Naziv projekta:

Dva koraka dalje

Razdoblje provedbe projekta:

36 mjeseci, odnosno od 16.04.2019. do 16.04.2022. godine

Ukupna vrijednost projekta:

11.439.695,68 kuna, sufinanciran sredstvima Europske unije iz Europskog socijalnog fonda, unutar Prioritetne osi 2 – „Socijalno uključivanje“ Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.“

Kontakt osoba:

Jasna Lesički, jasna.lesicki@gmail.com (Voditeljica projekta)

Kratak opis projekta:

Projektnim se aktivnostima planiraju poboljšati uvjeti pružanja socijalnih usluga u zajednici uz istodobno povećanje njihova opsega: usluga rane intervencije, psihosocijalne podrške, boravka, integracije i savjetovanja.

Projektne aktivnosti i očekivani rezultati:  

Projektom se planira unaprijediti dostupnost pružanja socijalnih usluga kako bi se stvorili uvjeti za povećanje socijalne uključenosti djece s teškoćama i odraslih osoba s invaliditetom uz poboljšanje kvalitete života za njih i njihove obitelji.

Projektne aktivnosti uključuju: (1) Završno opremanje i prilagodba objekta te zapošljavanje stručnjaka za potrebe pružanja usluga u Dnevnom centru Vrbovec u sklopu kojeg će djelovati centar za podršku udomiteljstvu i jedna stambena jedinica organiziranog stanovanja, (2) prilagodbu i opremanje Dnevnog centra Dugo Selo za pružanje usluga radnih aktivnosti korisnika organiziranog stanovanja, (3) prilagodbu i zapošljavanje stručnjaka u Centru za ranu intervenciju i podršku djeci s teškoćama Dugo Selo, (4) prilagodbu i opremanje Dnevnog centra Sesvete za pružanje usluga radnih aktivnosti korisnika organiziranog stanovanja Sesvete/Jelkovec.

Kako bi se osigurala inovativnost i efikasno pružanje socijalnih usluga u zajednici, u sklopu projekta će se nabaviti odgovarajuća vozila te senzorna i didaktička oprema. Ujedno će nabava i postavljanje staklenika uz sadnju bobičastog voća, ljekovitog i aromatičnog bilja, obrada prirodnih i recikliranih materijala u kreativnim radionicama osigurati osobama s invaliditetom kreativno provođenje slobodnog vremena.

Značajni dio projektnih aktivnosti usmjerit će se na edukacijske aktivnosti i stručno usavršavanje radnika s krajnjim ciljem pružanja visoko specijaliziranih usluga poput rane intervencije, podrške djeci s velikim oštećenjem vida i drugih fizičkih i mentalnih teškoća.

Navedeni projektni ciljevi uz snažnu promotivnu kampanju povećat će kvalitetu socijalnih usluga i poboljšati socijalnu uključenost djece s teškoćama i osobama s invaliditetom.

Poveznice: 

STRUKTURNI FONDOVI

Naziv projekta:

Poboljšanje uvjeta za pružanje socijalnih usluga u zajednici/ POSUZ

Razdoblje provedbe projekta:

30 mjeseci, odnosno od 5. listopada 2018. do 5. travnja 2021. godine

Ukupna vrijednost projekta:

8.555.460,70 kuna, sufinanciran sredstvima Europske unije iz Europskog fonda za regionalni razvoj, Operativni program Konkurentnost i kohezija

Kontakt osoba:

Jasna Lesički, jasna.lesicki@gmail.com (Voditeljica projekta)

Sara Skejo, sara.skejo@gmail.com  (Koordinatorica projekta)

Partneri:

Gradovi Dugo Selo i Vrbovec te Centri za socijalnu skrb Vrbovec i Dugo Selo

Kratak opis projekta:

Projektnim se aktivnostima planiraju izgraditi novi te rekonstruirati i poboljšati infrastrukturni i stručni uvjeti za pružanje socijalnih usluga u zajednici kao što su rana intervencija, psihosocijalna podrška, usluga boravka, usluga integracije, usluga savjetovanja i pomaganja.

