjet,
 3. Kreiranje edukacijskog materijala i programskog okvira za edukaciju mobilnih timova i udomiteljskih obitelji,
 4. Edukacija za članove mobilnog tima i udomitelje,
 5. Odabir/selekcija  „specijaliziranih udomitelja“ za smještaj osoba s intelektualnim i srodnim teškoćama
 6. Nabava automobila za mobilni tim
 7. Tiskanje priručnika i promotivnog materijala,
 8. Utemeljenje kluba za osobe s invaliditetom u zajednici (Klub Dubrava)

Završna konferencija

TRANSFORMACIJA I DEINSTITUCIONALIZACIJA CENTRA ZA REHABILITACIJU STANČIĆ I CENTRA ZA REHABILITACIJU ZAGREB

NAZIV PROJEKTA           „Transformacija i deinstitucionalizacija Centra za rehabilitaciju Stančić i Centra za rehabilitaciju Zagreb“

DONATOR                          Otvoreno društvo (Open Society Institute),

PARTNERI                          MSPM, Centar za rehabilitaciju Zagreb, Validus

VRIJEDNOST PROJEKTA         3.347.200,00 USD

VRIJEME TRAJANJA      svibanj 2013. – kolovoz 2017.

OPIS PROJEKTA               Opći cilj projekta je deinstitucionalizacija korisnika i transformacija Centra Stančić . Sukladno tekstu Sporazuma  donosimo prikaz obveza partnera:

Otvoreno društvo :

–          Podmirivanje troškova najma i režija stanova za razdoblje od 24 mjeseca

–          jednokratno opremanje stambenih zajednica

–          plaćanje troškova najma, režija i potrebne opreme za tri Dnevna centra za korisnike Centra za rehabilitaciju Stančić za razdoblje od 12 mjeseci, nakon čega troškove preuzima MSPM

–           trošak regionalizacije za 90 korisnika kroz trogodišnje razdoblje, koji će biti uključeni u postojeće programe stanovanja uz podršku na regionalnoj razini

Obveze MSPM:

–          koordinacija, praćenje i evaluacija procesa transformacije i deinstitucionalizacije

–          osigurati financijska sredstva za plaće zaposlenika službe podrške, troškove hrane, odjeće i obuće, higijenskih potrepština i ostale troškove

–          osigurati sredstva za sve financijske troškove po završetku projekta

Obveze Centra Stančić:

–          uspostava Središnje stručne službe koja će upravljati i koordinirati procesom

–          uspostaviti minimalno 4 Službe podrške za stanovanje u zajednici (s po 10 stambenih jedinica i prosječno 41 korisnikom po Službi )

–          osigurati 3 Dnevna centra u zajednici

–          identificirati i pripremiti 90 korisnika za uključivanje u program stanovanja na regionalnoj razini

–          provesti program transformacije na način da se Centar Stančić ustroji kao Dom za dugotrajnu i intenzivnu skrb i Centar za pružanje usluga u zajednici

–          omogućiti sudjelovanje roditelja i skrbnika u procesu deinstitucionalizacije

–          omogućiti edukaciju zaposlenika

–          praćenje i evaluacija projektnih aktivnosti.

Detaljnije informacije možete vidjeti na web stranici MSPM, te u privitku (Transformacija i deinstitucionalizacija Centra Stančić)

PROJEKT OSNAŽIVANJA OSi ZA ZAPOŠLJAVANJE U ZAJEDNICI

Naziv projekta: OSNAŽIVANJE I OSPOSOBLJAVANJE KORISNIKA ORGANIZIRANOG STANOVANJA ZA ZAPOŠLJAVANJE UZ PODRŠKU

Razdoblje provedbe projekta: 15 mjeseci; od 01.09.2015. do 01.12.2016.godine

Ukupna vrijednost projekta: 1.321.369,00 HRK. Projekt je sufinanciran sredstvima ESF, Operativnog programa „Širenje mreže socijalnih usluga u zajednici –faza III“ ( HR.2.3.04-0172). Projekt je proveden u partnerstvu sa socijalnom zadrugom „Druga prilika“ iz Zagreba.