Projektne aktivnosti i očekivani rezultati:  

Projektom planiramo povećati kvalitetu socijalnih usluga i poboljšati socijalnu uključenost djece s teškoćama i osoba s invaliditetom u zajednici.

Projektne aktivnosti uključuju izgradnju i opremanje Dnevnog centra  Vrbovec, rekonstrukciju Dnevnog centra za ranu intervenciju i podršku djeci s teškoćama u razvoju Dugo Selo 1, rekonstrukciju dnevnog centra za podršku korisnicima organiziranog stanovanja Dugo Selo 2, rekonstrukciju i opremanje Dnevnog centra za korisnike organiziranog stanovanja Jelkovec, edukaciju i provedbu horizontalnih politika te promidžbene i administrativne aktivnosti.

Projektni su elementi postavljeni s ciljem značajnog povećanja broja i obuhvata djece s teškoćama u razvoju adekvatnim socijalnim uslugama kojima se smanjuje rizik od socijalne isključenosti marginaliziranih skupina te poboljšava kvaliteta života i rada.

Uređenjem prostora u Dugom Selu i Jelkovcu omogućit će se korisnicima usluga organiziranog stanovanja aktivnije uključivanje u radne aktivnosti. Rekonstrukcijom centra za ranu intervenciju i podršku djeci s teškoćama povećat će se obuhvat i kvalitetu socijalnih usluga, dok će izgradnja Dnevnog centra Vrbovec s pripadajućim centrom za podršku udomiteljstvu unaprijedit socijalne usluge za djecu s teškoćama i udomljene osobe s invaliditetom.

Po završetku projekta Centar Stančić planira nastaviti s pružanjem socijalnih usluga u restrukturiranim, visoko funkcionalnim prostorima izgrađenim na načelima pristupačnosti, zelene politike i energetske učinkovitosti kojima se omogućuje podizanje razine kvalitete pružanih usluga i prihvat značajno  većeg broja djece s teškoćama u razvoju i odraslih osoba s invaliditetom.

Poveznice:  

POSUZ

STRUKTURNI FONODOVI

NAZIV PROJEKTA:   POMOĆ I NJEGA U KUĆI ZA GRAĐANE ZAGREBAČKE ŽUPANIJE

DONATOR: Zagrebačka županija

SURADNICI: Centar za socijalnu skrb Vrbovec i Općina Vrbovečka Dubrava

VRIJEME TRAJANJA: 15. travnja 2014. – trajno

VRIJEDNOST: 20 000, 00 kn

CILJ I AKTIVNOSTI:

Opći cilj projekta je povećanje kvalitete življenja za starije i nemoćne građane te prevencija njihova institucijskog smještaja, dok se specifičnim ciljevima nastoji procijeniti i utvrditi objektivne potrebe starijih i siromašnih građana, održavati njihov dobar psihosocijalni status te senzibilizirati zajednicu za potrebe s kojima se susreću. Kroz aktivnosti projekta uključit ćemo starije i siromašne osobe koje nisu u mogućnosti adekvatno brinuti o sebi te im je potrebna savjetodavna i stručna pomoć. Naš tim stručnjaka, koji čine socijalna radnica, psihologinja i medicinska sestra uz suradnju s Centrom za socijalnu skrb Vrbovec i Općinom Vrbovečka Dubrava provode detektiranje građana na području Vrbovečke Dubrave kojima je potreban ovakav oblik pomoći utvrđujući njihove potrebe i planirajući usluge koje smo im u mogućnosti pružiti, poput pomoći u održavanju higijene, čišćenju i pospremanju, prijevozu do liječnika, obilasku medicinske sestre i psihosocijalne pomoći.

Centar za rehabilitaciju Stančić ima iskustvo i vrlo dobre mogućnosti za razvoj ovakvog tipa usluga. Iz navedenog razloga planiramo i dalje unaprjeđivati svoj rad kako bismo u kasnijim fazama projekta mogli ponuditi više usluga koje su našim sugrađanima potrebne, poput dostave obroka ili pomoći u njihovoj pripremi, ali i organizacije edukacija i stručnih rasprava s ciljem senzibilizacije stručne i šire javnosti o potrebama za pomoći i njegom u kući.

Ukoliko imate prijedloga, pitanja ili poznajte osobu kojoj bi ovakav oblik pomoći dobro došao slobodno nas kontaktirajte!

NAZIV PROJEKTA          

Deinstitucionalizacija i prevencija institucionalizacije osoba s intelektualnim teškoćama putem podizanja razine kvalitete udomiteljske skrbi.-DEQUAL

DONATOR

Operational programme for human resources development 2007-2013, IPA 2007HR05IPO001/ Broadening the Network of Social Services in the Community (Phase II)

PARTNERI 

CZSS Vrbovec, CZSS Križevci, Udruga invalida Križevci i Udruga za osobe s MR Križevci

VRIJEME TRAJANJA

17.04.2014.- 17.10.2015.

CILJ I AKTIVNOSTI

Opći cilj: Povećanje socijalne uključenosti osoba s intelektualnim teškoćama
Specifični ciljevi: Jačanje kapaciteta udomiteljskih obitelji na području Zagrebačke i Koprivničko-Križevačke županije, prevencija institucionalizacije i osnaživanje procesa deinstitucionalizacija osoba s intelektualnim teškoćama, osnivanje i edukacija 2 mobilna tima za pružanje podrške udomiteljima, osnivanje 2 Kluba za osobe s IT u zajednici, poboljšanje kvalitete življenja za udomljene osobe te povećanje broja specijaliziranih udomitelja.
Glavne aktivnosti: SWOT analiza udomiteljstva, studijski posjet, kreiranje edukacijskog materijala i programskog okvira za edukaciju mobilnih timova i udomiteljskih obitelji, edukacija za članove mobilnog tima i udomitelje, odabir „specijaliziranih udomitelja“ za smještaj osoba s IT, tiskanje priručnika i promotivnog materijala, utemeljenje 2 kluba za osobe s invaliditetom u zajednici, završna konferencija i prezentacija rezultata.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda

Ulaganje u budućnost

Web stranica projekta:

http://dequal.centar-stancic.hr/

NAZIV PROJEKTA           „FARMA“ Edukacija i osposobljavanje osoba s intelektualnim teškoćama za rad na poljoprivrednom imanju

DONATOR                           „Progress“ -The EU programme for employment and social solidarity

PARTNERI                          CUDV Draga pri Igu (Slovenija) a ostali partneri su: Van der Valle Interimanagement & Consultatie b.v. (NIzozemska), Bewust in Bedrijf – coaching en supervisie (Nizozemska, Gesellschaft für Arbeit und Bildung der Chance B GmbH (Austrija), Dom za decu i lica ometena u razvoju ˝Dr. Nikola Šumenković˝ (Srbija) i Centar za rehabilitaciju Zagreb

VRIJEME TRAJANJA      26.7.2011. do 25.7.2012.

CILJ I AKTIVNOSTI        Opći ciljevi projekta vezani su uz poboljšanje mogućnosti zapošljavanja mladih osoba s intelektualnim teškoćama za rad na poljoprivrednom imanju.

Edukacijski plan sastoji se od dva dijela-teorijskog i praktičnog, dok se nastavni ciklus odvija putem obaveznih i izbornih modula. Obvezni modul čine tri cjeline: Zaštita na radu i oprema, Bazične teme socijalne pripreme za zapošljavanje te Komunikacija. Prema određenim kriterijima odabrani su izborni modeli koje čine slijedeća područja: Stočarstvo, Ratarstvo, Uzgoj povrća i ukrasnog bilja, te Odabrane teme iz etnologije (izrada svijeća, keramika i tkanje). Većina aktivnosti za naše sudionike odvijala se u našem Centru uz 3 zajednička susreta s drugim sudionicima u Sloveniji, Austriji i Srbiji  radi međusobnog druženja i razmjene iskustva te izrade zajedničkog kurikuluma i promotivnog materijala.