Voditelj projekta: Davor Govorčinović

Kratak opis projekta: Projekt je pokrenut sa svrhom kako bi se za osobe s invaliditetom stvorili preduvjeti za njihovo adekvatno radno osposobljavanje i usvajanje socijalnih vještina s ciljem njihova osnaživanja i povećanje šansi za zapošljavanje. Sveukupno su 42 osobe s invaliditetom pohađale i uspješno završile 4 edukacijske radionice (Malu školu pripreme i posluživanja jednostavnih obroka, Kreativno-tekstilnu radionicu, Radionicu uzgoja i prerade ljekovitog i aromatičnog bilja te Računalnu radionicu. Nabavljena je i potrebna oprema, te su  zaposlena  i educirana  4 radnika/radnih asistenata za rad s korisnicima. Sveukupno je 10 radnika centra Stančić steklo znanja iz područja društvenog poduzetništva koja će im pomoći pri vođenju Socijalne zadruge „Nizla“, osnovane u sklopu projektnih aktivnosti.

Projektne aktivnosti:

 1. Selekcija i odabir sudionika za sudjelovanje u edukaciji i samo-zastupanju
 2. Zapošljavanje radnih asistenata za potporu zapošljavanju osoba s intelektualnim teškoćama
 3. Osposobljavanje osoblja za pružanje potpore pri zapošljavanju korisnika
 4. Studijski posjet
 5. Organizacija i provedba edukacija osoba s intelektualnim teškoćama na usvajanju radnih vještina
 6. Opremanje prostora
 7. Osnivanje socijalne zadruge
 8. Promotivne aktivnosti

ZAPOŠLJAVANJE OSOBA S INVALIDITETOM BEZ BARIJERA

Naziv projekta: Zapošljavanje osoba s invaliditetom bez barijera

Razdoblje provedbe projekta:  rujan 2013.- srpanj 2015.

Ukupna vrijednost projekta: 11.000,00 Eura

Projekt je financiran EU sredstvima a  provodi se u sklopu AGENCIJE ZA MOBILNOST,  Programa cjeloživotnog učenja Leonardo da Vinci

Koordinator projekta: Jasna Lesički

Partneri na projektu: Nevladine organizacije i ustanove iz  Litve, Španjolske, Velike Britanije, Poljske, Italije, Turske, Bugarske, Nizozemske i Hrvatske (Obrtničko učilište)

Ciljevi projekta : Osnažiti i osposobiti osobe s invaliditetom za zapošljavanje putem razmjene iskustva s partnerima iz drugih zemalja, te međusobni transfer znanja.

Projektne aktivnosti:

 1. Suradnja, prikupljanje i razmjena iskustava i informacija među partnerima,
 2. Lokalne aktivnosti vezane uz zapošljavanje osoba s invaliditetom (kreiranje, priprema i analiza prikupljenih podataka i upitnika),
 3. Prezentacija dobivenih rezultata, izrada brošure/letaka,
 4. Održavanje tematskih radionica „How to learn to learn?“,
 5. Održavanje radionice-implementacija EU putovnice (European skills passport),
 6. Prilagodba poučavanja za visokorizične i socijalno isključene osobe s invaliditetom putem E coachinga,
 7. Organizacija partnerskih sastanaka te organizacija konferencije u suradnji s Obrtničkim učilištem

Aktivno smo sudjelovali u partnerskim sastancima u Litvi, Španjolskoj, Velikoj Britaniji i Turskoj te bili domaćini našim partnerima zajedno s Obrtničkim učilištem. Tom prigodom organizirali smo Konferenciju u Zagrebu .

PROJEKT “FARMA”

Naziv projekta: „EDUKACIJA I OSPOSOBLJAVANJE OSOBA S INTELEKTUALNIM TEŠKOĆAMA ZA RAD NA POLJOPRIVREDNOM IMANJU   – FARMA“

Razdoblje provedbe projekta:  26.7.2011. do 25.7.2012.