NAZIV PROJEKTA           Zapošljavanje osoba s invaliditetom bez barijera

Projekt se provodi u sklopu Programa cjeloživotnog učenja Leonardo da Vinci za čiju je provedbu i nadzor odgovorna Agencija za mobilnost i programe EU.

PARTNERI                          Litva, Španjolska, Velika Britanija, Poljska, Italija, Turska, Bugarska, Nizozemska i Hrvatska

VRIJEME TRAJANJA      rujan 2013.- srpanj 2015.

VRIJEDNOST PROJEKTA         11.000,00 EU

CILJ I AKTIVNOSTI        Osnažiti i osposobiti osobe s invaliditetom za zapošljavanje putem razmjene iskustva s partnerima iz drugih zemalja, te međusobni transfer znanja.

Predviđene aktivnosti: suradnja, prikupljanje i razmjena iskustava i informacija među partnerima, lokalne aktivnosti vezane uz zapošljavanje osoba s invaliditetom (kreiranje, priprema i analiza prikupljenih podataka i upitnika), prezentacija dobivenih rezultata, izrada brošure/letaka, održavanje tematskih radionica „How to learn to learn?“, održavanje radionice-implementacija EU putovnice (European skills passport), prilagodba poučavanja za visokorizične i socijalno isključene osobe s invaliditetom putem E coachinga, organizacija partnerskih sastanaka te organizacija konferencije u suradnji s Obrtničkim učilištem. Više o našim aktivnostima možete pročitati na našoj web stranici: http://employabilitywithout.wix.com/employability te Facebook stranici: http://www.facebook.com.Employability

Aktivno smo sudjelovali u partnerskim sastancima u Litvi, Španjolskoj, Velikoj Britaniji i Turskoj (više o tome možete pročitati OVDJE- staviti tekst Posjet Turskoj i fotografije iz Turske) te bili domaćini našim partnerima zajedno s Obrtničkim učilištem. Tom prigodom organizirali smo Konferenciju u Zagrebu o kojoj možete više pročitati OVDJE. (staviti tekst LDV-Zagreb i fotografije Zagreb)

Partnerski sastanak sudionika u projektu „Zapošljavanje osoba s invaliditetom bez barijera“

U periodu od 04.do 07.ožujka zajedno s Obrtničkim učilištem organizirali smo partnerski susret/metting/ u Zagrebu za naše partnere u projektu „Zapošljavanje osoba s invaliditetom bez barijera“. Posjetilo nas je ukupno 29 kolega iz Velike Britanije, Turske, Litve, Poljske, Bugarske, Španjolske i Italije. Nakon kraćeg upoznavanja s Gornjim gradom te njegovim kulturnim znamenitostima, organizirali smo zajedničko druženje uz tradicionalna hrvatska jela tijekom koje smo razmijenili iskustva o provedbi i napretku projektnih aktivnosti.

Iako smo drugi dan susreta pomno isplanirali, jedva da smo uspjeli obaviti sve predviđene aktivnosti. Iz Zagreba smo krenuli autobusom prema Čakovcu gdje smo se družili u prostorijama ACT grupe koja  uključuje i povezuje organizacije i pojedince koji promiču i razvijaju eko-društvenu ekonomiju i vodeći je primjer društvenog poduzetništva u Hrvatskoj i regiji. Društveno poduzetništvo razvijaju u području zelene ekonomije i socijalnih usluga u zajednici. Obišli smo dio njihovih pogona, paralelno uživajući u bogatstvima i kulturnim znamenitostima Čakovca i Varaždina. Na povratku smo goste upoznali s Centrom Stančić, obišavši dio smještajnih kapaciteta i radionice u kojima korisnici obavljaju radno-okupacijske aktivnosti. Naši gosti su bili impresionirani uređenjem i organizacijom sjedišta ustanove, te pripremljenim ručkom. Na povratku smo posjetili našu Drugu službu stanovanja u Jelkovcu kao primjer modernog načina skrbi za osobe s invaliditetom u zajednici. Gosti su pokazali veliku zainteresiranost i odgovarali smo im na brojna pitanja iz domene našeg rada.

Zadnji dan našeg susreta proveli smo u Obrtničkom učilištu gdje smo organizirali Konferenciju posvećenu zapošljavanju osoba s invaliditetom s ciljem informiranja partnera s trenutnom situacijom u Hrvatskoj i Zagrebu. Tragom toga pomoćnica Ministrice Ministarstva socijalne politike i mladih, mr.sc. Iva Prpić pozdravila je sve prisutne i osvrnula se na aktualnu situaciju u vezi zapošljavanja osoba s invaliditetom u Hrvatskoj, dok su širi prikaz stanja u svojim prezentacijama izložile gđa. Zrinka Špoljarić, predstavnica Ministarstva rada i mirovinskog osiguranja i Marinka Bakula Anđelić, pomoćnica pročelnice Gradskog ureda za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom Grada Zagreba. Konferenciji su nazočili i predstavnici URIHA- najveće organizacije za zapošljavanje osoba s invaliditetom u Hrvatskoj. Po završetku tematske rasprave dio partnera uključio se u radionicu o implementaciju Eupassa, a dio partnera posvetio se rješavanju tekućih problema, aktualnim projektnim temama te dogovoru o završnim obvezama i organizaciji završnog susreta u Turskoj.

Posjet Turskoj u sklopu projekta „Zapošljavanje osoba s invaliditetom bez barijera“

Završno druženje projektnih partnera organizirano je u Turskoj od 02. Do 06. Lipnja 2015. S obzirom da su Tursku predstavljale dvije organizacije, domaćini su nam nastojali pokazati što više od svojih aktivnosti i prirodnih ljepota Turske ali i upoznati nas s relevantnim trendovima u Turskoj vezano za zapošljavanje osoba s invaliditetom.

U svakom pogledu Turska je zaista golema i osebujna zemlja koju vrijedi vidjeti. Ima negdje preko 75 milijuna stanovnika a najveći grad i kulturna prijestolnica Istanbul ima negdje preko 14 milijuna građana. U novije vrijeme država puno ulaže u razvoj turizma, ali niti ostale grane nisu zapostavljene. To nam govore brojni plastenici u okruženju velikih gradova ali i razvijeno stočarstvo u brdsko-planinskim predjelima.

Sama Turska zemlja je brojnih kontrasta; s jedne strane na ulici možete sresti moderno odjevene žene a s druge strane tradicionalno odjevene žene u maramama ili pokrivene velovima. Kako smo dosta vremena proveli na aerodromu „Ataturk“ imali smo prilike vidjeti da je ovo mjesto sjecište brojnih kultura: Afričke, Arapske, Srednjoistočne, Blisko-istočene, Daleko-istočne i mnogih drugih. Brojni putnici iz različitih destinacija plijenili su pozornost svojom nacionalnom odjećom, njegujući tako svoju kulturnu prepoznatljivost.

Drugi dan našeg posjeta proveli smo na putu obilazeći pokrajinu Ispartu, planinsko područje Anadolije okruženo padinama gorja Zapadnog Taurusa, 130 km udaljeno od Sredozemnog mora. U blizini glavnog grada Isparte nalazi se prekrasno jezero Egirdir s razvijenim turizmom. Pokrajina je osobito poznata po uzgoju ruža, tradiciju koju su sa sobom donijeli progonjeni Bugari muslimanske vjere potkraj 19 stoljeća, pa se glavni grad naziva i „Gradom ruža“. Prema izjavama naših domaćina brojne osobe s invaliditetom uključene su u jednostavne poslove u vezi uzgoja i prerade ruža. Imali smo zadovoljstvo biti gosti gradonačelnika Isparte koji nas je primio u gradskoj vijećnici koja je sva u znaku ružina mirisa i posuta ružinim laticama. Nakon toga primio nas je i guverner pokrajine te govorio o tradiciji i naporima za zapošljavanje što većeg broja osoba s invaliditetom.