Projekt je sufinanciran sredstvima „Progressa “ -The EU programme for employment and social solidarity

Koordinator projekta : Jasna Lesički, mail: jasna.lesicki@gmail.com

Nositelj i partneri na projektu: Nositelj projekta je  CUDV Draga pri Igu (Slovenija) a ostali partneri su: Van der Valle Interimanagement & Consultatie b.v. (NIzozemska), Bewust in Bedrijf – coaching en supervisie (Nizozemska, Gesellschaft für Arbeit und Bildung der Chance B GmbH (Austrija), Dom za decu i lica ometena u razvoju ˝Dr. Nikola Šumenković˝ (Srbija) i Centar za rehabilitaciju Zagreb

Kratak opis projekta: Opći ciljevi projekta vezani su uz poboljšanje mogućnosti zapošljavanja mladih osoba s intelektualnim teškoćama za rad na poljoprivrednom imanju.

Edukacijski plan sastojao  se od dva dijela-teorijskog i praktičnog, dok se nastavni ciklus odvijao putem obaveznih i izbornih modula. Obvezni modul činele su  tri cjeline: Zaštita na radu i oprema, Bazične teme socijalne pripreme za zapošljavanje te Komunikacija. Prema određenim kriterijima odabrani su izborni modeli koje čine slijedeća područja: Stočarstvo, Ratarstvo, Uzgoj povrća i ukrasnog bilja, te Odabrane teme iz etnologije (izrada svijeća, keramika i tkanje). Većina aktivnosti za naše sudionike odvijala se u našem Centru uz 3 zajednička susreta s drugim sudionicima u Sloveniji, Austriji i Srbiji  radi međusobnog druženja i razmjene iskustva te izrade zajedničkog kurikuluma i promotivnog materijala.

DNEVNI CENTAR DUGO SELO

Naziv projekta: DNEVNI CENTAR DUGO SELO

Razdoblje provedbe projekta: 15 mjeseci;  od 01.07.2008. do 30.09.2009. godine

Ukupna vrijednost projekta:  621.866,18 kn. Projekt je nastao u sklopu „Programa za inovacije i učenje kao dio   Projekta razvoja sustava socijalne skrbi, financiran sredstvima zajma Svjetske banke i darovnice Švedske Vlade.

Voditeljica projekta: Jasna Lesički

Kratak opis projekta:  Projektom otvaranja Dnevnog centra Dugo Selo u Domobranskoj ulici  u partnerstvu s Gradom Dugo Selo i suradnji s Centrom za socijalnu skrb Dugo Selo pokušalo se na nov i inovativan način osigurati pružanje socijalnih usluga u zajednici za djecu s teškoćama u razvoju kao i za odrasle osobe s invaliditetom koje žive u svojim obiteljima. Tragom toga, uključeno  je desetero djece s teškoćama u razvoju kojima je osigurana usluga dnevnog boravka te usluge psihosocijalne podrške za desetero odraslih osoba s invaliditetom s područja Dugog Sela.

Projektne aktivnosti:

 1. Uređenje i opremanje poslovnog prostora za pružanje socijalnih usluga
 2. Nabava automobila za prijevoz korisnika
 3. Pružanje socijalnih usluga dnevnog boravka za djecu s teškoćama i pružanje usluga psihosocijalne podrške odraslim osobama s invaliditetom
 4. Pružanje savjetodavne podrške roditeljima
 5. Jačanje kapaciteta radnika kroz organizaciju radionica i supervizije
 6. Promotivne aktivnosti i senzibilizacija zajednice
 7. Tisak i distribucija brošure: „Iskorak prema zajednici“.

Zapisnikom o izvršenom očevidu nadležnog Ministarstva od 08.12.2008.  dobili smo odobrenje za neposredni rad s korisnicima u prostorima Dnevnog centra što je bio važan iskorak prema budućoj transformaciji Centra za rehabilitaciju Stančić i razvoju  socijalnih usluga u zajednici.