Osobito smo toplo bili primljeni u jednoj udruzi koja okuplja osobe s intelektualnim i mentalnim teškoćama. U prostorijama koje su dobili na korištenje organizirali su radno-okupacijske aktivnosti te izrađuju nakit, rade ručne radove ali i pjevaju i zabavljaju se. U udruzi rade volonterke koje su nas počastile svojim sarmicama i karakterističnim turskim čajem koji se pije u svim prigodama. Bili smo okruženi pažnjom domaćina i korisnicima koji su se jako voljeli fotografirati s nama a nepoznavanje jezika nije bila prepreka za dobru komunikaciju. I tako redom, red sastanaka i obaveza, red predaha uz ručak na prekrasnim mjestima poput jezera Eridigir ili u hotelskom naselju u blizini Antalije u kojem smo odsjeli… Vrijeme je prebrzo prošlo ali smo ipak zaključili da iako imaju sjajne bazare gdje se uz malo vještine možete cjenkati i značajno smanjiti početnu cijenu, prekrasno more i vrhunski uređene plaže ipak njihovo more i borovi, iako jako slični našem podneblju ne mirišu kao naši. I more je manje slano.

NAZIV PROJEKTA           „Transformacija i deinstitucionalizacija Centra za rehabilitaciju Stančić i Centra za rehabilitaciju Zagreb“

DONATOR                          Otvoreno društvo (Open Society Institute),

PARTNERI                          MSPM, Centar za rehabilitaciju Zagreb, Validus

VRIJEDNOST PROJEKTA         3.347.200,00 USD

VRIJEME TRAJANJA      svibanj 2013. – kolovoz 2017.

OPIS PROJEKTA               Opći cilj projekta je deinstitucionalizacija korisnika i transformacija Centra Stančić . Sukladno tekstu Sporazuma  donosimo prikaz obveza partnera:

Otvoreno društvo :

–          Podmirivanje troškova najma i režija stanova za razdoblje od 24 mjeseca

–          jednokratno opremanje stambenih zajednica

–          plaćanje troškova najma, režija i potrebne opreme za tri Dnevna centra za korisnike Centra za rehabilitaciju Stančić za razdoblje od 12 mjeseci, nakon čega troškove preuzima MSPM

–           trošak regionalizacije za 90 korisnika kroz trogodišnje razdoblje, koji će biti uključeni u postojeće programe stanovanja uz podršku na regionalnoj razini

Obveze MSPM:

–          koordinacija, praćenje i evaluacija procesa transformacije i deinstitucionalizacije

–          osigurati financijska sredstva za plaće zaposlenika službe podrške, troškove hrane, odjeće i obuće, higijenskih potrepština i ostale troškove

–          osigurati sredstva za sve financijske troškove po završetku projekta

Obveze Centra Stančić:

–          uspostava Središnje stručne službe koja će upravljati i koordinirati procesom

–          uspostaviti minimalno 4 Službe podrške za stanovanje u zajednici (s po 10 stambenih jedinica i prosječno 41 korisnikom po Službi )

–          osigurati 3 Dnevna centra u zajednici

–          identificirati i pripremiti 90 korisnika za uključivanje u program stanovanja na regionalnoj razini

–          provesti program transformacije na način da se Centar Stančić ustroji kao Dom za dugotrajnu i intenzivnu skrb i Centar za pružanje usluga u zajednici

–          omogućiti sudjelovanje roditelja i skrbnika u procesu deinstitucionalizacije

–          omogućiti edukaciju zaposlenika

–          praćenje i evaluacija projektnih aktivnosti.

Detaljnije informacije možete vidjeti na web stranici MSPM, te u privitku (Transformacija i deinstitucionalizacija Centra Stančić)